Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLAYEV Yaqub Bəkir oğlu

  АБДУЛЛАЙЕВ Йагуб Бякир оьлу (д.21.4.1967, Хачмаз р-нунун Магсуд- кянд к.) – Азярб. идманчысы, самбо цзря бейнялхалг дяряъяли щаким (2006). Азярб. Дювлят Бядян Тярбийяси вя Идман Академийасыны битирмишдир (1993). Ветеран идманчыларын самбо цзря дцнйа чемпионатынын (2007) бцрцнъ мцкафатчысыдыр. 2003 илдян Азярб. Самбо Федерасийасынын баш катибидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLAYEV Yaqub Bəkir oğlu

  АБДУЛЛАЙЕВ Йагуб Бякир оьлу (д.21.4.1967, Хачмаз р-нунун Магсуд- кянд к.) – Азярб. идманчысы, самбо цзря бейнялхалг дяряъяли щаким (2006). Азярб. Дювлят Бядян Тярбийяси вя Идман Академийасыны битирмишдир (1993). Ветеран идманчыларын самбо цзря дцнйа чемпионатынын (2007) бцрцнъ мцкафатчысыдыр. 2003 илдян Азярб. Самбо Федерасийасынын баш катибидир.

  ABDULLAYEV Yaqub Bəkir oğlu

  АБДУЛЛАЙЕВ Йагуб Бякир оьлу (д.21.4.1967, Хачмаз р-нунун Магсуд- кянд к.) – Азярб. идманчысы, самбо цзря бейнялхалг дяряъяли щаким (2006). Азярб. Дювлят Бядян Тярбийяси вя Идман Академийасыны битирмишдир (1993). Ветеран идманчыларын самбо цзря дцнйа чемпионатынын (2007) бцрцнъ мцкафатчысыдыр. 2003 илдян Азярб. Самбо Федерасийасынын баш катибидир.