Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏFƏROV HİDAYƏT FƏRRUX QIZI

  ЪЯФЯРОВ Щидайят Фяррух оьлу (д.8.9.1946, индики Бейляган р-нунун Ялинязярли к.) – Азярб. археологу, тарих е. д. (1996), проф. (2003), ямякдар мцяллим (2006). Азярб. Дювлят Педагожи Ин-туну битирмишдир (1968). 1968–70 illяrdя orta mяktяbdя mцяllim, direktor mцavini, direktor олмушдур. Азярб. ЕА Тарих Ин-тунда, сонра ися Археолоэийа вя Етнографийа Ин- тунда ишлямишдир (1970–89). Эянъя-Газах, Шамхор, Мил-Гарабаь археоложи експедисийаларында иштирак етмиш (1971 илдян), Шамхор археоложи експедисийасынын рящбяри (1978), Мил-Гарабаь археоложи експедисийасынын ряис мцавини олмушдур (1980–88). 1989 илдян (1996–98 илляр истис- на олмагла) Азярб. Дювлят Игтисад Ун- тиндя Азярб. тарихи кафедрасынын мцдири, 2007 илдян АМЕА Археолоэийа вя Етнографийа Ин-тунун Енеолит вя Тунъ дюврц шюбясинин рящбяридир. 2008 илдян Гарабаь археоложи експедисийасынын ряисидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар. 200-я йахын елми ясярин, о ъцмлядян монографийа вя дярслийин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏFƏROV HİDAYƏT FƏRRUX QIZI

  ЪЯФЯРОВ Щидайят Фяррух оьлу (д.8.9.1946, индики Бейляган р-нунун Ялинязярли к.) – Азярб. археологу, тарих е. д. (1996), проф. (2003), ямякдар мцяллим (2006). Азярб. Дювлят Педагожи Ин-туну битирмишдир (1968). 1968–70 illяrdя orta mяktяbdя mцяllim, direktor mцavini, direktor олмушдур. Азярб. ЕА Тарих Ин-тунда, сонра ися Археолоэийа вя Етнографийа Ин- тунда ишлямишдир (1970–89). Эянъя-Газах, Шамхор, Мил-Гарабаь археоложи експедисийаларында иштирак етмиш (1971 илдян), Шамхор археоложи експедисийасынын рящбяри (1978), Мил-Гарабаь археоложи експедисийасынын ряис мцавини олмушдур (1980–88). 1989 илдян (1996–98 илляр истис- на олмагла) Азярб. Дювлят Игтисад Ун- тиндя Азярб. тарихи кафедрасынын мцдири, 2007 илдян АМЕА Археолоэийа вя Етнографийа Ин-тунун Енеолит вя Тунъ дюврц шюбясинин рящбяридир. 2008 илдян Гарабаь археоложи експедисийасынын ряисидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар. 200-я йахын елми ясярин, о ъцмлядян монографийа вя дярслийин мцяллифидир.

  CƏFƏROV HİDAYƏT FƏRRUX QIZI

  ЪЯФЯРОВ Щидайят Фяррух оьлу (д.8.9.1946, индики Бейляган р-нунун Ялинязярли к.) – Азярб. археологу, тарих е. д. (1996), проф. (2003), ямякдар мцяллим (2006). Азярб. Дювлят Педагожи Ин-туну битирмишдир (1968). 1968–70 illяrdя orta mяktяbdя mцяllim, direktor mцavini, direktor олмушдур. Азярб. ЕА Тарих Ин-тунда, сонра ися Археолоэийа вя Етнографийа Ин- тунда ишлямишдир (1970–89). Эянъя-Газах, Шамхор, Мил-Гарабаь археоложи експедисийаларында иштирак етмиш (1971 илдян), Шамхор археоложи експедисийасынын рящбяри (1978), Мил-Гарабаь археоложи експедисийасынын ряис мцавини олмушдур (1980–88). 1989 илдян (1996–98 илляр истис- на олмагла) Азярб. Дювлят Игтисад Ун- тиндя Азярб. тарихи кафедрасынын мцдири, 2007 илдян АМЕА Археолоэийа вя Етнографийа Ин-тунун Енеолит вя Тунъ дюврц шюбясинин рящбяридир. 2008 илдян Гарабаь археоложи експедисийасынын ряисидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар. 200-я йахын елми ясярин, о ъцмлядян монографийа вя дярслийин мцяллифидир.