Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏFƏROV HAFİZ YUSİF OĞLU


  ЪЯФЯРОВ Щафиз Йусиф оьлу (д.26.4.1947, Бакы) – Азярб. идманчысы. Стенд атыъылыьы цзря ССРИ идман устасы (1964), Азярб. ССР ямякдар мяшгчиси (1981), ССРИ ямякдар мяшгчиси (1984), ямякдар бядян тярбийяси вя идман ишчиси (1984), ямякдар бядян тярбийяси вя идман хадими (2008). Азярб. Дювлят Бядян Тярбийяси Ин-туну битирмишдир (1970). Азярб. Респ.- нын “Шющрят” ордени иля тялтиф едилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏFƏROV HAFİZ YUSİF OĞLU


  ЪЯФЯРОВ Щафиз Йусиф оьлу (д.26.4.1947, Бакы) – Азярб. идманчысы. Стенд атыъылыьы цзря ССРИ идман устасы (1964), Азярб. ССР ямякдар мяшгчиси (1981), ССРИ ямякдар мяшгчиси (1984), ямякдар бядян тярбийяси вя идман ишчиси (1984), ямякдар бядян тярбийяси вя идман хадими (2008). Азярб. Дювлят Бядян Тярбийяси Ин-туну битирмишдир (1970). Азярб. Респ.- нын “Шющрят” ордени иля тялтиф едилмишдир.

  CƏFƏROV HAFİZ YUSİF OĞLU


  ЪЯФЯРОВ Щафиз Йусиф оьлу (д.26.4.1947, Бакы) – Азярб. идманчысы. Стенд атыъылыьы цзря ССРИ идман устасы (1964), Азярб. ССР ямякдар мяшгчиси (1981), ССРИ ямякдар мяшгчиси (1984), ямякдар бядян тярбийяси вя идман ишчиси (1984), ямякдар бядян тярбийяси вя идман хадими (2008). Азярб. Дювлят Бядян Тярбийяси Ин-туну битирмишдир (1970). Азярб. Респ.- нын “Шющрят” ордени иля тялтиф едилмишдир.