Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏFƏROV HÜSEYN MƏMMƏD OĞLU

  ЪЯФЯРОВ Щцсейн Мяммяд оьлу (30.12.1917, Эянъя – 17.1.1998, Бакы) –иншаат сащясиндя алим, техника е.д. (1973), проф. (1983). 1941 илдя Азярб. Сянайе Ин- туну (индики АДНА) битирмишдир. Минэячевир Су Електрик Ст.-нда баш мцщяндис, Азярб. ЕА-нын Нахчыван ЕТ Ин-тунда директор, Азярб. ЕТ Тикинти Материаллары вя Мямулатлары Ин-тунда лабораторийа мцдири, Азярб. Иншаат Мцщяндисляри Ин- тунда (индики Мемарлыг вя Иншаат Ин-ту) кафедра мцдири вязифяляриндя
  чалышмышдыр. Ясас елми ишляри тикинти технолоэийасына, иншаат материаллары вя мямулатларынын тядгигиня аиддир. 112 елми ясярин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏFƏROV HÜSEYN MƏMMƏD OĞLU

  ЪЯФЯРОВ Щцсейн Мяммяд оьлу (30.12.1917, Эянъя – 17.1.1998, Бакы) –иншаат сащясиндя алим, техника е.д. (1973), проф. (1983). 1941 илдя Азярб. Сянайе Ин- туну (индики АДНА) битирмишдир. Минэячевир Су Електрик Ст.-нда баш мцщяндис, Азярб. ЕА-нын Нахчыван ЕТ Ин-тунда директор, Азярб. ЕТ Тикинти Материаллары вя Мямулатлары Ин-тунда лабораторийа мцдири, Азярб. Иншаат Мцщяндисляри Ин- тунда (индики Мемарлыг вя Иншаат Ин-ту) кафедра мцдири вязифяляриндя
  чалышмышдыр. Ясас елми ишляри тикинти технолоэийасына, иншаат материаллары вя мямулатларынын тядгигиня аиддир. 112 елми ясярин мцяллифидир.

  CƏFƏROV HÜSEYN MƏMMƏD OĞLU

  ЪЯФЯРОВ Щцсейн Мяммяд оьлу (30.12.1917, Эянъя – 17.1.1998, Бакы) –иншаат сащясиндя алим, техника е.д. (1973), проф. (1983). 1941 илдя Азярб. Сянайе Ин- туну (индики АДНА) битирмишдир. Минэячевир Су Електрик Ст.-нда баш мцщяндис, Азярб. ЕА-нын Нахчыван ЕТ Ин-тунда директор, Азярб. ЕТ Тикинти Материаллары вя Мямулатлары Ин-тунда лабораторийа мцдири, Азярб. Иншаат Мцщяндисляри Ин- тунда (индики Мемарлыг вя Иншаат Ин-ту) кафедра мцдири вязифяляриндя
  чалышмышдыр. Ясас елми ишляри тикинти технолоэийасына, иншаат материаллары вя мямулатларынын тядгигиня аиддир. 112 елми ясярин мцяллифидир.