Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEYNƏLXALQ TİCARƏT PALATASI


  BEYNЯLXALQ TИCARЯT PALATASI (BTP; Ынтернатионал Ъщамбер оф Ъоммеръе, ЫЪЪ) – фяалиййяти базар игтисадиййаты системинин мющкямляндирилмя- синя, бцтцн юлкялярин дцнйа игтисадиййатына даща эениш интеграсийасына, милли сярщядляр васитясиля тиъарят мцбадилясинин садяляшдирилмясиня истигамятлянян бейнялхалг гейри-щюкумят тяшкилаты. БТП – милли щюкумятляря даща мцтяшяккил вя фяал тясир етмяк цчцн палатадан юз мянафейиня уйьун истифадя етмяйя ъящд эюстярян АБШ, Инэилтяря, Франса, Белчика вя Италийанын ишэцзар даиряляринин тяшяббцсц иля 1919 илдя Атлантик-Ситидя (АБШ) кечирилмиш бейнялхалг тиъарят конфрансында йарадылмышдыр. Мянзил-гяrаrgahы Parisdя yerlяшir. БТП-нин милли комитяляри дцнйанын 120-дян артыг юлкясинин апарыъы ширкятлярини вя ишэцзар ассосиасийаларыны бирляшдирир.


  БТП тиъарят цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасына, игтисадиййаты инкишаф етмиш вя инкишаф етмякдя олан юлкяляря инвестисийаларын ъялб олунмасына йардым эюстярир, тиъари вя диэяр игтисади мясяляляр цзря мцбащисялярин щяллиндя хидмятляр эюстярир (Бейнялхалг Арбитраж Мящкямяси 1923 илдя йарадылмышдыр), дцнйа тиъаряти сферасында транссярщяд гайдаларыны цмумиляшдирир, хариъи тиъарят сащясиндя терминлярин тяфсириня даир бейнялхалг гайдалары ишляйиб щазырлайыр (Инкотермс). БТП-нин гярарлары тювсийя характери дашыйыр. Милли сянайетиъарят палаталарынын фяалиййяти щаггында сораг китабчалары вя айлыг мялумат бцллетенлярини дяръ етдирир.


  БТП БМТ, Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилаты, Дцнйа банкы вя диэяр ян ири бейнялхалг тяшкилатларын мяшвярятчи органыдыр.


  BTP-nin rяhbяr orqanlarы: тяшкилатын фяалиййятинин нятиъялярини йекунлашдырмаг вя бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин ян мцщцм проблемляри цзря тювсийяляр гябул етмяк цчцн адятян 2 илдя 1 дяфя чаьырылан Конгрес; президентин рящбярлик етдийи Шура (онун сессийалары илдя 2 дяфя кечирилир) милли комитялярин нцмайяндяляриндян ибарятдир (сайлары милли комитянин палатанын бцдъясиня юдямяляринин щяъминдян асылыдыр), конгресин чаьырылмасыны щазырлайыр вя конгресляр арасында палатанын ишиня рящбярлик едир; Иърачы комитя; онун тювсийясиня ясасян Шура президенти, Бейнялхалг Арбитраж Мящкямясинин сядрини вя иърачы комитянин цзвлярини сечир (щяр ил тяркибинин 1/3-и йениляшир).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEYNƏLXALQ TİCARƏT PALATASI


  BEYNЯLXALQ TИCARЯT PALATASI (BTP; Ынтернатионал Ъщамбер оф Ъоммеръе, ЫЪЪ) – фяалиййяти базар игтисадиййаты системинин мющкямляндирилмя- синя, бцтцн юлкялярин дцнйа игтисадиййатына даща эениш интеграсийасына, милли сярщядляр васитясиля тиъарят мцбадилясинин садяляшдирилмясиня истигамятлянян бейнялхалг гейри-щюкумят тяшкилаты. БТП – милли щюкумятляря даща мцтяшяккил вя фяал тясир етмяк цчцн палатадан юз мянафейиня уйьун истифадя етмяйя ъящд эюстярян АБШ, Инэилтяря, Франса, Белчика вя Италийанын ишэцзар даиряляринин тяшяббцсц иля 1919 илдя Атлантик-Ситидя (АБШ) кечирилмиш бейнялхалг тиъарят конфрансында йарадылмышдыр. Мянзил-гяrаrgahы Parisdя yerlяшir. БТП-нин милли комитяляри дцнйанын 120-дян артыг юлкясинин апарыъы ширкятлярини вя ишэцзар ассосиасийаларыны бирляшдирир.


