Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLAYEV Vaqif İdris oğlu

  АБДУЛЛАЙЕВ Вагиф Идрис оьлу (д. 16.10.1956, Ерм. ССР Басаркечяр р-нунун Ашаьы Шоръа к.) – Азярб. политологу, сийаси е.д. (2004), проф. (2007). Бакы Сосиал Идаряетмя вя Политолоэийа Ин- туну битирмишдир (1996) . 1992–94 иллярдя Азярб. Респ. Президентинин няшри олан “Йурд” журналында шюбя мцдири, 1994– 2000 иллярдя Азярб. Респ. Президентинин Ишляр Идарясиндя мяслящятчи, 1998–2007 иллярдя Азярб. Респ. Президенти йанында Дювлят Идарячилийи Академийасында баш мцяллим ишлямишдир. 2007 илдян Хызы район Иъра Щакимиййятинин башчысыдыр. Азярб. Респ. Милли Мяълисинин (2-ъи чаьырыш) депутаты олмушдур. Тядгигатлары Щейдяр Ялийев вя Азярб. дипломатийасы, нефт стратеэийасы, милли сийаси шцур, сийаси мядяниййятин тякмилляшдирилмяси проблемляриня щяср олунмушдур.
       Ясярляри: О, бюйцк сийасятя щазырдыр. Б., 1999; Азярбайъан йени дипломатийа мяканында. Б., 2000; Планетар тяфяккцрлц лидер. Б., 2007.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLAYEV Vaqif İdris oğlu

  АБДУЛЛАЙЕВ Вагиф Идрис оьлу (д. 16.10.1956, Ерм. ССР Басаркечяр р-нунун Ашаьы Шоръа к.) – Азярб. политологу, сийаси е.д. (2004), проф. (2007). Бакы Сосиал Идаряетмя вя Политолоэийа Ин- туну битирмишдир (1996) . 1992–94 иллярдя Азярб. Респ. Президентинин няшри олан “Йурд” журналында шюбя мцдири, 1994– 2000 иллярдя Азярб. Респ. Президентинин Ишляр Идарясиндя мяслящятчи, 1998–2007 иллярдя Азярб. Респ. Президенти йанында Дювлят Идарячилийи Академийасында баш мцяллим ишлямишдир. 2007 илдян Хызы район Иъра Щакимиййятинин башчысыдыр. Азярб. Респ. Милли Мяълисинин (2-ъи чаьырыш) депутаты олмушдур. Тядгигатлары Щейдяр Ялийев вя Азярб. дипломатийасы, нефт стратеэийасы, милли сийаси шцур, сийаси мядяниййятин тякмилляшдирилмяси проблемляриня щяср олунмушдур.
       Ясярляри: О, бюйцк сийасятя щазырдыр. Б., 1999; Азярбайъан йени дипломатийа мяканында. Б., 2000; Планетар тяфяккцрлц лидер. Б., 2007.

  ABDULLAYEV Vaqif İdris oğlu

  АБДУЛЛАЙЕВ Вагиф Идрис оьлу (д. 16.10.1956, Ерм. ССР Басаркечяр р-нунун Ашаьы Шоръа к.) – Азярб. политологу, сийаси е.д. (2004), проф. (2007). Бакы Сосиал Идаряетмя вя Политолоэийа Ин- туну битирмишдир (1996) . 1992–94 иллярдя Азярб. Респ. Президентинин няшри олан “Йурд” журналында шюбя мцдири, 1994– 2000 иллярдя Азярб. Респ. Президентинин Ишляр Идарясиндя мяслящятчи, 1998–2007 иллярдя Азярб. Респ. Президенти йанында Дювлят Идарячилийи Академийасында баш мцяллим ишлямишдир. 2007 илдян Хызы район Иъра Щакимиййятинин башчысыдыр. Азярб. Респ. Милли Мяълисинин (2-ъи чаьырыш) депутаты олмушдур. Тядгигатлары Щейдяр Ялийев вя Азярб. дипломатийасы, нефт стратеэийасы, милли сийаси шцур, сийаси мядяниййятин тякмилляшдирилмяси проблемляриня щяср олунмушдур.
       Ясярляри: О, бюйцк сийасятя щазырдыр. Б., 1999; Азярбайъан йени дипломатийа мяканында. Б., 2000; Планетар тяфяккцрлц лидер. Б., 2007.