Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  "BEYT ÜS-SƏFA"

  ядяби мяълис. 19 ясрин 60-ъы илляриндя Шамахыда шаир Мящяммяд Сяфанын евиндя йарадылмышды; мяълисин ады да бунунла ялагядардыр. Сейид Язим Ширвани, Молла аьа Бихуд, Аьабаба Зцщури, Гафар Рагиб, Ялякбяр Гафил, Молла Мащмуд Зуйи вя б. шаирляр мяълисин фяал цзвляри иди. Мяълися Сейид Язим Ширвани вя Молла аьа Бихуд башчылыг едирди. Б.-С. Шушадакы “Мяълиси-цнс”, “Мяълиси-фярамушан”, Бакыдакы “Мяъмя цш-шцяра” иля сых ялагя сахлайырды. Мяълисдя ядябиййат, инъясянят, фялсяфя мясяляляриня даир сющбятляр апарылыр, классиклярин ясярляри мцталия вя мцзакиря олунур, онларын мяшщур шеирляриня нязиря йазылырды. Мяълис классик шеирин йазылмасына йардым эюстярирди.
  Яд.: Кючярли Ф. Азярбайъан ядябиййаты тарихи материаллары. Ъ.2, щ. 1. Б., 1926; Гасымзадя Ф. ХIХ яср Азярбайъан ядябиййаты тарихи. Б., 1974.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  "BEYT ÜS-SƏFA"

  ядяби мяълис. 19 ясрин 60-ъы илляриндя Шамахыда шаир Мящяммяд Сяфанын евиндя йарадылмышды; мяълисин ады да бунунла ялагядардыр. Сейид Язим Ширвани, Молла аьа Бихуд, Аьабаба Зцщури, Гафар Рагиб, Ялякбяр Гафил, Молла Мащмуд Зуйи вя б. шаирляр мяълисин фяал цзвляри иди. Мяълися Сейид Язим Ширвани вя Молла аьа Бихуд башчылыг едирди. Б.-С. Шушадакы “Мяълиси-цнс”, “Мяълиси-фярамушан”, Бакыдакы “Мяъмя цш-шцяра” иля сых ялагя сахлайырды. Мяълисдя ядябиййат, инъясянят, фялсяфя мясяляляриня даир сющбятляр апарылыр, классиклярин ясярляри мцталия вя мцзакиря олунур, онларын мяшщур шеирляриня нязиря йазылырды. Мяълис классик шеирин йазылмасына йардым эюстярирди.
  Яд.: Кючярли Ф. Азярбайъан ядябиййаты тарихи материаллары. Ъ.2, щ. 1. Б., 1926; Гасымзадя Ф. ХIХ яср Азярбайъан ядябиййаты тарихи. Б., 1974.

  "BEYT ÜS-SƏFA"

  ядяби мяълис. 19 ясрин 60-ъы илляриндя Шамахыда шаир Мящяммяд Сяфанын евиндя йарадылмышды; мяълисин ады да бунунла ялагядардыр. Сейид Язим Ширвани, Молла аьа Бихуд, Аьабаба Зцщури, Гафар Рагиб, Ялякбяр Гафил, Молла Мащмуд Зуйи вя б. шаирляр мяълисин фяал цзвляри иди. Мяълися Сейид Язим Ширвани вя Молла аьа Бихуд башчылыг едирди. Б.-С. Шушадакы “Мяълиси-цнс”, “Мяълиси-фярамушан”, Бакыдакы “Мяъмя цш-шцяра” иля сых ялагя сахлайырды. Мяълисдя ядябиййат, инъясянят, фялсяфя мясяляляриня даир сющбятляр апарылыр, классиклярин ясярляри мцталия вя мцзакиря олунур, онларын мяшщур шеирляриня нязиря йазылырды. Мяълис классик шеирин йазылмасына йардым эюстярирди.
  Яд.: Кючярли Ф. Азярбайъан ядябиййаты тарихи материаллары. Ъ.2, щ. 1. Б., 1926; Гасымзадя Ф. ХIХ яср Азярбайъан ядябиййаты тарихи. Б., 1974.