Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEYZİK

  БÉЙЗИК [инэ. Басиъ – Беэиннер’с Аллпурпосе Сймболиъ Ынструътион Ъоде (йени башлайанлар цчцн универсал символик тядрис коду) сюзляринин баш щярфляриндян] – програмлашдырманын ясасыны юйрянмяйя имкан верян йцксяк сявиййяли програмлашдырма дили. Б.-ин мцхтялиф версийалары демяк олар ки, бцтцн фярди компйутерлярин програм тяминатынын тяркибиня дахилдир. Дил конструксийасынын садялийи иля фярглянир, йени башлайан програмчылар тяряфиндян асанлыгла мянимсянилир вя диалог режимини щяйата кечирмяйя имкан верир. 1964 илдя АБШ-да Ъон Кемени вя Томас Куртз тяряфиндян ишлянилмиш вя илк вахтлар програмлашдырманын тядриси мягсядиля истифадя едилмишдир. Мцасир дюврдя бу дилдя компилйаторлар да мювъуддур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEYZİK

  БÉЙЗИК [инэ. Басиъ – Беэиннер’с Аллпурпосе Сймболиъ Ынструътион Ъоде (йени башлайанлар цчцн универсал символик тядрис коду) сюзляринин баш щярфляриндян] – програмлашдырманын ясасыны юйрянмяйя имкан верян йцксяк сявиййяли програмлашдырма дили. Б.-ин мцхтялиф версийалары демяк олар ки, бцтцн фярди компйутерлярин програм тяминатынын тяркибиня дахилдир. Дил конструксийасынын садялийи иля фярглянир, йени башлайан програмчылар тяряфиндян асанлыгла мянимсянилир вя диалог режимини щяйата кечирмяйя имкан верир. 1964 илдя АБШ-да Ъон Кемени вя Томас Куртз тяряфиндян ишлянилмиш вя илк вахтлар програмлашдырманын тядриси мягсядиля истифадя едилмишдир. Мцасир дюврдя бу дилдя компилйаторлар да мювъуддур.

  BEYZİK

  БÉЙЗИК [инэ. Басиъ – Беэиннер’с Аллпурпосе Сймболиъ Ынструътион Ъоде (йени башлайанлар цчцн универсал символик тядрис коду) сюзляринин баш щярфляриндян] – програмлашдырманын ясасыны юйрянмяйя имкан верян йцксяк сявиййяли програмлашдырма дили. Б.-ин мцхтялиф версийалары демяк олар ки, бцтцн фярди компйутерлярин програм тяминатынын тяркибиня дахилдир. Дил конструксийасынын садялийи иля фярглянир, йени башлайан програмчылар тяряфиндян асанлыгла мянимсянилир вя диалог режимини щяйата кечирмяйя имкан верир. 1964 илдя АБШ-да Ъон Кемени вя Томас Куртз тяряфиндян ишлянилмиш вя илк вахтлар програмлашдырманын тядриси мягсядиля истифадя едилмишдир. Мцасир дюврдя бу дилдя компилйаторлар да мювъуддур.