Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEYNƏLXALQ MUĞAM MƏRKƏZİ

  БЕЙНЯЛХАЛГ МУЬАМ МЯРКЯЗИ – 2009 ил декабрын 27-дя Бакыда ачылмышдыр. Дянизкянары Милли Паркда йерляшян цчмяртябяли бинанын (мемарлар Ващит Касымоьлу, Щалдун Уйак) цмуми сащ. 7,5 мин м2-дир. Формасына эюря тар мусиги алятини хатырладыр. Бинанын иншасында 2 миндян чох мцхтялиф юлчцлц шцшядян истифадя олунмушдур. Мяркязин 350 йерлик консерт салону, клубу, тядрис отаглары, сясйазма студийасы вар. Бурада бейнялхалг муьам фестиваллары, йубилейляр, консертляр вя дювлят тядбирляри кечирилир.

                                              

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEYNƏLXALQ MUĞAM MƏRKƏZİ

  БЕЙНЯЛХАЛГ МУЬАМ МЯРКЯЗИ – 2009 ил декабрын 27-дя Бакыда ачылмышдыр. Дянизкянары Милли Паркда йерляшян цчмяртябяли бинанын (мемарлар Ващит Касымоьлу, Щалдун Уйак) цмуми сащ. 7,5 мин м2-дир. Формасына эюря тар мусиги алятини хатырладыр. Бинанын иншасында 2 миндян чох мцхтялиф юлчцлц шцшядян истифадя олунмушдур. Мяркязин 350 йерлик консерт салону, клубу, тядрис отаглары, сясйазма студийасы вар. Бурада бейнялхалг муьам фестиваллары, йубилейляр, консертляр вя дювлят тядбирляри кечирилир.

                                              

  BEYNƏLXALQ MUĞAM MƏRKƏZİ

  БЕЙНЯЛХАЛГ МУЬАМ МЯРКЯЗИ – 2009 ил декабрын 27-дя Бакыда ачылмышдыр. Дянизкянары Милли Паркда йерляшян цчмяртябяли бинанын (мемарлар Ващит Касымоьлу, Щалдун Уйак) цмуми сащ. 7,5 мин м2-дир. Формасына эюря тар мусиги алятини хатырладыр. Бинанын иншасында 2 миндян чох мцхтялиф юлчцлц шцшядян истифадя олунмушдур. Мяркязин 350 йерлик консерт салону, клубу, тядрис отаглары, сясйазма студийасы вар. Бурада бейнялхалг муьам фестиваллары, йубилейляр, консертляр вя дювлят тядбирляри кечирилир.