Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏDİİ DETAL

  БЯДИИ ДЕТАЛ, б я д и и  т я ф я р р ц а т – бядии йарадыъылыгда истифадя олунан реал ифадя вя тясвир васитяси. Тякъя тясвири характер дашымыр, hям дя бядии образын идейа вя мязмунунун ачылмасына хидмят едир. Б.д. мянзяря вя портрет йарадылмасында, hадися, hярякят вя нитгин тягдиминдя ясас цнсцрдцр. Реалист бядии нясрдя Б.д. хцсуси ящямиййят кясб едир. М.Ф. Ахундзадя, Ъ. Мяммядгулузадя, Я. Щагвердийев, Ъ. Ъаббарлы вя б.-нын ясярляриндя орижинал Б.д.-лар чохдур; мяс., Ъ. Мяммядгулузадянин “Данабаш кяндинин яhвалатлары” повестиндя Худайар бяйин бурнунун яйрилийинин тясвири портрет сяъиййяли Б.д.-дыр.

  Яд.: Вялийев К. Сюзцн сеhри. Б., 1987.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏDİİ DETAL

  БЯДИИ ДЕТАЛ, б я д и и  т я ф я р р ц а т – бядии йарадыъылыгда истифадя олунан реал ифадя вя тясвир васитяси. Тякъя тясвири характер дашымыр, hям дя бядии образын идейа вя мязмунунун ачылмасына хидмят едир. Б.д. мянзяря вя портрет йарадылмасында, hадися, hярякят вя нитгин тягдиминдя ясас цнсцрдцр. Реалист бядии нясрдя Б.д. хцсуси ящямиййят кясб едир. М.Ф. Ахундзадя, Ъ. Мяммядгулузадя, Я. Щагвердийев, Ъ. Ъаббарлы вя б.-нын ясярляриндя орижинал Б.д.-лар чохдур; мяс., Ъ. Мяммядгулузадянин “Данабаш кяндинин яhвалатлары” повестиндя Худайар бяйин бурнунун яйрилийинин тясвири портрет сяъиййяли Б.д.-дыр.

  Яд.: Вялийев К. Сюзцн сеhри. Б., 1987.

  BƏDİİ DETAL

  БЯДИИ ДЕТАЛ, б я д и и  т я ф я р р ц а т – бядии йарадыъылыгда истифадя олунан реал ифадя вя тясвир васитяси. Тякъя тясвири характер дашымыр, hям дя бядии образын идейа вя мязмунунун ачылмасына хидмят едир. Б.д. мянзяря вя портрет йарадылмасында, hадися, hярякят вя нитгин тягдиминдя ясас цнсцрдцр. Реалист бядии нясрдя Б.д. хцсуси ящямиййят кясб едир. М.Ф. Ахундзадя, Ъ. Мяммядгулузадя, Я. Щагвердийев, Ъ. Ъаббарлы вя б.-нын ясярляриндя орижинал Б.д.-лар чохдур; мяс., Ъ. Мяммядгулузадянин “Данабаш кяндинин яhвалатлары” повестиндя Худайар бяйин бурнунун яйрилийинин тясвири портрет сяъиййяли Б.д.-дыр.

  Яд.: Вялийев К. Сюзцн сеhри. Б., 1987.