Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEYNƏLXALQ HƏRBİ ƏMƏKDAŞLIQ

  ики вя йа даща артыг дювлятин, дцнйа сийасятинин диэяр субйектляринин вя онларын силащлы гцввяляринин бирэя щярби фяалиййяти. Б. щ. я. сийаси, игтисади, техники, елми, оператив-стратежи, кадр вя с. сащялярдя апарылыр. Ямякдашлыг ресипийент юлкяйя явязсиз олараг биртяряфли йардым формасында, йахуд паритет ясасда гаршылыглы мянфяят шяртляри иля щяйата кечириля биляр. Сонунъу щалда ямякдашлыг едян тяряфляр цмуми щярби-сийаси мягсядляря чатмаьы нязярдя тутмагла, милли марагларынын щярби тяминатына даир вязифялярин баланслашдырылмыш щялли вя дцнйа бирлийиндя юз мювгелярини эцъляндирмяк зярурятиндян чыхыш едирляр. Бу заман онларын гаршылыглы фяалиййятляринин тяшкили истила, мцдафия, азадетмя, сцлщйаратма, ъяза мягсядляри иля щяйата кечириля биляр. Б. щ. я.-ын тяшкилати-щцгуги рясмиляшмяси вя регламентляшмяси реэионал вя бейнялхалг, щярби, щярби-сийаси, щярби-игтисади структурлар ясасында йарадылан икитяряфли вя чохтяряфли
  мцгавилялярдя вя сазишлярдя реаллашдырылыр. Б. щ. я. мцхтялиф формаларда щяйата кечирилир ки, онлар да конкрет олараг ашаьыдакылардан ибарятдир: щярби гуруъулуьа вя щярби сийасятин щяйата кечирилмясиня цмуми бахышларын ишляниб щазырланмасы, дювлятлярин щярби доктриналарынын разылашдырылмасы; щярби информасийа мцбадиляси; бирэя щярби (дюйцш) ямялиййатлары; щярби- сийаси фяалиййятин ялагяляндирилмяси; бирэя оператив-стратежи, оператив-тактики, тактики вя команда-гярарэащ тялимляри; щярби- техники ямякдашлыг, силащ тиъаряти, щярби техниканын вя силащларын тядарцкц; дюйцш щазырлыьы тяърцбясинин мцбадиляси; щярби кадр щазырлыьында гаршылыглы йардым; бирэя елми-тядгигат вя тяърцбя-конструктор ишляри; елми-техники информасийа мцбадиляси вя с.
  Минилликляр ярзиндя Б. щ. я.-ын айры-айры елементляри вя формалары щям ишьалчы мягсядляря, щям дя айры-айры дювлятлярдя вя реэионларда сцлщцн вя тящлцкясизлийин тяминатына хидмят эюстярмишдир. Йалныз 2-ъи дцнйа мцщарибяси эедишиндя антищитлер коалисийасы чярчивясиндя Б. щ. я.-ын мейдана эялмяси дювлятлярин цмумбяшяри мараглар наминя бирляшмясинин мцмкцнлцйцнц нцмайиш етдирди. Бирляшмиш Миллярляр Тяшкилатынын йарадылмасы Б. щ. я.-ын эенишлянмясиня вя дяринляшмясиня йардым етмяли иди. Лакин мцщарибядян сонра ики сосиал-сийаси системин “сойуг мцщарибя” иля нятиъялянмиш гаршыдурмасы (бах Шимали Атлантика Мцгавиляси Тяшкилаты вя Варшава Мцгавиляси Тяшкилаты) ящямиййятли дяряъядя Б. щ. я.-а тясир эюстярирди. 20 ясрин 2-ъи йарысында нцвя вя кцтляви гырьын силащларынын диэяр нювляринин йарадылмасы вя инкишафы, бяшяриййятин дцнйа мцщарибясиндя бцтцн сивилизасийанын мящв олма мцмкцнлцйцнц тядриъян анламасы Б. щ. я.-ын истигамятиндя кейфиййят дяйишикликляриня сябяб олду. Ямякдашлыг дювлятляр вя халглар тяряфиндян йалныз милли вя реэионал тящлцкясизлик цчцн дейил, щям дя цмуми тящлцкясизлийи мющкямляндирмяк, щярби мцнагишяляря, локал мцщарибяляря вя онларын дцнйа мцщарибясиня ескаласийасына йол вермямяк цчцн даща чох истифадя олунмаьа башланды. Азярб. Респ.-нда Б. щ. я. дювлятин мцстясна щцгугудур вя хариъи дювлятлярля щярби сащядя гаршылыглы мянфяят ясасында ямякдашлыьын инкишафы щярби тящлцкясизлийин тяминатында ясас истигамятлярдян биридир. Азярб. Респ. бейнялхалг сцлщцн вя тящлцкясизлийин горунмасы, мцщарибялярин вя щярби мцнагишялярин гаршысынын алынмасы цчцн щяр бир дювлятля (яэяр онун сийасяти юлкянин марагларына зярбя вурмурса вя БМТ-нин Низамнамясиня зидд дейился) ямякдашлыг етмяйя щазырдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEYNƏLXALQ HƏRBİ ƏMƏKDAŞLIQ

