Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN ŞİTO-RYU KARATE-DO FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН  ШИТО-РЙУ  КАРАТЕДО ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 1998 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Аврасийа Шито-рйу Карате-до Федерасийасынын вя Дцнйа Шито-рйу Карате-до Федерасийасынын цзвцдцр (2004). Азярб. идманчылары 1-ъи Бейнялхалг кубок турнириндя (2005, Таъикистан Респ.) 2 эцмцш, 6 бцрцнъ, Аврасийа  чемпионатында  (2005,  Русийа)  2 эцмцш, 2 бцрцнъ, 1-ъи Дцнйа кубоку йарышларында (2006, Русийа) 2 эцмцш, 3 бцрцнъ медал газанмышлар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN ŞİTO-RYU KARATE-DO FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН  ШИТО-РЙУ  КАРАТЕДО ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 1998 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Аврасийа Шито-рйу Карате-до Федерасийасынын вя Дцнйа Шито-рйу Карате-до Федерасийасынын цзвцдцр (2004). Азярб. идманчылары 1-ъи Бейнялхалг кубок турнириндя (2005, Таъикистан Респ.) 2 эцмцш, 6 бцрцнъ, Аврасийа  чемпионатында  (2005,  Русийа)  2 эцмцш, 2 бцрцнъ, 1-ъи Дцнйа кубоку йарышларында (2006, Русийа) 2 эцмцш, 3 бцрцнъ медал газанмышлар.

  AZƏRBAYCAN ŞİTO-RYU KARATE-DO FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН  ШИТО-РЙУ  КАРАТЕДО ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 1998 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Аврасийа Шито-рйу Карате-до Федерасийасынын вя Дцнйа Шито-рйу Карате-до Федерасийасынын цзвцдцр (2004). Азярб. идманчылары 1-ъи Бейнялхалг кубок турнириндя (2005, Таъикистан Респ.) 2 эцмцш, 6 бцрцнъ, Аврасийа  чемпионатында  (2005,  Русийа)  2 эцмцш, 2 бцрцнъ, 1-ъи Дцнйа кубоку йарышларында (2006, Русийа) 2 эцмцш, 3 бцрцнъ медал газанмышлар.