Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏDİİ DİL


  БЯДИИ ДИЛ, б я д и и  н и т г – ядяби ясярлярин дили. Б.д. диэяр нитг нювляриндян (рясми карэцзарлыг, мятбуат, елми, ади данышыг дили вя с.) образлылыьы вя емосионаллыьы иля фярглянир.


  Ядяби дилин спесифик цслубларындан сайылан Б.д.-ин башга нитг нювляриндян фярги сяняткарлыг бахымындан ишляниб ъилаланмасында, ядибин хцсуси мягсядляриня табе едилмясиндя вя йарадыъылыг мяhсулу кими тязаhцр етмясиндядир. Башга нитг цслубларында дилин коммуникатив вя тяфяккцр функсийасы башлыъа рол ойнадыьы hалда, бядии нитгдя естетик гайя юн плана кечир.


  Б.д. ядяби дилдян яввял мейдана эялмиш вя онун формалашмасында hялледиъи рол ойнамышдыр.


  Яд.: А х у н д о в  А . Дилин естетикасы. Б., 1985; В я л и й е в  К. Сюзцн сеhри. Б., 1987; М я м м я д о в А. Сюзцмцз ешидилянядяк. Б., 1988;
  В и н о г  р а д о в В.В. О теории художественной речи. М., 1971; Л а р и н  Б.А. Эстетика слова и язык писателя. Л., 1974.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏDİİ DİL


  БЯДИИ ДИЛ, б я д и и  н и т г – ядяби ясярлярин дили. Б.д. диэяр нитг нювляриндян (рясми карэцзарлыг, мятбуат, елми, ади данышыг дили вя с.) образлылыьы вя емосионаллыьы иля фярглянир.


  Ядяби дилин спесифик цслубларындан сайылан Б.д.-ин башга нитг нювляриндян фярги сяняткарлыг бахымындан ишляниб ъилаланмасында, ядибин хцсуси мягсядляриня табе едилмясиндя вя йарадыъылыг мяhсулу кими тязаhцр етмясиндядир. Башга нитг цслубларында дилин коммуникатив вя тяфяккцр функсийасы башлыъа рол ойнадыьы hалда, бядии нитгдя естетик гайя юн плана кечир.


  Б.д. ядяби дилдян яввял мейдана эялмиш вя онун формалашмасында hялледиъи рол ойнамышдыр.


  Яд.: А х у н д о в  А . Дилин естетикасы. Б., 1985; В я л и й е в  К. Сюзцн сеhри. Б., 1987; М я м м я д о в А. Сюзцмцз ешидилянядяк. Б., 1988;
  В и н о г  р а д о в В.В. О теории художественной речи. М., 1971; Л а р и н  Б.А. Эстетика слова и язык писателя. Л., 1974.

  BƏDİİ DİL


  БЯДИИ ДИЛ, б я д и и  н и т г – ядяби ясярлярин дили. Б.д. диэяр нитг нювляриндян (рясми карэцзарлыг, мятбуат, елми, ади данышыг дили вя с.) образлылыьы вя емосионаллыьы иля фярглянир.


  Ядяби дилин спесифик цслубларындан сайылан Б.д.-ин башга нитг нювляриндян фярги сяняткарлыг бахымындан ишляниб ъилаланмасында, ядибин хцсуси мягсядляриня табе едилмясиндя вя йарадыъылыг мяhсулу кими тязаhцр етмясиндядир. Башга нитг цслубларында дилин коммуникатив вя тяфяккцр функсийасы башлыъа рол ойнадыьы hалда, бядии нитгдя естетик гайя юн плана кечир.


  Б.д. ядяби дилдян яввял мейдана эялмиш вя онун формалашмасында hялледиъи рол ойнамышдыр.


  Яд.: А х у н д о в  А . Дилин естетикасы. Б., 1985; В я л и й е в  К. Сюзцн сеhри. Б., 1987; М я м м я д о в А. Сюзцмцз ешидилянядяк. Б., 1988;
  В и н о г  р а д о в В.В. О теории художественной речи. М., 1971; Л а р и н  Б.А. Эстетика слова и язык писателя. Л., 1974.