Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏFƏROV HADI CƏFƏR OĞLU


  ЪЯФЯРОВ Щады Ъяфяр оьлу (25.9.1923, Бакы–14.9.1985, Бакы) – Азярб. эеофизики. Эеолоэийа-минералоэийа е.д. (1975), проф. (1977). Азярб. ССР ямякдар елм вя техника хадими (1982). 1948 илдя Азярб. Сянайе Ин-туну битирмишдир (индики АДНА). (1972–85 иллярдя щямин ин-да файдалы газынты йатагларынын эеофизики методларла кяшфиййаты кафедрасынын мцдири ишлямишдир. 1951–57 иллярдя АДУ-да (индики БДУ) дярс демишдир. Ясас елми ишляри нефтли-газлы яйалятлярин эеофизики методларла тядгигинин нязяри вя практики проблемляринин щялли иля ялагядардыр. Елми вя мцщяндис кадрларын щазырланмасында хидмяти олмушдур. Ясярляр и: Геологогеофизическая характеристика Прикаспийского нефтеносного района Азербайджана. Б., 1962 (Р.Щ. Абдуллайевля бирликдя); Теория и практика интерпретации геофизических наблюдений. Б., 1964 (Р.Щ. Абдуллайевля бирликдя).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏFƏROV HADI CƏFƏR OĞLU


  ЪЯФЯРОВ Щады Ъяфяр оьлу (25.9.1923, Бакы–14.9.1985, Бакы) – Азярб. эеофизики. Эеолоэийа-минералоэийа е.д. (1975), проф. (1977). Азярб. ССР ямякдар елм вя техника хадими (1982). 1948 илдя Азярб. Сянайе Ин-туну битирмишдир (индики АДНА). (1972–85 иллярдя щямин ин-да файдалы газынты йатагларынын эеофизики методларла кяшфиййаты кафедрасынын мцдири ишлямишдир. 1951–57 иллярдя АДУ-да (индики БДУ) дярс демишдир. Ясас елми ишляри нефтли-газлы яйалятлярин эеофизики методларла тядгигинин нязяри вя практики проблемляринин щялли иля ялагядардыр. Елми вя мцщяндис кадрларын щазырланмасында хидмяти олмушдур. Ясярляр и: Геологогеофизическая характеристика Прикаспийского нефтеносного района Азербайджана. Б., 1962 (Р.Щ. Абдуллайевля бирликдя); Теория и практика интерпретации геофизических наблюдений. Б., 1964 (Р.Щ. Абдуллайевля бирликдя).

  CƏFƏROV HADI CƏFƏR OĞLU


  ЪЯФЯРОВ Щады Ъяфяр оьлу (25.9.1923, Бакы–14.9.1985, Бакы) – Азярб. эеофизики. Эеолоэийа-минералоэийа е.д. (1975), проф. (1977). Азярб. ССР ямякдар елм вя техника хадими (1982). 1948 илдя Азярб. Сянайе Ин-туну битирмишдир (индики АДНА). (1972–85 иллярдя щямин ин-да файдалы газынты йатагларынын эеофизики методларла кяшфиййаты кафедрасынын мцдири ишлямишдир. 1951–57 иллярдя АДУ-да (индики БДУ) дярс демишдир. Ясас елми ишляри нефтли-газлы яйалятлярин эеофизики методларла тядгигинин нязяри вя практики проблемляринин щялли иля ялагядардыр. Елми вя мцщяндис кадрларын щазырланмасында хидмяти олмушдур. Ясярляр и: Геологогеофизическая характеристика Прикаспийского нефтеносного района Азербайджана. Б., 1962 (Р.Щ. Абдуллайевля бирликдя); Теория и практика интерпретации геофизических наблюдений. Б., 1964 (Р.Щ. Абдуллайевля бирликдя).