Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEYNƏLXALQ MÜBAHİSƏLƏR


  БЕЙНЯЛХАЛГ МЦБАЩИСЯЛЯР – дювлятляр арасында онларын гаршылыглы вя бейнялхалг мцнасибятляринин мцхтялиф мясяляляри цзря мейдана чыхан ихтилафлар. Бейнялхалг щцгуга ясасян, бейнялхалг щцгугун субйектляри юз араларындакы мцбащисяляри динъ васитялярля, бейнялхалг сцлщц, тящлцкясизлийи вя ядаляти тящлцкяйя мяруз гоймадан щялл етмялидирляр. Мцбащисялярин сцлщ йолу иля щялли бейнялхалг щцгугун башлыъа принсипи, йцксяк императив нормадыр (“жус ъоэенс”). Б. м. дювлятлярин суверен бярабярлийи ясасында вя БМТ-нин Низамнамясиня, ядалят принсипиня вя бейнялхалг щцгугун ясас принсипляриня уйьун, азад шякилдя васитяляр сечмяк принсипиня риайят етмякля щялл едилир.БМТ-нин Низамнамяси Б. м.-и ики категорийайа бюлцр: давам етмяси бейнялхалг сцлщя вя тящлцкясизлийя тящдид йарадан хцсуси тящлцкялиляр (34-ъц маддя) вя бцтцн диэяр мцбащисяляр.

  БМТ-нин Низамнамясиндя “мцбащисяляр” термининдян ялавя, “вязиййятляр” анлайышы да истифадя олунур (34-ъц, 35-ъи маддяляр). Мцбащисялярин вя вязиййятлярин категорийалара бюлцнмяси мейарлары БМТ-нин Низамнамясиндя олмадыьындан, бу мясялянин щялли Тящлцкясизлик Шурасына щяваля едилмишдир. БМТ-нин Низамнамясинин 34-ъц маддясиня мцвафиг олараг, “Тящ- лцкясизлик Шурасына бейнялхалг ихтилафлар, йахуд бейнялхалг мцбащисяляр доьура биляъяк истянилян мцбащисяни, йахуд истянилян вязиййяти тящгиг етмяк, бу мцбащисянин, йахуд вязиййятин бейнялхалг сцлщцн вя тящлцкясизлийин горунмасы цчцн тящдид доьуруб-доьурмадыьыны мцяййянляшдирмяк вякаляти верилмишдир”. Беляликля, бейнялхалг мцнагишялярин мцбащисяляря вя вязиййятляря бюлцнмяси шярти вя нисбидир. Сийаси вя щцгуги мцбащисяляр арасында да дягиг бюлцнмя йохдур. БМТ-нин Низамнамясинин 36-ъы маддясиня ясасян, тяряфляр щцгуги характерли мцбащисяляри, цмуми гайда олараг, БМТ-нин Бейнялхалг мящкямясиня вермялидирляр. Онун статуту бу мящкямя йурисдиксийасынын мяъбури сайдыьы щцгуги мцбащисяляр сийащысыны ещтива едир. Бу маддядя мцгавилянин шярщи, бейнялхалг щцгугун истянилян мясяляси, мцяййян едилмяси бейнялхалг ющдялийин позулмасы демяк олан фактын мювъудлуьу, бейнялхалг ющдялийин позулмасы цчцн верилмяли олан юдямянин характери вя юлчцляри щаггында мцбащисялярдян бящс олунур. Щцгуги мцбащисялярин сийащысы мцфяссял дейилдир. Сийаси мцбащисяляр даща мцщцм вя мцряккяб мцбащисяляр олдуьундан (мяс., ярази проблемляри, сярщядлярин мцяййянляшдирлмяси), сийаси васитялярля щялл едилир.


