Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏFƏROV XANSUVAR FƏRZƏLİ OĞLU

  ЪЯФЯРОВ Хансувар Фярзяли оьлу (8.1.1936, Ерм. ССР Эорус р-нунун, Шамсыз к. – 28.9.2011, Бакы) – мелиорасийа сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (1991), проф. (1994). 1958 илдя Азярб. Политехник Ин-туну битирмишдир. 1958–86 иллярдя Азярб. Елми-Тядгигат Щидротехника вя Мелиорасийа Ин-тунда мцхтялиф вязифялярдя чалышмышдыр. 1986–89 иллярдя Куба Респ.-да елми езамиййятдя олмушдур. 1989–2011 иллярдя Азярб. Елми-Тядгигат Щидротехника вя Мелиорасийа Ин-тунда ишлямишдир. Елми тядгигатлары шоран торпагларда дярин шум вя дяриндян йумшалдылма апарылмасы, мцвяггяти дайаз дренляр тятбиг едилмяси, кимйяви мелиорантлардан, електрик ъяряйанындан истифадя етмякля вя с. цсулларла торпагларын дузсузлашдырылмасы сащясиндядир. 150-дян чох елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏFƏROV XANSUVAR FƏRZƏLİ OĞLU

  ЪЯФЯРОВ Хансувар Фярзяли оьлу (8.1.1936, Ерм. ССР Эорус р-нунун, Шамсыз к. – 28.9.2011, Бакы) – мелиорасийа сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (1991), проф. (1994). 1958 илдя Азярб. Политехник Ин-туну битирмишдир. 1958–86 иллярдя Азярб. Елми-Тядгигат Щидротехника вя Мелиорасийа Ин-тунда мцхтялиф вязифялярдя чалышмышдыр. 1986–89 иллярдя Куба Респ.-да елми езамиййятдя олмушдур. 1989–2011 иллярдя Азярб. Елми-Тядгигат Щидротехника вя Мелиорасийа Ин-тунда ишлямишдир. Елми тядгигатлары шоран торпагларда дярин шум вя дяриндян йумшалдылма апарылмасы, мцвяггяти дайаз дренляр тятбиг едилмяси, кимйяви мелиорантлардан, електрик ъяряйанындан истифадя етмякля вя с. цсулларла торпагларын дузсузлашдырылмасы сащясиндядир. 150-дян чох елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

  CƏFƏROV XANSUVAR FƏRZƏLİ OĞLU

  ЪЯФЯРОВ Хансувар Фярзяли оьлу (8.1.1936, Ерм. ССР Эорус р-нунун, Шамсыз к. – 28.9.2011, Бакы) – мелиорасийа сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (1991), проф. (1994). 1958 илдя Азярб. Политехник Ин-туну битирмишдир. 1958–86 иллярдя Азярб. Елми-Тядгигат Щидротехника вя Мелиорасийа Ин-тунда мцхтялиф вязифялярдя чалышмышдыр. 1986–89 иллярдя Куба Респ.-да елми езамиййятдя олмушдур. 1989–2011 иллярдя Азярб. Елми-Тядгигат Щидротехника вя Мелиорасийа Ин-тунда ишлямишдир. Елми тядгигатлары шоран торпагларда дярин шум вя дяриндян йумшалдылма апарылмасы, мцвяггяти дайаз дренляр тятбиг едилмяси, кимйяви мелиорантлардан, електрик ъяряйанындан истифадя етмякля вя с. цсулларла торпагларын дузсузлашдырылмасы сащясиндядир. 150-дян чох елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.