Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏDİ-ƏZ-ZAMAN Təbrizi

  БЯДИ ЯЗ-ЗАМАН Тябризи (тяхяллцсц Никниэа р; ?–?) – 16 ясрин сону–17 ясрин яввялляриндя йашамыш Азярб. хяттаты. Сяняткарлыьы атасы ряссам Яли Рза Аббаси Тябризидян юйрянмишдир. Б. хяттатлыг сянятиндя шюhрят газанмыш, хцсусиля нястялиг хяттиндя эюзял йазмышдыр. Шаир кими дя танынмышдыр. Онун мянзум ясярляриндянбир гитя Азярб. МЕА Ялйазмалары Ин-тунда, диэяр гитя ися Теhран китабханасында сахланылыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏDİ-ƏZ-ZAMAN Təbrizi

  БЯДИ ЯЗ-ЗАМАН Тябризи (тяхяллцсц Никниэа р; ?–?) – 16 ясрин сону–17 ясрин яввялляриндя йашамыш Азярб. хяттаты. Сяняткарлыьы атасы ряссам Яли Рза Аббаси Тябризидян юйрянмишдир. Б. хяттатлыг сянятиндя шюhрят газанмыш, хцсусиля нястялиг хяттиндя эюзял йазмышдыр. Шаир кими дя танынмышдыр. Онун мянзум ясярляриндянбир гитя Азярб. МЕА Ялйазмалары Ин-тунда, диэяр гитя ися Теhран китабханасында сахланылыр.

  BƏDİ-ƏZ-ZAMAN Təbrizi

  БЯДИ ЯЗ-ЗАМАН Тябризи (тяхяллцсц Никниэа р; ?–?) – 16 ясрин сону–17 ясрин яввялляриндя йашамыш Азярб. хяттаты. Сяняткарлыьы атасы ряссам Яли Рза Аббаси Тябризидян юйрянмишдир. Б. хяттатлыг сянятиндя шюhрят газанмыш, хцсусиля нястялиг хяттиндя эюзял йазмышдыр. Шаир кими дя танынмышдыр. Онун мянзум ясярляриндянбир гитя Азярб. МЕА Ялйазмалары Ин-тунда, диэяр гитя ися Теhран китабханасында сахланылыр.