  БМТ-нин Низамнамясинин 33-ъц маддясиня ясасян, дювлятляр данышыглар, тящгигат, васитячилик, барышыг, арбитраж, мящкямя тящгигаты, реэионал органлара, йахуд сазишляря мцраъият етмякля, йахуд юз сечимляриня эюря диэяр динъ васитярля Б. м.-ин тезликля вя ядалятли щяллиня чалышмалыдырлар. Беля щяллин ахтарышы заманы тяряфляр мцбащисянин характериня вя тяфяррцатына уйьун эялян сцлщ васитялярини разылашдырмалыдырлар. Б. м.-ин сцлщ васитяляри иля щялли йоллары юзцнцн инкишафы просесиндя дяйишилмяз галмамышдыр. Онлар тарихи дюврдян вя бейнялхалг аренада гцввяляр нисбятинин хцсусиййятляриндян асылы олараг инкишаф етмишдир. Мцнагишя щяллинин бязи динъ васитяляри (хошмярамлы хидмятляр, бейнялхалг васитячилик вя с.) гядим дюврлярдян мялум олса да, бязиляри йалныз 19 ясрдян интишар тапмыш (разылашдырма проседуралары, арбитраж), диэярляри ися 20 ясрин 2-ъи йарысында йаранмышдыр (бейнялхалг мящкямяляр, барышдырыъы комиссийалар, бейнялхалг тяшкилатлар вя мяслящятляшмяляр чярчивясиндя мцбащисялярин щялли вя с.). 

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEYNƏLXALQ MÜBAHİSƏLƏR


  БЕЙНЯЛХАЛГ МЦБАЩИСЯЛЯР – дювлятляр арасында онларын гаршылыглы вя бейнялхалг мцнасибятляринин мцхтялиф мясяляляри цзря мейдана чыхан ихтилафлар. Бейнялхалг щцгуга ясасян, бейнялхалг щцгугун субйектляри юз араларындакы мцбащисяляри динъ васитялярля, бейнялхалг сцлщц, тящлцкясизлийи вя ядаляти тящлцкяйя мяруз гоймадан щялл етмялидирляр. Мцбащисялярин сцлщ йолу иля щялли бейнялхалг щцгугун башлыъа принсипи, йцксяк императив нормадыр (“жус ъоэенс”). Б. м. дювлятлярин суверен бярабярлийи ясасында вя БМТ-нин Низамнамясиня, ядалят принсипиня вя бейнялхалг щцгугун ясас принсипляриня уйьун, азад шякилдя васитяляр сечмяк принсипиня риайят етмякля щялл едилир.БМТ-нин Низамнамяси Б. м.-и ики категорийайа бюлцр: давам етмяси бейнялхалг сцлщя вя тящлцкясизлийя тящдид йарадан хцсуси тящлцкялиляр (34-ъц маддя) вя бцтцн диэяр мцбащисяляр.

  БМТ-нин Низамнамясиндя “мцбащисяляр” термининдян ялавя, “вязиййятляр” анлайышы да истифадя олунур (34-ъц, 35-ъи маддяляр). Мцбащисялярин вя вязиййятлярин категорийалара бюлцнмяси мейарлары БМТ-нин Низамнамясиндя олмадыьындан, бу мясялянин щялли Тящлцкясизлик Шурасына щяваля едилмишдир. БМТ-нин Низамнамясинин 34-ъц маддясиня мцвафиг олараг, “Тящ- лцкясизлик Шурасына бейнялхалг ихтилафлар, йахуд бейнялхалг мцбащисяляр доьура биляъяк истянилян мцбащисяни, йахуд истянилян вязиййяти тящгиг етмяк, бу мцбащисянин, йахуд вязиййятин бейнялхалг сцлщцн вя тящлцкясизлийин горунмасы цчцн тящдид доьуруб-доьурмадыьыны мцяййянляшдирмяк вякаляти верилмишдир”. Беляликля, бейнялхалг мцнагишялярин мцбащисяляря вя вязиййятляря бюлцнмяси шярти вя нисбидир. Сийаси вя щцгуги мцбащисяляр арасында да дягиг бюлцнмя йохдур. БМТ-нин Низамнамясинин 36-ъы маддясиня ясасян, тяряфляр щцгуги характерли мцбащисяляри, цмуми гайда олараг, БМТ-нин Бейнялхалг мящкямясиня вермялидирляр. Онун статуту бу мящкямя йурисдиксийасынын мяъбури сайдыьы щцгуги мцбащисяляр сийащысыны ещтива едир. Бу маддядя мцгавилянин шярщи, бейнялхалг щцгугун истянилян мясяляси, мцяййян едилмяси бейнялхалг ющдялийин позулмасы демяк олан фактын мювъудлуьу, бейнялхалг ющдялийин позулмасы цчцн верилмяли олан юдямянин характери вя юлчцляри щаггында мцбащисялярдян бящс олунур. Щцгуги мцбащисялярин сийащысы мцфяссял дейилдир. Сийаси мцбащисяляр даща мцщцм вя мцряккяб мцбащисяляр олдуьундан (мяс., ярази проблемляри, сярщядлярин мцяййянляшдирлмяси), сийаси васитялярля щялл едилир.


