Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏDİ ƏZ-ZAMAN

  БЯДИ ЯЗ-ЗАМАН (Ябцл-фязл Ящмяд ибн ял-Щцсейн ял-Щямяданинин тяхяллцсц; 969, Щямядан – 1007, Щерат) – яряб йазычысы, алим. Щямяданда тящсил алмышдыр. Мцхтялиф елм сащяляриня даир рисалялярин мцяллифидир. Лакин она шющрят газандыран мягамяляри (лятифявары кичик щекайяляр) олмушдур. Тязкирялярдя 400 мягамя йаздыьы гейд едился дя, щялялик 51-и мялумдур. Мягамялярин баш гящряманы Ябцл-фятщ ял-Исэяндяридир. Мцяллиф онун васитясиля мцхтялиф юлкялярдя эюрдцйц иътимаи гцсурлары ифша едир. Йазычы мягамяляриндя Азярб.-а да эениш йер вермиш, онун эюзял тябиятини вясф етмишдир. Мягамяляри 20 ясрядяк яряб йазычыларынын йарадыъылыьына тясир эюстярмишдир.


  Я с я р и:
  Макамы. СПб., 1999.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏDİ ƏZ-ZAMAN

  БЯДИ ЯЗ-ЗАМАН (Ябцл-фязл Ящмяд ибн ял-Щцсейн ял-Щямяданинин тяхяллцсц; 969, Щямядан – 1007, Щерат) – яряб йазычысы, алим. Щямяданда тящсил алмышдыр. Мцхтялиф елм сащяляриня даир рисалялярин мцяллифидир. Лакин она шющрят газандыран мягамяляри (лятифявары кичик щекайяляр) олмушдур. Тязкирялярдя 400 мягамя йаздыьы гейд едился дя, щялялик 51-и мялумдур. Мягамялярин баш гящряманы Ябцл-фятщ ял-Исэяндяридир. Мцяллиф онун васитясиля мцхтялиф юлкялярдя эюрдцйц иътимаи гцсурлары ифша едир. Йазычы мягамяляриндя Азярб.-а да эениш йер вермиш, онун эюзял тябиятини вясф етмишдир. Мягамяляри 20 ясрядяк яряб йазычыларынын йарадыъылыьына тясир эюстярмишдир.


  Я с я р и:
  Макамы. СПб., 1999.

  BƏDİ ƏZ-ZAMAN

  БЯДИ ЯЗ-ЗАМАН (Ябцл-фязл Ящмяд ибн ял-Щцсейн ял-Щямяданинин тяхяллцсц; 969, Щямядан – 1007, Щерат) – яряб йазычысы, алим. Щямяданда тящсил алмышдыр. Мцхтялиф елм сащяляриня даир рисалялярин мцяллифидир. Лакин она шющрят газандыран мягамяляри (лятифявары кичик щекайяляр) олмушдур. Тязкирялярдя 400 мягамя йаздыьы гейд едился дя, щялялик 51-и мялумдур. Мягамялярин баш гящряманы Ябцл-фятщ ял-Исэяндяридир. Мцяллиф онун васитясиля мцхтялиф юлкялярдя эюрдцйц иътимаи гцсурлары ифша едир. Йазычы мягамяляриндя Азярб.-а да эениш йер вермиш, онун эюзял тябиятини вясф етмишдир. Мягамяляри 20 ясрядяк яряб йазычыларынын йарадыъылыьына тясир эюстярмишдир.


  Я с я р и:
  Макамы. СПб., 1999.