  БТП тиъарят цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасына, игтисадиййаты инкишаф етмиш вя инкишаф етмякдя олан юлкяляря инвестисийаларын ъялб олунмасына йардым эюстярир, тиъари вя диэяр игтисади мясяляляр цзря мцбащисялярин щяллиндя хидмятляр эюстярир (Бейнялхалг Арбитраж Мящкямяси 1923 илдя йарадылмышдыр), дцнйа тиъаряти сферасында транссярщяд гайдаларыны цмумиляшдирир, хариъи тиъарят сащясиндя терминлярин тяфсириня даир бейнялхалг гайдалары ишляйиб щазырлайыр (Инкотермс). БТП-нин гярарлары тювсийя характери дашыйыр. Милли сянайетиъарят палаталарынын фяалиййяти щаггында сораг китабчалары вя айлыг мялумат бцллетенлярини дяръ етдирир.


  БТП БМТ, Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилаты, Дцнйа банкы вя диэяр ян ири бейнялхалг тяшкилатларын мяшвярятчи органыдыр.


  BTP-nin rяhbяr orqanlarы: тяшкилатын фяалиййятинин нятиъялярини йекунлашдырмаг вя бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин ян мцщцм проблемляри цзря тювсийяляр гябул етмяк цчцн адятян 2 илдя 1 дяфя чаьырылан Конгрес; президентин рящбярлик етдийи Шура (онун сессийалары илдя 2 дяфя кечирилир) милли комитялярин нцмайяндяляриндян ибарятдир (сайлары милли комитянин палатанын бцдъясиня юдямяляринин щяъминдян асылыдыр), конгресин чаьырылмасыны щазырлайыр вя конгресляр арасында палатанын ишиня рящбярлик едир; Иърачы комитя; онун тювсийясиня ясасян Шура президенти, Бейнялхалг Арбитраж Мящкямясинин сядрини вя иърачы комитянин цзвлярини сечир (щяр ил тяркибинин 1/3-и йениляшир).

  BEYNƏLXALQ TİCARƏT PALATASI


  BEYNЯLXALQ TИCARЯT PALATASI (BTP; Ынтернатионал Ъщамбер оф Ъоммеръе, ЫЪЪ) – фяалиййяти базар игтисадиййаты системинин мющкямляндирилмя- синя, бцтцн юлкялярин дцнйа игтисадиййатына даща эениш интеграсийасына, милли сярщядляр васитясиля тиъарят мцбадилясинин садяляшдирилмясиня истигамятлянян бейнялхалг гейри-щюкумят тяшкилаты. БТП – милли щюкумятляря даща мцтяшяккил вя фяал тясир етмяк цчцн палатадан юз мянафейиня уйьун истифадя етмяйя ъящд эюстярян АБШ, Инэилтяря, Франса, Белчика вя Италийанын ишэцзар даиряляринин тяшяббцсц иля 1919 илдя Атлантик-Ситидя (АБШ) кечирилмиш бейнялхалг тиъарят конфрансында йарадылмышдыр. Мянзил-гяrаrgahы Parisdя yerlяшir. БТП-нин милли комитяляри дцнйанын 120-дян артыг юлкясинин апарыъы ширкятлярини вя ишэцзар ассосиасийаларыны бирляшдирир.


  БТП тиъарят цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасына, игтисадиййаты инкишаф етмиш вя инкишаф етмякдя олан юлкяляря инвестисийаларын ъялб олунмасына йардым эюстярир, тиъари вя диэяр игтисади мясяляляр цзря мцбащисялярин щяллиндя хидмятляр эюстярир (Бейнялхалг Арбитраж Мящкямяси 1923 илдя йарадылмышдыр), дцнйа тиъаряти сферасында транссярщяд гайдаларыны цмумиляшдирир, хариъи тиъарят сащясиндя терминлярин тяфсириня даир бейнялхалг гайдалары ишляйиб щазырлайыр (Инкотермс). БТП-нин гярарлары тювсийя характери дашыйыр. Милли сянайетиъарят палаталарынын фяалиййяти щаггында сораг китабчалары вя айлыг мялумат бцллетенлярини дяръ етдирир.


  БТП БМТ, Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилаты, Дцнйа банкы вя диэяр ян ири бейнялхалг тяшкилатларын мяшвярятчи органыдыр.


  BTP-nin rяhbяr orqanlarы: тяшкилатын фяалиййятинин нятиъялярини йекунлашдырмаг вя бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин ян мцщцм проблемляри цзря тювсийяляр гябул етмяк цчцн адятян 2 илдя 1 дяфя чаьырылан Конгрес; президентин рящбярлик етдийи Шура (онун сессийалары илдя 2 дяфя кечирилир) милли комитялярин нцмайяндяляриндян ибарятдир (сайлары милли комитянин палатанын бцдъясиня юдямяляринин щяъминдян асылыдыр), конгресин чаьырылмасыны щазырлайыр вя конгресляр арасында палатанын ишиня рящбярлик едир; Иърачы комитя; онун тювсийясиня ясасян Шура президенти, Бейнялхалг Арбитраж Мящкямясинин сядрини вя иърачы комитянин цзвлярини сечир (щяр ил тяркибинин 1/3-и йениляшир).