Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏFƏROV HƏMZƏ RZA OĞLU

  ЪЯФЯРОВ Щямзя Рза оьлу (д.25.9.1949, Нах. МР, Ъулфа р-нунун Йайъы к.) – Азярб. тарихчиси, тарих е. д. (2008), проф. (2010). Азярб. Дювлят Педагожи Ин-тунун Нахчыван филиалыны битирмишдир (1971). Нахчыван Дювлят Педагожи Ин-тунда (индики Нахчыван Дювлят Ун-ти) кабиня мцдири (1973–77), мцяллим (1977–92), кафедра мцдири (1992–97), щямкарлар иттифагы комитясинин сядри (1997–2002), Нах. МР тящсил назири (2002–05) вязифяляриндя чалышмышдыр. Нах. МР Али Мяълисинин (2-ъи чаьырыш) депутаты, “Щцгуг сийасяти вя дювлят гуруъулуьу мясяляляри” даими комиссийасынын сядри олмушдур. 200-я йахын елми ясярин, о ъцмлядян бир нечя монографийа, китаб, дярслик вя дярс вясаитинин мцяллифдир. Ясярляр и: Азярбайъанда эянъляр щярякатынын тяшяккцлц вя инкишафы. Б., 2007; Азярбайъанда эянъляр щярякаты (ХХ яср). Б., 2009.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏFƏROV HƏMZƏ RZA OĞLU

  ЪЯФЯРОВ Щямзя Рза оьлу (д.25.9.1949, Нах. МР, Ъулфа р-нунун Йайъы к.) – Азярб. тарихчиси, тарих е. д. (2008), проф. (2010). Азярб. Дювлят Педагожи Ин-тунун Нахчыван филиалыны битирмишдир (1971). Нахчыван Дювлят Педагожи Ин-тунда (индики Нахчыван Дювлят Ун-ти) кабиня мцдири (1973–77), мцяллим (1977–92), кафедра мцдири (1992–97), щямкарлар иттифагы комитясинин сядри (1997–2002), Нах. МР тящсил назири (2002–05) вязифяляриндя чалышмышдыр. Нах. МР Али Мяълисинин (2-ъи чаьырыш) депутаты, “Щцгуг сийасяти вя дювлят гуруъулуьу мясяляляри” даими комиссийасынын сядри олмушдур. 200-я йахын елми ясярин, о ъцмлядян бир нечя монографийа, китаб, дярслик вя дярс вясаитинин мцяллифдир. Ясярляр и: Азярбайъанда эянъляр щярякатынын тяшяккцлц вя инкишафы. Б., 2007; Азярбайъанда эянъляр щярякаты (ХХ яср). Б., 2009.

  CƏFƏROV HƏMZƏ RZA OĞLU

  ЪЯФЯРОВ Щямзя Рза оьлу (д.25.9.1949, Нах. МР, Ъулфа р-нунун Йайъы к.) – Азярб. тарихчиси, тарих е. д. (2008), проф. (2010). Азярб. Дювлят Педагожи Ин-тунун Нахчыван филиалыны битирмишдир (1971). Нахчыван Дювлят Педагожи Ин-тунда (индики Нахчыван Дювлят Ун-ти) кабиня мцдири (1973–77), мцяллим (1977–92), кафедра мцдири (1992–97), щямкарлар иттифагы комитясинин сядри (1997–2002), Нах. МР тящсил назири (2002–05) вязифяляриндя чалышмышдыр. Нах. МР Али Мяълисинин (2-ъи чаьырыш) депутаты, “Щцгуг сийасяти вя дювлят гуруъулуьу мясяляляри” даими комиссийасынын сядри олмушдур. 200-я йахын елми ясярин, о ъцмлядян бир нечя монографийа, китаб, дярслик вя дярс вясаитинин мцяллифдир. Ясярляр и: Азярбайъанда эянъляр щярякатынын тяшяккцлц вя инкишафы. Б., 2007; Азярбайъанда эянъляр щярякаты (ХХ яср). Б., 2009.