  БМТ-нин Низамнамясинин 33-ъц маддясиня ясасян, дювлятляр данышыглар, тящгигат, васитячилик, барышыг, арбитраж, мящкямя тящгигаты, реэионал органлара, йахуд сазишляря мцраъият етмякля, йахуд юз сечимляриня эюря диэяр динъ васитярля Б. м.-ин тезликля вя ядалятли щяллиня чалышмалыдырлар. Беля щяллин ахтарышы заманы тяряфляр мцбащисянин характериня вя тяфяррцатына уйьун эялян сцлщ васитялярини разылашдырмалыдырлар. Б. м.-ин сцлщ васитяляри иля щялли йоллары юзцнцн инкишафы просесиндя дяйишилмяз галмамышдыр. Онлар тарихи дюврдян вя бейнялхалг аренада гцввяляр нисбятинин хцсусиййятляриндян асылы олараг инкишаф етмишдир. Мцнагишя щяллинин бязи динъ васитяляри (хошмярамлы хидмятляр, бейнялхалг васитячилик вя с.) гядим дюврлярдян мялум олса да, бязиляри йалныз 19 ясрдян интишар тапмыш (разылашдырма проседуралары, арбитраж), диэярляри ися 20 ясрин 2-ъи йарысында йаранмышдыр (бейнялхалг мящкямяляр, барышдырыъы комиссийалар, бейнялхалг тяшкилатлар вя мяслящятляшмяляр чярчивясиндя мцбащисялярин щялли вя с.). 

  BEYNƏLXALQ MÜBAHİSƏLƏR


  БЕЙНЯЛХАЛГ МЦБАЩИСЯЛЯР – дювлятляр арасында онларын гаршылыглы вя бейнялхалг мцнасибятляринин мцхтялиф мясяляляри цзря мейдана чыхан ихтилафлар. Бейнялхалг щцгуга ясасян, бейнялхалг щцгугун субйектляри юз араларындакы мцбащисяляри динъ васитялярля, бейнялхалг сцлщц, тящлцкясизлийи вя ядаляти тящлцкяйя мяруз гоймадан щялл етмялидирляр. Мцбащисялярин сцлщ йолу иля щялли бейнялхалг щцгугун башлыъа принсипи, йцксяк императив нормадыр (“жус ъоэенс”). Б. м. дювлятлярин суверен бярабярлийи ясасында вя БМТ-нин Низамнамясиня, ядалят принсипиня вя бейнялхалг щцгугун ясас принсипляриня уйьун, азад шякилдя васитяляр сечмяк принсипиня риайят етмякля щялл едилир.БМТ-нин Низамнамяси Б. м.-и ики категорийайа бюлцр: давам етмяси бейнялхалг сцлщя вя тящлцкясизлийя тящдид йарадан хцсуси тящлцкялиляр (34-ъц маддя) вя бцтцн диэяр мцбащисяляр.

