Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏFƏROV ƏBDÜL XALIQ CƏFƏR OĞLU

  ЪЯФЯРОВ Ябдцл Халыг Ъяфяр оьлу (23.10.1898, Бакы – 1964, Бакы) – Азярб. тибб алими, тибб е.д. (1948), проф. (1950). 1916 илдя Санкт–Петербургда эимназийаны, 1924 илдя Саратов Ун-тини битирмишдир. 1924 илдян Азярб. Дювлят Ун-тинин дяри-зющряви хястяликляр клиникасында, Азярб. Тибб Ин-тунун дяри-зющряви хястяликляр кафедрасында ишлямишдир. 70-я гядяр елми ясярин мцяллифидир. Тядгигатлары, дяри вя зющряви хястяликляр заманы синир системиндя эедян дяйишикликлярин юйрянилмясиня щяср едилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏFƏROV ƏBDÜL XALIQ CƏFƏR OĞLU

  ЪЯФЯРОВ Ябдцл Халыг Ъяфяр оьлу (23.10.1898, Бакы – 1964, Бакы) – Азярб. тибб алими, тибб е.д. (1948), проф. (1950). 1916 илдя Санкт–Петербургда эимназийаны, 1924 илдя Саратов Ун-тини битирмишдир. 1924 илдян Азярб. Дювлят Ун-тинин дяри-зющряви хястяликляр клиникасында, Азярб. Тибб Ин-тунун дяри-зющряви хястяликляр кафедрасында ишлямишдир. 70-я гядяр елми ясярин мцяллифидир. Тядгигатлары, дяри вя зющряви хястяликляр заманы синир системиндя эедян дяйишикликлярин юйрянилмясиня щяср едилмишдир.

  CƏFƏROV ƏBDÜL XALIQ CƏFƏR OĞLU

  ЪЯФЯРОВ Ябдцл Халыг Ъяфяр оьлу (23.10.1898, Бакы – 1964, Бакы) – Азярб. тибб алими, тибб е.д. (1948), проф. (1950). 1916 илдя Санкт–Петербургда эимназийаны, 1924 илдя Саратов Ун-тини битирмишдир. 1924 илдян Азярб. Дювлят Ун-тинин дяри-зющряви хястяликляр клиникасында, Азярб. Тибб Ин-тунун дяри-зющряви хястяликляр кафедрасында ишлямишдир. 70-я гядяр елми ясярин мцяллифидир. Тядгигатлары, дяри вя зющряви хястяликляр заманы синир системиндя эедян дяйишикликлярин юйрянилмясиня щяср едилмишдир.