Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEZİMYANNI QRAFİT YATAĞI

  РФ-нин Иркутск вил.-ндя, Слцдйанка ш.-н-дян 20 км ш.-дя ири графит йатаьы. Байкал эюлцнцн ъ.-г. сащилиндядир. 1960-ъы иллярдя кяшф олунмушдур, щазырда ещтийатдадыр. Филизин тясдиг олунмуш ещтийаты 18,7 млн. т, цмуми ещтийаты 20,8 млн. т-дур. Графитин филиздяки орта мигдары 3,6 %-дир. Метаморфик типли йатагдыр; Кембрийягядяр йашлы графит-биотит гнейсляри иля ялагядардыр. Кристалларынын юлчцсц 0,5–1,0 мм-дир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEZİMYANNI QRAFİT YATAĞI

  РФ-нин Иркутск вил.-ндя, Слцдйанка ш.-н-дян 20 км ш.-дя ири графит йатаьы. Байкал эюлцнцн ъ.-г. сащилиндядир. 1960-ъы иллярдя кяшф олунмушдур, щазырда ещтийатдадыр. Филизин тясдиг олунмуш ещтийаты 18,7 млн. т, цмуми ещтийаты 20,8 млн. т-дур. Графитин филиздяки орта мигдары 3,6 %-дир. Метаморфик типли йатагдыр; Кембрийягядяр йашлы графит-биотит гнейсляри иля ялагядардыр. Кристалларынын юлчцсц 0,5–1,0 мм-дир.

  BEZİMYANNI QRAFİT YATAĞI

  РФ-нин Иркутск вил.-ндя, Слцдйанка ш.-н-дян 20 км ш.-дя ири графит йатаьы. Байкал эюлцнцн ъ.-г. сащилиндядир. 1960-ъы иллярдя кяшф олунмушдур, щазырда ещтийатдадыр. Филизин тясдиг олунмуш ещтийаты 18,7 млн. т, цмуми ещтийаты 20,8 млн. т-дур. Графитин филиздяки орта мигдары 3,6 %-дир. Метаморфик типли йатагдыр; Кембрийягядяр йашлы графит-биотит гнейсляри иля ялагядардыр. Кристалларынын юлчцсц 0,5–1,0 мм-дир.