Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEYNƏLXALQ ÖLÇÜ VƏ ÇƏKİ KOMİTƏSİ 

  БЕЙНЯЛХАЛГ ЮЛЧЦ ВЯ ЧЯКИ КОМИТЯСИ (БЮЧК; Ъомите Iнтернатионал дес Поидс ет Месурес, ЪIПМ) – 1875 илдя Метрик конвенсийайа уйьун олараг йарадылмыш вя Юлчц вя Чяки цзря Баш конфрансын (ЮЧБК) табелийиндя олан бейнялхалг сечкили орган. БЮЧК-ин 18 цзвцндян щяр бири Метрик конвенсийанын иштиракчысы олан бир юлкяни тямсил едир. Бейнялхалг юлчц вя чяки бцросу (БЮЧБ) БЮЧК-ин мцстясна рящбярлийи вя нязаряти алтында фяалиййят эюстярир. БЮЧК 2 илдя 1 дяфядян аз олмайараг чаьырылыр. БЮЧК бцтцн метроложи ишляря рящбярлик едир вя ЮЧБК-нын гярарларыны щазырлайыр. БЮЧК-ин няздиндя йарадылмыш ашаьыдакы сащяляря аид мяслящятчи комитяляр фяалиййят эюстярир: електрик вя магнетизм (1927), фотометрийа вя радиометрийа (1933), термометрийа (1937), узунлуг (1952), заман вя тезлик (1956), ионлашдырыъы шцалар (1958), ващидляр (1964), кцтля вя онунла ялагяли кямиййятляр (1980), маддя мигдары (1993), акустика, ултрасяс вя вибрасийа (1998).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEYNƏLXALQ ÖLÇÜ VƏ ÇƏKİ KOMİTƏSİ 

  БЕЙНЯЛХАЛГ ЮЛЧЦ ВЯ ЧЯКИ КОМИТЯСИ (БЮЧК; Ъомите Iнтернатионал дес Поидс ет Месурес, ЪIПМ) – 1875 илдя Метрик конвенсийайа уйьун олараг йарадылмыш вя Юлчц вя Чяки цзря Баш конфрансын (ЮЧБК) табелийиндя олан бейнялхалг сечкили орган. БЮЧК-ин 18 цзвцндян щяр бири Метрик конвенсийанын иштиракчысы олан бир юлкяни тямсил едир. Бейнялхалг юлчц вя чяки бцросу (БЮЧБ) БЮЧК-ин мцстясна рящбярлийи вя нязаряти алтында фяалиййят эюстярир. БЮЧК 2 илдя 1 дяфядян аз олмайараг чаьырылыр. БЮЧК бцтцн метроложи ишляря рящбярлик едир вя ЮЧБК-нын гярарларыны щазырлайыр. БЮЧК-ин няздиндя йарадылмыш ашаьыдакы сащяляря аид мяслящятчи комитяляр фяалиййят эюстярир: електрик вя магнетизм (1927), фотометрийа вя радиометрийа (1933), термометрийа (1937), узунлуг (1952), заман вя тезлик (1956), ионлашдырыъы шцалар (1958), ващидляр (1964), кцтля вя онунла ялагяли кямиййятляр (1980), маддя мигдары (1993), акустика, ултрасяс вя вибрасийа (1998).

  BEYNƏLXALQ ÖLÇÜ VƏ ÇƏKİ KOMİTƏSİ 

  БЕЙНЯЛХАЛГ ЮЛЧЦ ВЯ ЧЯКИ КОМИТЯСИ (БЮЧК; Ъомите Iнтернатионал дес Поидс ет Месурес, ЪIПМ) – 1875 илдя Метрик конвенсийайа уйьун олараг йарадылмыш вя Юлчц вя Чяки цзря Баш конфрансын (ЮЧБК) табелийиндя олан бейнялхалг сечкили орган. БЮЧК-ин 18 цзвцндян щяр бири Метрик конвенсийанын иштиракчысы олан бир юлкяни тямсил едир. Бейнялхалг юлчц вя чяки бцросу (БЮЧБ) БЮЧК-ин мцстясна рящбярлийи вя нязаряти алтында фяалиййят эюстярир. БЮЧК 2 илдя 1 дяфядян аз олмайараг чаьырылыр. БЮЧК бцтцн метроложи ишляря рящбярлик едир вя ЮЧБК-нын гярарларыны щазырлайыр. БЮЧК-ин няздиндя йарадылмыш ашаьыдакы сащяляря аид мяслящятчи комитяляр фяалиййят эюстярир: електрик вя магнетизм (1927), фотометрийа вя радиометрийа (1933), термометрийа (1937), узунлуг (1952), заман вя тезлик (1956), ионлашдырыъы шцалар (1958), ващидляр (1964), кцтля вя онунла ялагяли кямиййятляр (1980), маддя мигдары (1993), акустика, ултрасяс вя вибрасийа (1998).