Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏDƏLLİ


  БЯДЯЛЛИ – Азярб. Респ. Гобустан р-нунда кянд. Бядялли я.д.-нин (Бядялли, Сядяфли к.-ляри, Цзцмчц гяс. дахилдир) мяркязи. Р-н мяркязиндян 13 км ъ.-г.- дя, Бакы–Шамахы автомобил йолундан 4 км, Пирсаат чайынын сол сащилиндян 6 км аралы, Мярязя платосундадыр. Ящ. 1085 (2008); якинчилик вя щейвандарлыгла мяшьулдур. Там орта мяктяб, китабхана, тибб мянтягяси, клуб вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏDƏLLİ


  БЯДЯЛЛИ – Азярб. Респ. Гобустан р-нунда кянд. Бядялли я.д.-нин (Бядялли, Сядяфли к.-ляри, Цзцмчц гяс. дахилдир) мяркязи. Р-н мяркязиндян 13 км ъ.-г.- дя, Бакы–Шамахы автомобил йолундан 4 км, Пирсаат чайынын сол сащилиндян 6 км аралы, Мярязя платосундадыр. Ящ. 1085 (2008); якинчилик вя щейвандарлыгла мяшьулдур. Там орта мяктяб, китабхана, тибб мянтягяси, клуб вар.

  BƏDƏLLİ


  БЯДЯЛЛИ – Азярб. Респ. Гобустан р-нунда кянд. Бядялли я.д.-нин (Бядялли, Сядяфли к.-ляри, Цзцмчц гяс. дахилдир) мяркязи. Р-н мяркязиндян 13 км ъ.-г.- дя, Бакы–Шамахы автомобил йолундан 4 км, Пирсаат чайынын сол сащилиндян 6 км аралы, Мярязя платосундадыр. Ящ. 1085 (2008); якинчилик вя щейвандарлыгла мяшьулдур. Там орта мяктяб, китабхана, тибб мянтягяси, клуб вар.