Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEYNİT

  аустенитин аралыг чеврилмяси (бейнит чеврилмяси) нятиъясиндя ямяля эялян полад гурулушу; карбонла ифрат доймуш феррит вя дямир карбидин гарышыьындан ибарятдир. Америка металлургу Е. Бейнин (Е. Баин, 1891–1971) шяряфиня адландырылмышдыр. Аустенити перлитин йаранма темпрундан ашаьы, мартенситин йаранмасындан йухары темп-радяк сойутдугда Б. гурулушу ямяля эялир. Б. мартенситдян йумшаг, аустенитдян алынан башга гурулуш тяшкиледиъиляриндян (сорбит, перлит, феррит) ися бяркдир. Тяркибиндя 0,3%-ядяк карбон олан иншаат, бору вя конструксийа поладларында Б. даьылма юзлцлцйцндя (о ъцмлядян гайнаг тикишляриндя) мющкямлийи тямин едир. Тяркибиндя 0,4%-ядяк карбон олан Б. ялверишли дейил (таблама просесиндя поладын мющкямлийини азалдыр).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEYNİT

  аустенитин аралыг чеврилмяси (бейнит чеврилмяси) нятиъясиндя ямяля эялян полад гурулушу; карбонла ифрат доймуш феррит вя дямир карбидин гарышыьындан ибарятдир. Америка металлургу Е. Бейнин (Е. Баин, 1891–1971) шяряфиня адландырылмышдыр. Аустенити перлитин йаранма темпрундан ашаьы, мартенситин йаранмасындан йухары темп-радяк сойутдугда Б. гурулушу ямяля эялир. Б. мартенситдян йумшаг, аустенитдян алынан башга гурулуш тяшкиледиъиляриндян (сорбит, перлит, феррит) ися бяркдир. Тяркибиндя 0,3%-ядяк карбон олан иншаат, бору вя конструксийа поладларында Б. даьылма юзлцлцйцндя (о ъцмлядян гайнаг тикишляриндя) мющкямлийи тямин едир. Тяркибиндя 0,4%-ядяк карбон олан Б. ялверишли дейил (таблама просесиндя поладын мющкямлийини азалдыр).

  BEYNİT

  аустенитин аралыг чеврилмяси (бейнит чеврилмяси) нятиъясиндя ямяля эялян полад гурулушу; карбонла ифрат доймуш феррит вя дямир карбидин гарышыьындан ибарятдир. Америка металлургу Е. Бейнин (Е. Баин, 1891–1971) шяряфиня адландырылмышдыр. Аустенити перлитин йаранма темпрундан ашаьы, мартенситин йаранмасындан йухары темп-радяк сойутдугда Б. гурулушу ямяля эялир. Б. мартенситдян йумшаг, аустенитдян алынан башга гурулуш тяшкиледиъиляриндян (сорбит, перлит, феррит) ися бяркдир. Тяркибиндя 0,3%-ядяк карбон олан иншаат, бору вя конструксийа поладларында Б. даьылма юзлцлцйцндя (о ъцмлядян гайнаг тикишляриндя) мющкямлийи тямин едир. Тяркибиндя 0,4%-ядяк карбон олан Б. ялверишли дейил (таблама просесиндя поладын мющкямлийини азалдыр).