Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEYNƏLXALQ NƏZƏRİ VƏ TƏTBİQİ BİOFİZİKA İTTİFAQI


  БЕЙНЯЛХАЛГ НЯЗЯРИ ВЯ ТЯТБИГИ БИОФИЗИКА ИТТИФАГЫ (Ынтернатионал Унион фор Пуре анд Апплиед Биопщйсиъс, ЫУПАБ) – бейнялхалг гейри тиъарят тяшкилаты; ясас вязифяси биофизика цзря тядгигатлары вя тящсил програмларыны щимайя етмяк, фундаментал вя тятбиги биофизиканын айры-айры сащяляри арасында бейнялхалг ялагяляри вя мцхтялиф юлкялярин биофизикляри арасында кооперасийаны (ямякдашлыьы) тяшкил етмякдян ибарятдир. 1961 илдя йарадылмышдыр (Стокнолм). Тягр. 50 юлкя иттифагын цзвцдцр (2010). Елм цзря бейнялхалг шурайа дахилдир (1966). Иттифаг 3 илдян бир бейнялхалг конгресляр кечирир. Гурултайлар арасында мцхтялиф юлкялярдя елми мяктяб-конфранслар тяшкил едилир. Иттифага Баш Ассамблейада 3 илдян бир сечилян мцхтялиф юлкялярдян олан 17 алимдян ибарят Инзибати шура рящбярлик едир. Иттифаг “Биопщйсиъал Ревиеwс” журналыны няшр едир (2009).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEYNƏLXALQ NƏZƏRİ VƏ TƏTBİQİ BİOFİZİKA İTTİFAQI


  БЕЙНЯЛХАЛГ НЯЗЯРИ ВЯ ТЯТБИГИ БИОФИЗИКА ИТТИФАГЫ (Ынтернатионал Унион фор Пуре анд Апплиед Биопщйсиъс, ЫУПАБ) – бейнялхалг гейри тиъарят тяшкилаты; ясас вязифяси биофизика цзря тядгигатлары вя тящсил програмларыны щимайя етмяк, фундаментал вя тятбиги биофизиканын айры-айры сащяляри арасында бейнялхалг ялагяляри вя мцхтялиф юлкялярин биофизикляри арасында кооперасийаны (ямякдашлыьы) тяшкил етмякдян ибарятдир. 1961 илдя йарадылмышдыр (Стокнолм). Тягр. 50 юлкя иттифагын цзвцдцр (2010). Елм цзря бейнялхалг шурайа дахилдир (1966). Иттифаг 3 илдян бир бейнялхалг конгресляр кечирир. Гурултайлар арасында мцхтялиф юлкялярдя елми мяктяб-конфранслар тяшкил едилир. Иттифага Баш Ассамблейада 3 илдян бир сечилян мцхтялиф юлкялярдян олан 17 алимдян ибарят Инзибати шура рящбярлик едир. Иттифаг “Биопщйсиъал Ревиеwс” журналыны няшр едир (2009).

  BEYNƏLXALQ NƏZƏRİ VƏ TƏTBİQİ BİOFİZİKA İTTİFAQI


  БЕЙНЯЛХАЛГ НЯЗЯРИ ВЯ ТЯТБИГИ БИОФИЗИКА ИТТИФАГЫ (Ынтернатионал Унион фор Пуре анд Апплиед Биопщйсиъс, ЫУПАБ) – бейнялхалг гейри тиъарят тяшкилаты; ясас вязифяси биофизика цзря тядгигатлары вя тящсил програмларыны щимайя етмяк, фундаментал вя тятбиги биофизиканын айры-айры сащяляри арасында бейнялхалг ялагяляри вя мцхтялиф юлкялярин биофизикляри арасында кооперасийаны (ямякдашлыьы) тяшкил етмякдян ибарятдир. 1961 илдя йарадылмышдыр (Стокнолм). Тягр. 50 юлкя иттифагын цзвцдцр (2010). Елм цзря бейнялхалг шурайа дахилдир (1966). Иттифаг 3 илдян бир бейнялхалг конгресляр кечирир. Гурултайлар арасында мцхтялиф юлкялярдя елми мяктяб-конфранслар тяшкил едилир. Иттифага Баш Ассамблейада 3 илдян бир сечилян мцхтялиф юлкялярдян олан 17 алимдян ибарят Инзибати шура рящбярлик едир. Иттифаг “Биопщйсиъал Ревиеwс” журналыны няшр едир (2009).