Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEYNƏLXALQ VAHİDLƏR SİSTEMİ


  БЕЙНЯЛХАЛГ ВАЩИДЛЯР СИСТЕМИ ( Ле Сйстéме Интернатионал д’Унитéс) – 11-ъи Юлчц вя чяки цзря баш конфрансда гябул едилмиш физики кямиййятлярин ващиляр системи (1960). Ихтисары СИ-дир.

  Б.в.с. метрик юлчц системи ясасында дцзялдилмиш мцряккяб ващидляр системи топлусуну вя бязи системдянкянар ващидляри дяйишмяк (явяз етмяк) вя ващидлярдян истифадяни асанлашдырмаг (садяляшдирмяк) мягсяди иля ишляниб щазырланмышдыр. Универсаллыг (елм вя техниканын бцтцн сащялярини ящатя едир) вя мцтянасиблик ямсалы олмайан тянликлярдян алынмыш тюрямя ващидлярин узлашдырылмасы СИ-нин цстцнлцкляридир. Беля ки, бцтцн кямиййятлярин гиймятляри СИ-дя эютцрцлярся, щесаблама заманы дцстурлара ялавя ямсал дахил етмяйя ещтийаъ галмыр.


  Ъядвялдя ясас, ялавя вя бир нечя тюрямя ващидлярин ады вя ишаряси СИ-дя верилмишдир. Биринъи цч ясас ващидля (метр, килограм, санийя) механики тябиятя малик бцтцн кямиййятлярин узлашдырылмыш тюрямя ващидлярини ямяля эятирмяк мцмкцндцр, галанлары ися диэяр сащяляря (електрик вя магнетизм – ампер, истилик – Келвин, ишыг – кандел, молекулйар физика вя кимйа – мол) аид олан кямиййятлярин тюрямя ващидлярини ямяля эятирмяк цчцн ялавя едилмишдир. Онлуг мисиллярля вя онларын тярс гиймятляри иля олан ващидляри хцсуси сюзюнц васитясиля адландырырлар.


  Узун мцддят мцстяви буъаг ващиди радиан вя ъисм буъаьы ващиди стерадиан СI-дя тюрямя ващидлярини ямяля эятирмяк цчцн ясас ващидляря ялавя щесаб едилирди. 1995 илдя Юлчц вя чяки цзря баш конфрансда ялавя ващидляр синфи СI-дян чыхарылды, радиан вя стерадиан ися мяхсуси адлары олан юлчцсцз тюрямя ващидляриня аид едилди.


  Информасийанын икили ващидляри олан бит вя байтын мисилляри цчцн хусуси сюзюнцлярдян истифадя олунур; мяс.: 1Кибит (1кибибит) =210 бит =1024 бит; 1МиБ (1 мебибайт)= 220Б = 1048576Б.СИ ващидляриндян елм вя техниканын бцтцн сащяляриндя истифадя етмяк тювсийя едилир. Лакин бязи системдянкянар ващидляр дя истифадя олуна биляр: дягигя, саат, сутка, буъаг дяряъяси, буъаг дягигяси, буъаг санийяси, щектар, литр, тон, електронволт, бар, миллиметр, ъивя сцтуну, ангстрем, мил, дина, ерг вя с. Системдянкянар ващидляри ишлятдикдя СИ ващидляриня кечид ямсалларындан истифадя олунур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEYNƏLXALQ VAHİDLƏR SİSTEMİ


  БЕЙНЯЛХАЛГ ВАЩИДЛЯР СИСТЕМИ ( Ле Сйстéме Интернатионал д’Унитéс) – 11-ъи Юлчц вя чяки цзря баш конфрансда гябул едилмиш физики кямиййятлярин ващиляр системи (1960). Ихтисары СИ-дир.

  Б.в.с. метрик юлчц системи ясасында дцзялдилмиш мцряккяб ващидляр системи топлусуну вя бязи системдянкянар ващидляри дяйишмяк (явяз етмяк) вя ващидлярдян истифадяни асанлашдырмаг (садяляшдирмяк) мягсяди иля ишляниб щазырланмышдыр. Универсаллыг (елм вя техниканын бцтцн сащялярини ящатя едир) вя мцтянасиблик ямсалы олмайан тянликлярдян алынмыш тюрямя ващидлярин узлашдырылмасы СИ-нин цстцнлцкляридир. Беля ки, бцтцн кямиййятлярин гиймятляри СИ-дя эютцрцлярся, щесаблама заманы дцстурлара ялавя ямсал дахил етмяйя ещтийаъ галмыр.


  Ъядвялдя ясас, ялавя вя бир нечя тюрямя ващидлярин ады вя ишаряси СИ-дя верилмишдир. Биринъи цч ясас ващидля (метр, килограм, санийя) механики тябиятя малик бцтцн кямиййятлярин узлашдырылмыш тюрямя ващидлярини ямяля эятирмяк мцмкцндцр, галанлары ися диэяр сащяляря (електрик вя магнетизм – ампер, истилик – Келвин, ишыг – кандел, молекулйар физика вя кимйа – мол) аид олан кямиййятлярин тюрямя ващидлярини ямяля эятирмяк цчцн ялавя едилмишдир. Онлуг мисиллярля вя онларын тярс гиймятляри иля олан ващидляри хцсуси сюзюнц васитясиля адландырырлар.


