Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏDƏLOVA Aytac


  БЯДЯЛОВА Айтаъ Нязиф гызы (д. 30.6.1960, Бакы) – еколоэийа сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (2009), проф. (2011). Бакы Дювлят Ун-тини битирмишдир (1984). 1978–98 иллярдя Азярб. Милли Аерокосмик Аэентлийинин Еколоэийа Ин-тунда мцхтялиф вязифялярдя чалышмышдыр. 2002 илдян Милли Авиасийа Академийасында ятраф мцщитин аерокосмик мониторинги кафедрасында ишляйир. Тядгигатлары Хязяр дянизинин еколожи вязиййятинин юйрянилмясиня щяср едилмишдир. 45 елми ясярин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏDƏLOVA Aytac


  БЯДЯЛОВА Айтаъ Нязиф гызы (д. 30.6.1960, Бакы) – еколоэийа сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (2009), проф. (2011). Бакы Дювлят Ун-тини битирмишдир (1984). 1978–98 иллярдя Азярб. Милли Аерокосмик Аэентлийинин Еколоэийа Ин-тунда мцхтялиф вязифялярдя чалышмышдыр. 2002 илдян Милли Авиасийа Академийасында ятраф мцщитин аерокосмик мониторинги кафедрасында ишляйир. Тядгигатлары Хязяр дянизинин еколожи вязиййятинин юйрянилмясиня щяср едилмишдир. 45 елми ясярин мцяллифидир.

  BƏDƏLOVA Aytac


  БЯДЯЛОВА Айтаъ Нязиф гызы (д. 30.6.1960, Бакы) – еколоэийа сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (2009), проф. (2011). Бакы Дювлят Ун-тини битирмишдир (1984). 1978–98 иллярдя Азярб. Милли Аерокосмик Аэентлийинин Еколоэийа Ин-тунда мцхтялиф вязифялярдя чалышмышдыр. 2002 илдян Милли Авиасийа Академийасында ятраф мцщитин аерокосмик мониторинги кафедрасында ишляйир. Тядгигатлары Хязяр дянизинин еколожи вязиййятинин юйрянилмясиня щяср едилмишдир. 45 елми ясярин мцяллифидир.