Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏFƏROV İBRAHİM HƏSƏN OĞLU

  ЪЯФЯРОВ Ибращим Щясян оьлу (д.20.1.1956, Нах. МР-ин Шярур р-нунун Дц- дянэя к.) – Азярб. фитопатологу. К.т. е.д. (2005), проф. (2011). Азярб. Кянд Тясяр- рцфаты Ин-туну битирмишдир (1985). Азярб. Кянд Тясяррцфаты Академийасында декан (1993–2002), досент (2002–09) олмушдур, 2009 илдян Азярб. Дювлят Аграр Ун-тинин тядрис ишляри цзря проректорудур. Тядгигатлары мцхтялиф к.т. биткиляринин (чяйирдякли мейвя биткиляри, цзцм, шякяр чуьундуру вя с.) хястялик тюрядиъилярини юйрянмякля ясас хястяликляря гаршы мцбаризя тядбирляри системинин ишлянилмясиня щяср едилмишдир. 120-дян артыг елми ясярин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏFƏROV İBRAHİM HƏSƏN OĞLU

  ЪЯФЯРОВ Ибращим Щясян оьлу (д.20.1.1956, Нах. МР-ин Шярур р-нунун Дц- дянэя к.) – Азярб. фитопатологу. К.т. е.д. (2005), проф. (2011). Азярб. Кянд Тясяр- рцфаты Ин-туну битирмишдир (1985). Азярб. Кянд Тясяррцфаты Академийасында декан (1993–2002), досент (2002–09) олмушдур, 2009 илдян Азярб. Дювлят Аграр Ун-тинин тядрис ишляри цзря проректорудур. Тядгигатлары мцхтялиф к.т. биткиляринин (чяйирдякли мейвя биткиляри, цзцм, шякяр чуьундуру вя с.) хястялик тюрядиъилярини юйрянмякля ясас хястяликляря гаршы мцбаризя тядбирляри системинин ишлянилмясиня щяср едилмишдир. 120-дян артыг елми ясярин мцяллифидир.

  CƏFƏROV İBRAHİM HƏSƏN OĞLU

  ЪЯФЯРОВ Ибращим Щясян оьлу (д.20.1.1956, Нах. МР-ин Шярур р-нунун Дц- дянэя к.) – Азярб. фитопатологу. К.т. е.д. (2005), проф. (2011). Азярб. Кянд Тясяр- рцфаты Ин-туну битирмишдир (1985). Азярб. Кянд Тясяррцфаты Академийасында декан (1993–2002), досент (2002–09) олмушдур, 2009 илдян Азярб. Дювлят Аграр Ун-тинин тядрис ишляри цзря проректорудур. Тядгигатлары мцхтялиф к.т. биткиляринин (чяйирдякли мейвя биткиляри, цзцм, шякяр чуьундуру вя с.) хястялик тюрядиъилярини юйрянмякля ясас хястяликляря гаршы мцбаризя тядбирляри системинин ишлянилмясиня щяср едилмишдир. 120-дян артыг елми ясярин мцяллифидир.