Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏDİİ QİRAƏT


  БЯДИИ ГИРАЯТ – естрада сяняти нювц; ядяби ясярлярин (няср, поезийа, пйеслярдян монологлар) тамашачы гаршысында охунмасы. Б.г.-чи hяр hансы ядяби ясярин мязмунунун ачылмасында юзцнямяхсус артистлик тяхяййцлц, емосионаллыг, айдын тяляффцз вя с. бядии ифадя васитяляриня ясасланыр. Азярб.-да Щ. Гурбанова, Р. Яфганлы, Я. Зейналов, Казым Зийа, М. Мярданов, С. Няъяфов, М. Ъянизадя, Л. Мяммядбяйов, С. Рзайев, Х. Рцстямзадя, Щ. Ханызадя, Щ. Яблуъ, Я. Йусифгызы, М. Мирзяйев вя б. Б. г. усталары олмушлар. Мцасир Б.г. усталарындан И. Ясэяров, Л. Мустафайева вя б. танынмышлар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏDİİ QİRAƏT


  БЯДИИ ГИРАЯТ – естрада сяняти нювц; ядяби ясярлярин (няср, поезийа, пйеслярдян монологлар) тамашачы гаршысында охунмасы. Б.г.-чи hяр hансы ядяби ясярин мязмунунун ачылмасында юзцнямяхсус артистлик тяхяййцлц, емосионаллыг, айдын тяляффцз вя с. бядии ифадя васитяляриня ясасланыр. Азярб.-да Щ. Гурбанова, Р. Яфганлы, Я. Зейналов, Казым Зийа, М. Мярданов, С. Няъяфов, М. Ъянизадя, Л. Мяммядбяйов, С. Рзайев, Х. Рцстямзадя, Щ. Ханызадя, Щ. Яблуъ, Я. Йусифгызы, М. Мирзяйев вя б. Б. г. усталары олмушлар. Мцасир Б.г. усталарындан И. Ясэяров, Л. Мустафайева вя б. танынмышлар.

  BƏDİİ QİRAƏT


  БЯДИИ ГИРАЯТ – естрада сяняти нювц; ядяби ясярлярин (няср, поезийа, пйеслярдян монологлар) тамашачы гаршысында охунмасы. Б.г.-чи hяр hансы ядяби ясярин мязмунунун ачылмасында юзцнямяхсус артистлик тяхяййцлц, емосионаллыг, айдын тяляффцз вя с. бядии ифадя васитяляриня ясасланыр. Азярб.-да Щ. Гурбанова, Р. Яфганлы, Я. Зейналов, Казым Зийа, М. Мярданов, С. Няъяфов, М. Ъянизадя, Л. Мяммядбяйов, С. Рзайев, Х. Рцстямзадя, Щ. Ханызадя, Щ. Яблуъ, Я. Йусифгызы, М. Мирзяйев вя б. Б. г. усталары олмушлар. Мцасир Б.г. усталарындан И. Ясэяров, Л. Мустафайева вя б. танынмышлар.