Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLAYEV Üzeyir Ələsgər oğlu 

  АБДУЛЛАЙЕВ Цзейир Ялясэяр оьлу (9.2.1951, Бакы – 20.4.2009, Бакы) – Азярб. идманчысы, дама цзря ССРИ идман устасы (1967), бейнялхалг гроссмейстер (1997), бейнялхалг дяряъяли щаким (2002). Азярб. Дювлят Бядян Тярбийяси вя Идман Ин-туну битирмишдир (1973). Дяфялярля Азярб. чемпиону адыны газанмышдыр. Мяктяблилярин Цмумиттифаг Спартакиадасынын чемпиону (1964), эянъляр арасында ССРИ биринъилийинин галиби вя мцкафатчысы (1965–68), рус дамасы цзря икигат дцнйа чемпиону (1997, 2002) олмушдур. 1997–2009 иллярдя Бейнялхалг Рус Дамасы Федерасийасынын витсе-президенти иди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLAYEV Üzeyir Ələsgər oğlu 

  АБДУЛЛАЙЕВ Цзейир Ялясэяр оьлу (9.2.1951, Бакы – 20.4.2009, Бакы) – Азярб. идманчысы, дама цзря ССРИ идман устасы (1967), бейнялхалг гроссмейстер (1997), бейнялхалг дяряъяли щаким (2002). Азярб. Дювлят Бядян Тярбийяси вя Идман Ин-туну битирмишдир (1973). Дяфялярля Азярб. чемпиону адыны газанмышдыр. Мяктяблилярин Цмумиттифаг Спартакиадасынын чемпиону (1964), эянъляр арасында ССРИ биринъилийинин галиби вя мцкафатчысы (1965–68), рус дамасы цзря икигат дцнйа чемпиону (1997, 2002) олмушдур. 1997–2009 иллярдя Бейнялхалг Рус Дамасы Федерасийасынын витсе-президенти иди.

  ABDULLAYEV Üzeyir Ələsgər oğlu 

  АБДУЛЛАЙЕВ Цзейир Ялясэяр оьлу (9.2.1951, Бакы – 20.4.2009, Бакы) – Азярб. идманчысы, дама цзря ССРИ идман устасы (1967), бейнялхалг гроссмейстер (1997), бейнялхалг дяряъяли щаким (2002). Азярб. Дювлят Бядян Тярбийяси вя Идман Ин-туну битирмишдир (1973). Дяфялярля Азярб. чемпиону адыны газанмышдыр. Мяктяблилярин Цмумиттифаг Спартакиадасынын чемпиону (1964), эянъляр арасында ССРИ биринъилийинин галиби вя мцкафатчысы (1965–68), рус дамасы цзря икигат дцнйа чемпиону (1997, 2002) олмушдур. 1997–2009 иллярдя Бейнялхалг Рус Дамасы Федерасийасынын витсе-президенти иди.