Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEYT

  Йахын вя Орта Шярг поезийасында шеирин ейни вязндя йазылмыш вя мянаъа бир-бириня баьлы гоша мисрасы. Классик ядябиййатда Б. шеир ваhиди сайылмыш, ди- ванларын, мяснявилярин, шеирлярин hяъми Б.-лярин сайына эюря hесабланмышдыр. Б.-дя мисраларын hямгафийя олмасы шярт дейил, башлыъасы биткин фикир ифадя етмякдир. Шярг поетикасында бязян Б. термини шеир вя гитя мянасында да ишлянир. М.Фцзули азярбайъанъа “Диван”ынын дибачясиндя Б. ады иля шеирляр вермишдир. Гясидянин ян эюзял Б.-иня бейти-гасид, гязялин ян эюзял Б.-иня бейти-гязял вя йа “таъи-бейт”, шеирин ян йахшы вя мяналы Б.-иня “шаh бейт”, ики мисрадан ибарят мцстягил ясяр олан Б.-я ися мцфряд дейилир. Гязял вя гясидянин илк Б.-и мятля, сон Б.-и мягтя адланыр. Шаирин тяхяллцсц, бир гайда олараг, шеирин мягтясиндя олур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEYT

  Йахын вя Орта Шярг поезийасында шеирин ейни вязндя йазылмыш вя мянаъа бир-бириня баьлы гоша мисрасы. Классик ядябиййатда Б. шеир ваhиди сайылмыш, ди- ванларын, мяснявилярин, шеирлярин hяъми Б.-лярин сайына эюря hесабланмышдыр. Б.-дя мисраларын hямгафийя олмасы шярт дейил, башлыъасы биткин фикир ифадя етмякдир. Шярг поетикасында бязян Б. термини шеир вя гитя мянасында да ишлянир. М.Фцзули азярбайъанъа “Диван”ынын дибачясиндя Б. ады иля шеирляр вермишдир. Гясидянин ян эюзял Б.-иня бейти-гасид, гязялин ян эюзял Б.-иня бейти-гязял вя йа “таъи-бейт”, шеирин ян йахшы вя мяналы Б.-иня “шаh бейт”, ики мисрадан ибарят мцстягил ясяр олан Б.-я ися мцфряд дейилир. Гязял вя гясидянин илк Б.-и мятля, сон Б.-и мягтя адланыр. Шаирин тяхяллцсц, бир гайда олараг, шеирин мягтясиндя олур.

  BEYT

  Йахын вя Орта Шярг поезийасында шеирин ейни вязндя йазылмыш вя мянаъа бир-бириня баьлы гоша мисрасы. Классик ядябиййатда Б. шеир ваhиди сайылмыш, ди- ванларын, мяснявилярин, шеирлярин hяъми Б.-лярин сайына эюря hесабланмышдыр. Б.-дя мисраларын hямгафийя олмасы шярт дейил, башлыъасы биткин фикир ифадя етмякдир. Шярг поетикасында бязян Б. термини шеир вя гитя мянасында да ишлянир. М.Фцзули азярбайъанъа “Диван”ынын дибачясиндя Б. ады иля шеирляр вермишдир. Гясидянин ян эюзял Б.-иня бейти-гасид, гязялин ян эюзял Б.-иня бейти-гязял вя йа “таъи-бейт”, шеирин ян йахшы вя мяналы Б.-иня “шаh бейт”, ики мисрадан ибарят мцстягил ясяр олан Б.-я ися мцфряд дейилир. Гязял вя гясидянин илк Б.-и мятля, сон Б.-и мягтя адланыр. Шаирин тяхяллцсц, бир гайда олараг, шеирин мягтясиндя олур.