Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEYT ÜL-MAL

  BEYT ЦL-MAL (яr. ﻞاﻤﻠاﺖﻴﺒ – “яmlак evi”, xяzinя) – 1) Xilafяt dюvrцndя dюvlяt xяzinяsi. Xяlifя Юmяr tяrяfindяn baшlыca dюvlяt maliyyя idarяsi kimi tяsis edilmiш B.-m. Яmяvilяr dюvrцndя (661–750) яsaslы шяkildя tяkmillяшdirilmiшdir. Dяmяшqdя yerlяшirdi. B.-m.-ыn gяlirini vergilяr, mцharibяdя яldя edilяn qяnimяtlяrin чox hissяsi, биvarisлярин mallarы vя.s. tяшkil edirdi. B.-m. hцquqи baxыmdan iki шюбядян ибарят иди: sяdяqя (dюvlяt ictimai yardыm sandыьы) vя xяrac (dюvlяt gяlirlяrini юzцndя cяmlяшdirяn). Abbasilяr xilafяti (762–1258) vя Osmanlы imperiyasы dюvrцndя dя B.-m. dюvlяtin mцhцm maliyyя idarяsi олмушдур. 2) Orta яsrlяrdя mцsяlman иъмаларында ianя цчцn toplanan mallarыn saxlandыьы yer.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEYT ÜL-MAL

  BEYT ЦL-MAL (яr. ﻞاﻤﻠاﺖﻴﺒ – “яmlак evi”, xяzinя) – 1) Xilafяt dюvrцndя dюvlяt xяzinяsi. Xяlifя Юmяr tяrяfindяn baшlыca dюvlяt maliyyя idarяsi kimi tяsis edilmiш B.-m. Яmяvilяr dюvrцndя (661–750) яsaslы шяkildя tяkmillяшdirilmiшdir. Dяmяшqdя yerlяшirdi. B.-m.-ыn gяlirini vergilяr, mцharibяdя яldя edilяn qяnimяtlяrin чox hissяsi, биvarisлярин mallarы vя.s. tяшkil edirdi. B.-m. hцquqи baxыmdan iki шюбядян ибарят иди: sяdяqя (dюvlяt ictimai yardыm sandыьы) vя xяrac (dюvlяt gяlirlяrini юzцndя cяmlяшdirяn). Abbasilяr xilafяti (762–1258) vя Osmanlы imperiyasы dюvrцndя dя B.-m. dюvlяtin mцhцm maliyyя idarяsi олмушдур. 2) Orta яsrlяrdя mцsяlman иъмаларында ianя цчцn toplanan mallarыn saxlandыьы yer.

  BEYT ÜL-MAL

  BEYT ЦL-MAL (яr. ﻞاﻤﻠاﺖﻴﺒ – “яmlак evi”, xяzinя) – 1) Xilafяt dюvrцndя dюvlяt xяzinяsi. Xяlifя Юmяr tяrяfindяn baшlыca dюvlяt maliyyя idarяsi kimi tяsis edilmiш B.-m. Яmяvilяr dюvrцndя (661–750) яsaslы шяkildя tяkmillяшdirilmiшdir. Dяmяшqdя yerlяшirdi. B.-m.-ыn gяlirini vergilяr, mцharibяdя яldя edilяn qяnimяtlяrin чox hissяsi, биvarisлярин mallarы vя.s. tяшkil edirdi. B.-m. hцquqи baxыmdan iki шюбядян ибарят иди: sяdяqя (dюvlяt ictimai yardыm sandыьы) vя xяrac (dюvlяt gяlirlяrini юzцndя cяmlяшdirяn). Abbasilяr xilafяti (762–1258) vя Osmanlы imperiyasы dюvrцndя dя B.-m. dюvlяtin mцhцm maliyyя idarяsi олмушдур. 2) Orta яsrlяrdя mцsяlman иъмаларында ianя цчцn toplanan mallarыn saxlandыьы yer.