Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏFƏROV FAİQ İLAHİ OĞLU

  ЪЯФЯРОВ Фаиг Илащи оьлу (10.1.1940, Ерм. ССР, Мещри р-нунун Нцвяди к. – 30.1.2008, Бакы) – Азярб. физиологу, тибб е.д. (1991), проф. (1992), АМЕА-нын м.цзвц (2001), Азярб. Респ. ямякдар мцяллими (2001). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну битирмишдир (1963). 1967 илдян щямин ин-тун нормал физиолоэийа кафедрасында ишлямиш (1991 илдян кафедра мцдири), ейни заманда ин-тун Ы мцалиъя-профилактика факцлтясинин деканы (1993–95), “Нейрофизиолоэийа вя функсионал нейрокимйа проблемляри елми тядгигат лабораторийасы”нын рящбяри (2006–08) олмушдур. 160-дан артыг елми ясярин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏFƏROV FAİQ İLAHİ OĞLU

  ЪЯФЯРОВ Фаиг Илащи оьлу (10.1.1940, Ерм. ССР, Мещри р-нунун Нцвяди к. – 30.1.2008, Бакы) – Азярб. физиологу, тибб е.д. (1991), проф. (1992), АМЕА-нын м.цзвц (2001), Азярб. Респ. ямякдар мцяллими (2001). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну битирмишдир (1963). 1967 илдян щямин ин-тун нормал физиолоэийа кафедрасында ишлямиш (1991 илдян кафедра мцдири), ейни заманда ин-тун Ы мцалиъя-профилактика факцлтясинин деканы (1993–95), “Нейрофизиолоэийа вя функсионал нейрокимйа проблемляри елми тядгигат лабораторийасы”нын рящбяри (2006–08) олмушдур. 160-дан артыг елми ясярин мцяллифидир.

  CƏFƏROV FAİQ İLAHİ OĞLU

  ЪЯФЯРОВ Фаиг Илащи оьлу (10.1.1940, Ерм. ССР, Мещри р-нунун Нцвяди к. – 30.1.2008, Бакы) – Азярб. физиологу, тибб е.д. (1991), проф. (1992), АМЕА-нын м.цзвц (2001), Азярб. Респ. ямякдар мцяллими (2001). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну битирмишдир (1963). 1967 илдян щямин ин-тун нормал физиолоэийа кафедрасында ишлямиш (1991 илдян кафедра мцдири), ейни заманда ин-тун Ы мцалиъя-профилактика факцлтясинин деканы (1993–95), “Нейрофизиолоэийа вя функсионал нейрокимйа проблемляри елми тядгигат лабораторийасы”нын рящбяри (2006–08) олмушдур. 160-дан артыг елми ясярин мцяллифидир.