Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN TAEKVONDO FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН  ТАЕКВОНДО  ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 1992 илдя йарадылмышдыр. Дцнйа Таеквондо Федерасийасынын (WТФ) вя Авропа Таеквондо Бирлийинин (ЕТУ)  цзвцдцр  (1995).  Я.  Имамялийев Авропа (1996, Финландийа), Н. Пашайев дцнйа    (2001,    Корейа),   Р.  Ящмядов Авропа чемпионатынын (2002, Тцркийя) вя  Дцнйа  кубокунун  эцмцш  (2002,  Йапонийа),  Ф.  Умудов  дцнйа  вя  Авропа чемпионатынын эцмцш (1996, 1998, 2002), Е. Аманов Авропа чемпионатынын бцрцнъ (2002, Тцркийя) вя Авропа  кубоку йарышларынын эцмцш (2002, Испанийа) медалыны газанмышлар. 2003 илдя Бакыда Таеквондо Мяркязи ачылмышдыр. 2004–10 иллярдя Азярб. идманчылары дцнйа вя Авропа чемпионатларында 10 гызыл, 8 эцмцш, 16 бцрцнъ медал газанмышлар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN TAEKVONDO FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН  ТАЕКВОНДО  ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 1992 илдя йарадылмышдыр. Дцнйа Таеквондо Федерасийасынын (WТФ) вя Авропа Таеквондо Бирлийинин (ЕТУ)  цзвцдцр  (1995).  Я.  Имамялийев Авропа (1996, Финландийа), Н. Пашайев дцнйа    (2001,    Корейа),   Р.  Ящмядов Авропа чемпионатынын (2002, Тцркийя) вя  Дцнйа  кубокунун  эцмцш  (2002,  Йапонийа),  Ф.  Умудов  дцнйа  вя  Авропа чемпионатынын эцмцш (1996, 1998, 2002), Е. Аманов Авропа чемпионатынын бцрцнъ (2002, Тцркийя) вя Авропа  кубоку йарышларынын эцмцш (2002, Испанийа) медалыны газанмышлар. 2003 илдя Бакыда Таеквондо Мяркязи ачылмышдыр. 2004–10 иллярдя Азярб. идманчылары дцнйа вя Авропа чемпионатларында 10 гызыл, 8 эцмцш, 16 бцрцнъ медал газанмышлар.

  AZƏRBAYCAN TAEKVONDO FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН  ТАЕКВОНДО  ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 1992 илдя йарадылмышдыр. Дцнйа Таеквондо Федерасийасынын (WТФ) вя Авропа Таеквондо Бирлийинин (ЕТУ)  цзвцдцр  (1995).  Я.  Имамялийев Авропа (1996, Финландийа), Н. Пашайев дцнйа    (2001,    Корейа),   Р.  Ящмядов Авропа чемпионатынын (2002, Тцркийя) вя  Дцнйа  кубокунун  эцмцш  (2002,  Йапонийа),  Ф.  Умудов  дцнйа  вя  Авропа чемпионатынын эцмцш (1996, 1998, 2002), Е. Аманов Авропа чемпионатынын бцрцнъ (2002, Тцркийя) вя Авропа  кубоку йарышларынын эцмцш (2002, Испанийа) медалыны газанмышлар. 2003 илдя Бакыда Таеквондо Мяркязи ачылмышдыр. 2004–10 иллярдя Азярб. идманчылары дцнйа вя Авропа чемпионатларында 10 гызыл, 8 эцмцш, 16 бцрцнъ медал газанмышлар.