Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEYNƏLXALQ HƏRBİ İNSPEKSİYA

  етимад тядбирляри, силащларын вя силащлы гцввялярин ихтисары, фяалиййятляринин мящдудлашдырылмасы щаггында ялдя едилмиш разылашмаларын йериня йетирилмясиня бейнялхалг сазишлярля мцяййянляшдирилмиш нязарят гайдалары. Техники васитялярля щавадан вя космосдан, щямчинин билаваситя сазишин иштиракчы-дювлятляри яразисиндя инспексийа груплары васитясиля щяйата кечирилир. 20 ясрин сонларындан НАТО-нун цзв-дювлятляриндя, Шярги Авропа дювлятляриндя гаршылыглы ясасда эениш истифадя олунур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEYNƏLXALQ HƏRBİ İNSPEKSİYA

  етимад тядбирляри, силащларын вя силащлы гцввялярин ихтисары, фяалиййятляринин мящдудлашдырылмасы щаггында ялдя едилмиш разылашмаларын йериня йетирилмясиня бейнялхалг сазишлярля мцяййянляшдирилмиш нязарят гайдалары. Техники васитялярля щавадан вя космосдан, щямчинин билаваситя сазишин иштиракчы-дювлятляри яразисиндя инспексийа груплары васитясиля щяйата кечирилир. 20 ясрин сонларындан НАТО-нун цзв-дювлятляриндя, Шярги Авропа дювлятляриндя гаршылыглы ясасда эениш истифадя олунур.

  BEYNƏLXALQ HƏRBİ İNSPEKSİYA

  етимад тядбирляри, силащларын вя силащлы гцввялярин ихтисары, фяалиййятляринин мящдудлашдырылмасы щаггында ялдя едилмиш разылашмаларын йериня йетирилмясиня бейнялхалг сазишлярля мцяййянляшдирилмиш нязарят гайдалары. Техники васитялярля щавадан вя космосдан, щямчинин билаваситя сазишин иштиракчы-дювлятляри яразисиндя инспексийа груплары васитясиля щяйата кечирилир. 20 ясрин сонларындан НАТО-нун цзв-дювлятляриндя, Шярги Авропа дювлятляриндя гаршылыглы ясасда эениш истифадя олунур.