  БМТ-нин Низамнамясиндя “мцбащисяляр” термининдян ялавя, “вязиййятляр” анлайышы да истифадя олунур (34-ъц, 35-ъи маддяляр). Мцбащисялярин вя вязиййятлярин категорийалара бюлцнмяси мейарлары БМТ-нин Низамнамясиндя олмадыьындан, бу мясялянин щялли Тящлцкясизлик Шурасына щяваля едилмишдир. БМТ-нин Низамнамясинин 34-ъц маддясиня мцвафиг олараг, “Тящ- лцкясизлик Шурасына бейнялхалг ихтилафлар, йахуд бейнялхалг мцбащисяляр доьура биляъяк истянилян мцбащисяни, йахуд истянилян вязиййяти тящгиг етмяк, бу мцбащисянин, йахуд вязиййятин бейнялхалг сцлщцн вя тящлцкясизлийин горунмасы цчцн тящдид доьуруб-доьурмадыьыны мцяййянляшдирмяк вякаляти верилмишдир”. Беляликля, бейнялхалг мцнагишялярин мцбащисяляря вя вязиййятляря бюлцнмяси шярти вя нисбидир. Сийаси вя щцгуги мцбащисяляр арасында да дягиг бюлцнмя йохдур. БМТ-нин Низамнамясинин 36-ъы маддясиня ясасян, тяряфляр щцгуги характерли мцбащисяляри, цмуми гайда олараг, БМТ-нин Бейнялхалг мящкямясиня вермялидирляр. Онун статуту бу мящкямя йурисдиксийасынын мяъбури сайдыьы щцгуги мцбащисяляр сийащысыны ещтива едир. Бу маддядя мцгавилянин шярщи, бейнялхалг щцгугун истянилян мясяляси, мцяййян едилмяси бейнялхалг ющдялийин позулмасы демяк олан фактын мювъудлуьу, бейнялхалг ющдялийин позулмасы цчцн верилмяли олан юдямянин характери вя юлчцляри щаггында мцбащисялярдян бящс олунур. Щцгуги мцбащисялярин сийащысы мцфяссял дейилдир. Сийаси мцбащисяляр даща мцщцм вя мцряккяб мцбащисяляр олдуьундан (мяс., ярази проблемляри, сярщядлярин мцяййянляшдирлмяси), сийаси васитялярля щялл едилир.


  БМТ-нин Низамнамясинин 33-ъц маддясиня ясасян, дювлятляр данышыглар, тящгигат, васитячилик, барышыг, арбитраж, мящкямя тящгигаты, реэионал органлара, йахуд сазишляря мцраъият етмякля, йахуд юз сечимляриня эюря диэяр динъ васитярля Б. м.-ин тезликля вя ядалятли щяллиня чалышмалыдырлар. Беля щяллин ахтарышы заманы тяряфляр мцбащисянин характериня вя тяфяррцатына уйьун эялян сцлщ васитялярини разылашдырмалыдырлар. Б. м.-ин сцлщ васитяляри иля щялли йоллары юзцнцн инкишафы просесиндя дяйишилмяз галмамышдыр. Онлар тарихи дюврдян вя бейнялхалг аренада гцввяляр нисбятинин хцсусиййятляриндян асылы олараг инкишаф етмишдир. Мцнагишя щяллинин бязи динъ васитяляри (хошмярамлы хидмятляр, бейнялхалг васитячилик вя с.) гядим дюврлярдян мялум олса да, бязиляри йалныз 19 ясрдян интишар тапмыш (разылашдырма проседуралары, арбитраж), диэярляри ися 20 ясрин 2-ъи йарысында йаранмышдыр (бейнялхалг мящкямяляр, барышдырыъы комиссийалар, бейнялхалг тяшкилатлар вя мяслящятляшмяляр чярчивясиндя мцбащисялярин щялли вя с.).