Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEZENGİ DİVARI

  Баш Гафгаз Силсилясинин, йахуд Суайырыъы силсилянин ян щцндцр вя гайалы сащяси. РФ (Кабарда-Балкар Респ.) вя Эцръ.-ла сярщяддядир. Уз. 12 км. Ян щцндцр зирвяляри: Шхара (5068 м), Ъянэитау (5058 м), Катынтау (4970 м), Эестола (4960 м), Шота Руставели (4860 м), Лалвар (4350 м). Шм. йамаъы иля цзцашаьы Безенэи бузлаьы енир. Тез-тез гар учгунлары олур. Гафгазын мяшщур алпинизм р-нудур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEZENGİ DİVARI

  Баш Гафгаз Силсилясинин, йахуд Суайырыъы силсилянин ян щцндцр вя гайалы сащяси. РФ (Кабарда-Балкар Респ.) вя Эцръ.-ла сярщяддядир. Уз. 12 км. Ян щцндцр зирвяляри: Шхара (5068 м), Ъянэитау (5058 м), Катынтау (4970 м), Эестола (4960 м), Шота Руставели (4860 м), Лалвар (4350 м). Шм. йамаъы иля цзцашаьы Безенэи бузлаьы енир. Тез-тез гар учгунлары олур. Гафгазын мяшщур алпинизм р-нудур.

  BEZENGİ DİVARI

  Баш Гафгаз Силсилясинин, йахуд Суайырыъы силсилянин ян щцндцр вя гайалы сащяси. РФ (Кабарда-Балкар Респ.) вя Эцръ.-ла сярщяддядир. Уз. 12 км. Ян щцндцр зирвяляри: Шхара (5068 м), Ъянэитау (5058 м), Катынтау (4970 м), Эестола (4960 м), Шота Руставели (4860 м), Лалвар (4350 м). Шм. йамаъы иля цзцашаьы Безенэи бузлаьы енир. Тез-тез гар учгунлары олур. Гафгазын мяшщур алпинизм р-нудур.