  ики вя йа даща артыг дювлятин, дцнйа сийасятинин диэяр субйектляринин вя онларын силащлы гцввяляринин бирэя щярби фяалиййяти. Б. щ. я. сийаси, игтисади, техники, елми, оператив-стратежи, кадр вя с. сащялярдя апарылыр. Ямякдашлыг ресипийент юлкяйя явязсиз олараг биртяряфли йардым формасында, йахуд паритет ясасда гаршылыглы мянфяят шяртляри иля щяйата кечириля биляр. Сонунъу щалда ямякдашлыг едян тяряфляр цмуми щярби-сийаси мягсядляря чатмаьы нязярдя тутмагла, милли марагларынын щярби тяминатына даир вязифялярин баланслашдырылмыш щялли вя дцнйа бирлийиндя юз мювгелярини эцъляндирмяк зярурятиндян чыхыш едирляр. Бу заман онларын гаршылыглы фяалиййятляринин тяшкили истила, мцдафия, азадетмя, сцлщйаратма, ъяза мягсядляри иля щяйата кечириля биляр. Б. щ. я.-ын тяшкилати-щцгуги рясмиляшмяси вя регламентляшмяси реэионал вя бейнялхалг, щярби, щярби-сийаси, щярби-игтисади структурлар ясасында йарадылан икитяряфли вя чохтяряфли
  мцгавилялярдя вя сазишлярдя реаллашдырылыр. Б. щ. я. мцхтялиф формаларда щяйата кечирилир ки, онлар да конкрет олараг ашаьыдакылардан ибарятдир: щярби гуруъулуьа вя щярби сийасятин щяйата кечирилмясиня цмуми бахышларын ишляниб щазырланмасы, дювлятлярин щярби доктриналарынын разылашдырылмасы; щярби информасийа мцбадиляси; бирэя щярби (дюйцш) ямялиййатлары; щярби- сийаси фяалиййятин ялагяляндирилмяси; бирэя оператив-стратежи, оператив-тактики, тактики вя команда-гярарэащ тялимляри; щярби- техники ямякдашлыг, силащ тиъаряти, щярби техниканын вя силащларын тядарцкц; дюйцш щазырлыьы тяърцбясинин мцбадиляси; щярби кадр щазырлыьында гаршылыглы йардым; бирэя елми-тядгигат вя тяърцбя-конструктор ишляри; елми-техники информасийа мцбадиляси вя с.
  Минилликляр ярзиндя Б. щ. я.-ын айры-айры елементляри вя формалары щям ишьалчы мягсядляря, щям дя айры-айры дювлятлярдя вя реэионларда сцлщцн вя тящлцкясизлийин тяминатына хидмят эюстярмишдир. Йалныз 2-ъи дцнйа мцщарибяси эедишиндя антищитлер коалисийасы чярчивясиндя Б. щ. я.-ын мейдана эялмяси дювлятлярин цмумбяшяри мараглар наминя бирляшмясинин мцмкцнлцйцнц нцмайиш етдирди. Бирляшмиш Миллярляр Тяшкилатынын йарадылмасы Б. щ. я.-ын эенишлянмясиня вя дяринляшмясиня йардым етмяли иди. Лакин мцщарибядян сонра ики сосиал-сийаси системин “сойуг мцщарибя” иля нятиъялянмиш гаршыдурмасы (бах Шимали Атлантика Мцгавиляси Тяшкилаты вя Варшава Мцгавиляси Тяшкилаты) ящямиййятли дяряъядя Б. щ. я.-а тясир эюстярирди. 20 ясрин 2-ъи йарысында нцвя вя кцтляви гырьын силащларынын диэяр нювляринин йарадылмасы вя инкишафы, бяшяриййятин дцнйа мцщарибясиндя бцтцн сивилизасийанын мящв олма мцмкцнлцйцнц тядриъян анламасы Б. щ. я.-ын истигамятиндя кейфиййят дяйишикликляриня сябяб олду. Ямякдашлыг дювлятляр вя халглар тяряфиндян йалныз милли вя реэионал тящлцкясизлик цчцн дейил, щям дя цмуми тящлцкясизлийи мющкямляндирмяк, щярби мцнагишяляря, локал мцщарибяляря вя онларын дцнйа мцщарибясиня ескаласийасына йол вермямяк цчцн даща чох истифадя олунмаьа башланды. Азярб. Респ.-нда Б. щ. я. дювлятин мцстясна щцгугудур вя хариъи дювлятлярля щярби сащядя гаршылыглы мянфяят ясасында ямякдашлыьын инкишафы щярби тящлцкясизлийин тяминатында ясас истигамятлярдян биридир. Азярб. Респ. бейнялхалг сцлщцн вя тящлцкясизлийин горунмасы, мцщарибялярин вя щярби мцнагишялярин гаршысынын алынмасы цчцн щяр бир дювлятля (яэяр онун сийасяти юлкянин марагларына зярбя вурмурса вя БМТ-нин Низамнамясиня зидд дейился) ямякдашлыг етмяйя щазырдыр.

