Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEYNƏLXALQ İKİQAT VERGİQOYMA

  БЕЙНЯЛХАЛГ ИКИГАТ ВЕРЭИГОЙМА – мцхтялиф юлкялярдя ейни вахтда охшар вя йа ейни тябиятя малик верэилярин гойулмасы.

  Б.и.в. милли верэи системляриндяки фярглярин нятиъясидир. Б.и.в. цчцн характерикдир: верэигойма субйектляринин (физики вя йа щцгуги шяхслярин) охшарлыьы; обйектляринин (эялирлярин вя эялир мянбяляринин) охшарлыьы; бу субйектлярин вя йа обйектлярин мцхтялиф дювлятлярин верэи ганунвериъилийиня табе олмасы; алынан верэилярин охшарлыьы; верэигойманын ейни вахтда олмасы; мцхтялиф юлкялярдя эялирлярин щесабланмасы гайдаларындакы фярглярин олмасы.

  Б.и.в.-ны ширкятлярин “игтисади икигат верэигойма” принсипиндян фяргляндирмяк лазымдыр (щцгуги шяхс кими ширкятя верэи, сящмдарлар сявиййясиндя бюлцшдцрцлян мянфяятя эялир верэиси). 


  Бейнялхалг щцгугда Б.и.в.-ны гадаьан едян цмуми ганунлар йохдур. Дювлятляр юз яразисиндя милли верэи ганунвериъилийиня мцвафиг олараг мцстясна верэитопламаг щцгугуна маликдир. Буна эюря дя тяърцбядя Б.и.в.-йа йол вермямяк цчцн дювлят щям биртяряфли тядбирляр щяйата кечирир, щям дя Б.и.в.-нын арадан галдырылмасы щаггында бейнялхалг сазишляр баьлайыр. Б.и.в.-нын арадан галдырылмасында икитяряфли сазишляр даща эениш йайылмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEYNƏLXALQ İKİQAT VERGİQOYMA

  БЕЙНЯЛХАЛГ ИКИГАТ ВЕРЭИГОЙМА – мцхтялиф юлкялярдя ейни вахтда охшар вя йа ейни тябиятя малик верэилярин гойулмасы.

  Б.и.в. милли верэи системляриндяки фярглярин нятиъясидир. Б.и.в. цчцн характерикдир: верэигойма субйектляринин (физики вя йа щцгуги шяхслярин) охшарлыьы; обйектляринин (эялирлярин вя эялир мянбяляринин) охшарлыьы; бу субйектлярин вя йа обйектлярин мцхтялиф дювлятлярин верэи ганунвериъилийиня табе олмасы; алынан верэилярин охшарлыьы; верэигойманын ейни вахтда олмасы; мцхтялиф юлкялярдя эялирлярин щесабланмасы гайдаларындакы фярглярин олмасы.

  Б.и.в.-ны ширкятлярин “игтисади икигат верэигойма” принсипиндян фяргляндирмяк лазымдыр (щцгуги шяхс кими ширкятя верэи, сящмдарлар сявиййясиндя бюлцшдцрцлян мянфяятя эялир верэиси). 


  Бейнялхалг щцгугда Б.и.в.-ны гадаьан едян цмуми ганунлар йохдур. Дювлятляр юз яразисиндя милли верэи ганунвериъилийиня мцвафиг олараг мцстясна верэитопламаг щцгугуна маликдир. Буна эюря дя тяърцбядя Б.и.в.-йа йол вермямяк цчцн дювлят щям биртяряфли тядбирляр щяйата кечирир, щям дя Б.и.в.-нын арадан галдырылмасы щаггында бейнялхалг сазишляр баьлайыр. Б.и.в.-нын арадан галдырылмасында икитяряфли сазишляр даща эениш йайылмышдыр.

  BEYNƏLXALQ İKİQAT VERGİQOYMA

  БЕЙНЯЛХАЛГ ИКИГАТ ВЕРЭИГОЙМА – мцхтялиф юлкялярдя ейни вахтда охшар вя йа ейни тябиятя малик верэилярин гойулмасы.

  Б.и.в. милли верэи системляриндяки фярглярин нятиъясидир. Б.и.в. цчцн характерикдир: верэигойма субйектляринин (физики вя йа щцгуги шяхслярин) охшарлыьы; обйектляринин (эялирлярин вя эялир мянбяляринин) охшарлыьы; бу субйектлярин вя йа обйектлярин мцхтялиф дювлятлярин верэи ганунвериъилийиня табе олмасы; алынан верэилярин охшарлыьы; верэигойманын ейни вахтда олмасы; мцхтялиф юлкялярдя эялирлярин щесабланмасы гайдаларындакы фярглярин олмасы.

  Б.и.в.-ны ширкятлярин “игтисади икигат верэигойма” принсипиндян фяргляндирмяк лазымдыр (щцгуги шяхс кими ширкятя верэи, сящмдарлар сявиййясиндя бюлцшдцрцлян мянфяятя эялир верэиси). 


  Бейнялхалг щцгугда Б.и.в.-ны гадаьан едян цмуми ганунлар йохдур. Дювлятляр юз яразисиндя милли верэи ганунвериъилийиня мцвафиг олараг мцстясна верэитопламаг щцгугуна маликдир. Буна эюря дя тяърцбядя Б.и.в.-йа йол вермямяк цчцн дювлят щям биртяряфли тядбирляр щяйата кечирир, щям дя Б.и.в.-нын арадан галдырылмасы щаггында бейнялхалг сазишляр баьлайыр. Б.и.в.-нын арадан галдырылмасында икитяряфли сазишляр даща эениш йайылмышдыр.