  Узун мцддят мцстяви буъаг ващиди радиан вя ъисм буъаьы ващиди стерадиан СI-дя тюрямя ващидлярини ямяля эятирмяк цчцн ясас ващидляря ялавя щесаб едилирди. 1995 илдя Юлчц вя чяки цзря баш конфрансда ялавя ващидляр синфи СI-дян чыхарылды, радиан вя стерадиан ися мяхсуси адлары олан юлчцсцз тюрямя ващидляриня аид едилди.


  Информасийанын икили ващидляри олан бит вя байтын мисилляри цчцн хусуси сюзюнцлярдян истифадя олунур; мяс.: 1Кибит (1кибибит) =210 бит =1024 бит; 1МиБ (1 мебибайт)= 220Б = 1048576Б.СИ ващидляриндян елм вя техниканын бцтцн сащяляриндя истифадя етмяк тювсийя едилир. Лакин бязи системдянкянар ващидляр дя истифадя олуна биляр: дягигя, саат, сутка, буъаг дяряъяси, буъаг дягигяси, буъаг санийяси, щектар, литр, тон, електронволт, бар, миллиметр, ъивя сцтуну, ангстрем, мил, дина, ерг вя с. Системдянкянар ващидляри ишлятдикдя СИ ващидляриня кечид ямсалларындан истифадя олунур.

  BEYNƏLXALQ VAHİDLƏR SİSTEMİ


  БЕЙНЯЛХАЛГ ВАЩИДЛЯР СИСТЕМИ ( Ле Сйстéме Интернатионал д’Унитéс) – 11-ъи Юлчц вя чяки цзря баш конфрансда гябул едилмиш физики кямиййятлярин ващиляр системи (1960). Ихтисары СИ-дир.

  Б.в.с. метрик юлчц системи ясасында дцзялдилмиш мцряккяб ващидляр системи топлусуну вя бязи системдянкянар ващидляри дяйишмяк (явяз етмяк) вя ващидлярдян истифадяни асанлашдырмаг (садяляшдирмяк) мягсяди иля ишляниб щазырланмышдыр. Универсаллыг (елм вя техниканын бцтцн сащялярини ящатя едир) вя мцтянасиблик ямсалы олмайан тянликлярдян алынмыш тюрямя ващидлярин узлашдырылмасы СИ-нин цстцнлцкляридир. Беля ки, бцтцн кямиййятлярин гиймятляри СИ-дя эютцрцлярся, щесаблама заманы дцстурлара ялавя ямсал дахил етмяйя ещтийаъ галмыр.


  Ъядвялдя ясас, ялавя вя бир нечя тюрямя ващидлярин ады вя ишаряси СИ-дя верилмишдир. Биринъи цч ясас ващидля (метр, килограм, санийя) механики тябиятя малик бцтцн кямиййятлярин узлашдырылмыш тюрямя ващидлярини ямяля эятирмяк мцмкцндцр, галанлары ися диэяр сащяляря (електрик вя магнетизм – ампер, истилик – Келвин, ишыг – кандел, молекулйар физика вя кимйа – мол) аид олан кямиййятлярин тюрямя ващидлярини ямяля эятирмяк цчцн ялавя едилмишдир. Онлуг мисиллярля вя онларын тярс гиймятляри иля олан ващидляри хцсуси сюзюнц васитясиля адландырырлар.


  Узун мцддят мцстяви буъаг ващиди радиан вя ъисм буъаьы ващиди стерадиан СI-дя тюрямя ващидлярини ямяля эятирмяк цчцн ясас ващидляря ялавя щесаб едилирди. 1995 илдя Юлчц вя чяки цзря баш конфрансда ялавя ващидляр синфи СI-дян чыхарылды, радиан вя стерадиан ися мяхсуси адлары олан юлчцсцз тюрямя ващидляриня аид едилди.


  Информасийанын икили ващидляри олан бит вя байтын мисилляри цчцн хусуси сюзюнцлярдян истифадя олунур; мяс.: 1Кибит (1кибибит) =210 бит =1024 бит; 1МиБ (1 мебибайт)= 220Б = 1048576Б.СИ ващидляриндян елм вя техниканын бцтцн сащяляриндя истифадя етмяк тювсийя едилир. Лакин бязи системдянкянар ващидляр дя истифадя олуна биляр: дягигя, саат, сутка, буъаг дяряъяси, буъаг дягигяси, буъаг санийяси, щектар, литр, тон, електронволт, бар, миллиметр, ъивя сцтуну, ангстрем, мил, дина, ерг вя с. Системдянкянар ващидляри ишлятдикдя СИ ващидляриня кечид ямсалларындан истифадя олунур.