Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEYNƏLXALQ ÖLÇÜ VƏ ÇƏKİ BÜROSU


  БЕЙНЯЛХАЛГ ЮЛЧЦ ВЯ ЧЯКИ БЦРОСУ (БЮЧБ; Буреау Iнтернатионал дес Поидс ет Месурес, БIПМ) – 1875 илдя Метрик конвенсийанын гярарына ясасян йарадылмыш бейнялхалг тяшкилат. БЮЧБ-цн функсийалары ашаьыдакылардыр: метр вя килограмын бейнялхалг прототипляринин горунуб сахланмасы; периодик олараг милли еталонларын бейнялхалг прототиплярля тутушдурулмасы; йени прототиплярин метрик юлчц вя чякинин (кцтлянин) мцхтялиф юлкялярдя вя елми мцяссисялярдя тятбиг едилян ясас еталонлары иля тутушдурулмасы; еталон термометрлярин тутушдурулмасы; эеодезийа жезлляринин йохланмасы вя тутушдурул- масы; щюкумятлярин, елми ъямиййятлярин вя алимлярин хащиши иля еталонларын вя дягиг шкалаларын тутушдурулараг йохланылмасы. БЮЧБ фактики олараг 1879 илдя ишя башламышдыр. Илк яввял узунлуг, кцтля вя темп-р юлчмяляри йериня йетирилмишдир.1927 илдян БЮЧБ-дя електрик юлчмяляри,1937 илдян фотометрийа, 1964 илдян ионлашдырыъы шцалар областындакы юлчмяляр (бунун цчцн хцсуси бина тикилмишдир), 1984 илдян лазерлярин кюмяйи иля олан юлчмяляр цзря ишляр инкишаф етдирилмишдир. БЮЧБ-цн тяркибиня 55 иштиракчы юлкядян нцмайяндяляр дахилдир (2011).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEYNƏLXALQ ÖLÇÜ VƏ ÇƏKİ BÜROSU


  БЕЙНЯЛХАЛГ ЮЛЧЦ ВЯ ЧЯКИ БЦРОСУ (БЮЧБ; Буреау Iнтернатионал дес Поидс ет Месурес, БIПМ) – 1875 илдя Метрик конвенсийанын гярарына ясасян йарадылмыш бейнялхалг тяшкилат. БЮЧБ-цн функсийалары ашаьыдакылардыр: метр вя килограмын бейнялхалг прототипляринин горунуб сахланмасы; периодик олараг милли еталонларын бейнялхалг прототиплярля тутушдурулмасы; йени прототиплярин метрик юлчц вя чякинин (кцтлянин) мцхтялиф юлкялярдя вя елми мцяссисялярдя тятбиг едилян ясас еталонлары иля тутушдурулмасы; еталон термометрлярин тутушдурулмасы; эеодезийа жезлляринин йохланмасы вя тутушдурул- масы; щюкумятлярин, елми ъямиййятлярин вя алимлярин хащиши иля еталонларын вя дягиг шкалаларын тутушдурулараг йохланылмасы. БЮЧБ фактики олараг 1879 илдя ишя башламышдыр. Илк яввял узунлуг, кцтля вя темп-р юлчмяляри йериня йетирилмишдир.1927 илдян БЮЧБ-дя електрик юлчмяляри,1937 илдян фотометрийа, 1964 илдян ионлашдырыъы шцалар областындакы юлчмяляр (бунун цчцн хцсуси бина тикилмишдир), 1984 илдян лазерлярин кюмяйи иля олан юлчмяляр цзря ишляр инкишаф етдирилмишдир. БЮЧБ-цн тяркибиня 55 иштиракчы юлкядян нцмайяндяляр дахилдир (2011).

  BEYNƏLXALQ ÖLÇÜ VƏ ÇƏKİ BÜROSU


  БЕЙНЯЛХАЛГ ЮЛЧЦ ВЯ ЧЯКИ БЦРОСУ (БЮЧБ; Буреау Iнтернатионал дес Поидс ет Месурес, БIПМ) – 1875 илдя Метрик конвенсийанын гярарына ясасян йарадылмыш бейнялхалг тяшкилат. БЮЧБ-цн функсийалары ашаьыдакылардыр: метр вя килограмын бейнялхалг прототипляринин горунуб сахланмасы; периодик олараг милли еталонларын бейнялхалг прототиплярля тутушдурулмасы; йени прототиплярин метрик юлчц вя чякинин (кцтлянин) мцхтялиф юлкялярдя вя елми мцяссисялярдя тятбиг едилян ясас еталонлары иля тутушдурулмасы; еталон термометрлярин тутушдурулмасы; эеодезийа жезлляринин йохланмасы вя тутушдурул- масы; щюкумятлярин, елми ъямиййятлярин вя алимлярин хащиши иля еталонларын вя дягиг шкалаларын тутушдурулараг йохланылмасы. БЮЧБ фактики олараг 1879 илдя ишя башламышдыр. Илк яввял узунлуг, кцтля вя темп-р юлчмяляри йериня йетирилмишдир.1927 илдян БЮЧБ-дя електрик юлчмяляри,1937 илдян фотометрийа, 1964 илдян ионлашдырыъы шцалар областындакы юлчмяляр (бунун цчцн хцсуси бина тикилмишдир), 1984 илдян лазерлярин кюмяйи иля олан юлчмяляр цзря ишляр инкишаф етдирилмишдир. БЮЧБ-цн тяркибиня 55 иштиракчы юлкядян нцмайяндяляр дахилдир (2011).