Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏCƏYƏZLİ

  БЯЪЯЙЯЗЛИ, Бяйъивазлы, Беъазлы – Иряван ханлыьында Эярнибасар мащалынын (9.9.1930 илдян Гямярли, 4.9. 1945 илдян – Арташат р-ну) дцзянлик щиссясиндя, Эярни чайынын сол sahilиндя азярб.-ларын йашадыьы кянд. Кяндя илк ермяни аиляляри 1828–29 иллярдя Иранын Хой вя Салмас вил.-ляриндян кючцрцлмцшдцр. Кяндин азярб. ящалиси 1905 илдя ермяни дашнаклары тяряфиндян говулуб чыхарылмыш, 1920-ci иллярдя эери гайыданлар ися 1930-cu иллярдя йенидян говулмушлар. 20.8. 1945 илдя кяндин ады дяйишдириляряк Востан гойулмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏCƏYƏZLİ

  БЯЪЯЙЯЗЛИ, Бяйъивазлы, Беъазлы – Иряван ханлыьында Эярнибасар мащалынын (9.9.1930 илдян Гямярли, 4.9. 1945 илдян – Арташат р-ну) дцзянлик щиссясиндя, Эярни чайынын сол sahilиндя азярб.-ларын йашадыьы кянд. Кяндя илк ермяни аиляляри 1828–29 иллярдя Иранын Хой вя Салмас вил.-ляриндян кючцрцлмцшдцр. Кяндин азярб. ящалиси 1905 илдя ермяни дашнаклары тяряфиндян говулуб чыхарылмыш, 1920-ci иллярдя эери гайыданлар ися 1930-cu иллярдя йенидян говулмушлар. 20.8. 1945 илдя кяндин ады дяйишдириляряк Востан гойулмушдур.

  BƏCƏYƏZLİ

  БЯЪЯЙЯЗЛИ, Бяйъивазлы, Беъазлы – Иряван ханлыьында Эярнибасар мащалынын (9.9.1930 илдян Гямярли, 4.9. 1945 илдян – Арташат р-ну) дцзянлик щиссясиндя, Эярни чайынын сол sahilиндя азярб.-ларын йашадыьы кянд. Кяндя илк ермяни аиляляри 1828–29 иллярдя Иранын Хой вя Салмас вил.-ляриндян кючцрцлмцшдцр. Кяндин азярб. ящалиси 1905 илдя ермяни дашнаклары тяряфиндян говулуб чыхарылмыш, 1920-ci иллярдя эери гайыданлар ися 1930-cu иллярдя йенидян говулмушлар. 20.8. 1945 илдя кяндин ады дяйишдириляряк Востан гойулмушдур.