  BEYNƏLXALQ HƏRBİ ƏMƏKDAŞLIQ

  ики вя йа даща артыг дювлятин, дцнйа сийасятинин диэяр субйектляринин вя онларын силащлы гцввяляринин бирэя щярби фяалиййяти. Б. щ. я. сийаси, игтисади, техники, елми, оператив-стратежи, кадр вя с. сащялярдя апарылыр. Ямякдашлыг ресипийент юлкяйя явязсиз олараг биртяряфли йардым формасында, йахуд паритет ясасда гаршылыглы мянфяят шяртляри иля щяйата кечириля биляр. Сонунъу щалда ямякдашлыг едян тяряфляр цмуми щярби-сийаси мягсядляря чатмаьы нязярдя тутмагла, милли марагларынын щярби тяминатына даир вязифялярин баланслашдырылмыш щялли вя дцнйа бирлийиндя юз мювгелярини эцъляндирмяк зярурятиндян чыхыш едирляр. Бу заман онларын гаршылыглы фяалиййятляринин тяшкили истила, мцдафия, азадетмя, сцлщйаратма, ъяза мягсядляри иля щяйата кечириля биляр. Б. щ. я.-ын тяшкилати-щцгуги рясмиляшмяси вя регламентляшмяси реэионал вя бейнялхалг, щярби, щярби-сийаси, щярби-игтисади структурлар ясасында йарадылан икитяряфли вя чохтяряфли
  мцгавилялярдя вя сазишлярдя реаллашдырылыр. Б. щ. я. мцхтялиф формаларда щяйата кечирилир ки, онлар да конкрет олараг ашаьыдакылардан ибарятдир: щярби гуруъулуьа вя щярби сийасятин щяйата кечирилмясиня цмуми бахышларын ишляниб щазырланмасы, дювлятлярин щярби доктриналарынын разылашдырылмасы; щярби информасийа мцбадиляси; бирэя щярби (дюйцш) ямялиййатлары; щярби- сийаси фяалиййятин ялагяляндирилмяси; бирэя оператив-стратежи, оператив-тактики, тактики вя команда-гярарэащ тялимляри; щярби- техники ямякдашлыг, силащ тиъаряти, щярби техниканын вя силащларын тядарцкц; дюйцш щазырлыьы тяърцбясинин мцбадиляси; щярби кадр щазырлыьында гаршылыглы йардым; бирэя елми-тядгигат вя тяърцбя-конструктор ишляри; елми-техники информасийа мцбадиляси вя с.
  Минилликляр ярзиндя Б. щ. я.-ын айры-айры елементляри вя формалары щям ишьалчы мягсядляря, щям дя айры-айры дювлятлярдя вя реэионларда сцлщцн вя тящлцкясизлийин тяминатына хидмят эюстярмишдир. Йалныз 2-ъи дцнйа мцщарибяси эедишиндя антищитлер коалисийасы чярчивясиндя Б. щ. я.-ын мейдана эялмяси дювлятлярин цмумбяшяри мараглар наминя бирляшмясинин мцмкцнлцйцнц нцмайиш етдирди. Бирляшмиш Миллярляр Тяшкилатынын йарадылмасы Б. щ. я.-ын эенишлянмясиня вя дяринляшмясиня йардым етмяли иди. Лакин мцщарибядян сонра ики сосиал-сийаси системин “сойуг мцщарибя” иля нятиъялянмиш гаршыдурмасы (бах Шимали Атлантика Мцгавиляси Тяшкилаты вя Варшава Мцгавиляси Тяшкилаты) ящямиййятли дяряъядя Б. щ. я.-а тясир эюстярирди. 20 ясрин 2-ъи йарысында нцвя вя кцтляви гырьын силащларынын диэяр нювляринин йарадылмасы вя инкишафы, бяшяриййятин дцнйа мцщарибясиндя бцтцн сивилизасийанын мящв олма мцмкцнлцйцнц тядриъян анламасы Б. щ. я.-ын истигамятиндя кейфиййят дяйишикликляриня сябяб олду. Ямякдашлыг дювлятляр вя халглар тяряфиндян йалныз милли вя реэионал тящлцкясизлик цчцн дейил, щям дя цмуми тящлцкясизлийи мющкямляндирмяк, щярби мцнагишяляря, локал мцщарибяляря вя онларын дцнйа мцщарибясиня ескаласийасына йол вермямяк цчцн даща чох истифадя олунмаьа башланды. Азярб. Респ.-нда Б. щ. я. дювлятин мцстясна щцгугудур вя хариъи дювлятлярля щярби сащядя гаршылыглы мянфяят ясасында ямякдашлыьын инкишафы щярби тящлцкясизлийин тяминатында ясас истигамятлярдян биридир. Азярб. Респ. бейнялхалг сцлщцн вя тящлцкясизлийин горунмасы, мцщарибялярин вя щярби мцнагишялярин гаршысынын алынмасы цчцн щяр бир дювлятля (яэяр онун сийасяти юлкянин марагларына зярбя вурмурса вя БМТ-нин Низамнамясиня зидд дейился) ямякдашлыг етмяйя щазырдыр.