Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏDİİ OBRAZ


  БЯДИИ ОБРАЗ – эерчяклийин йалныз инъясянятя мяхсус спесифик иникас вя идрак цсулуну сяъиййяляндирян естетик категорийа. Бядии ясярдя йарадыъылыгла тяъяссцм етдирилян hяр шей (инсан сурятляри, халг, мцhарибя, тябият образлары вя с.) Б.о. адландырылыр. Бядиилийин ясас мейарларындан бири, эерчяклийи естетик идеал мювгейиндян якс етдирмяйин формасы олан Б.о. бядии цмумиляшдирмянин нятиъяси кими мейдана чыхыр. Ядябиййат вя инъясянятдя Б.о. цмумилийин фярди, hям дя конкрет тязаhцр формасы кими реаллашыр. Онун цчцн фярдиляшдирмя, типикляшдирмя мцhцм шяртдир. Б.о. сянятин идраки функсийасы иля баьлы олуб, эерчякликля сяняткар арасында юзцнямяхсус диалогдур, сяняткар фантазийасы (бах Бядии тяхяййцл), дуйум, илhам вя с. субйектив амиллярля дя билаваситя ялагядардыр. Б.о. йарадылмасы цч мярhяляни (сяняткар-ясяр-охуъу; мусигидя динляйиъи, театрда вя тясвири сянятдя тамашачы вя с.) бирляшдирир. Б.о. тяъяссцмцн формасындан асылы олараг, тясвири, яйани вя с. олур. О, инсанларын мяняви hяйатына, hиссляриня, аьлына эцълц тясир эюстярир.

  Яд.: А б д у л л а й е в  К. Сяняткар – ясяр – охуъу. Б., 1985; В я л и й е в К. Сюзцн сеhри. Б., 1987; А л и б е к о в а  Г. Грани художественности. Б., 1981; Л е й з е р о в Н.Л. Образность в искусстве. М., 1974; Х р а п ч е н к о М.Б. Горизонты художественного образа. М., 1982; В я л и й е в  И.Ю. Ядябиййатда инсан консепсийасы. Б., 1999.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏDİİ OBRAZ


  БЯДИИ ОБРАЗ – эерчяклийин йалныз инъясянятя мяхсус спесифик иникас вя идрак цсулуну сяъиййяляндирян естетик категорийа. Бядии ясярдя йарадыъылыгла тяъяссцм етдирилян hяр шей (инсан сурятляри, халг, мцhарибя, тябият образлары вя с.) Б.о. адландырылыр. Бядиилийин ясас мейарларындан бири, эерчяклийи естетик идеал мювгейиндян якс етдирмяйин формасы олан Б.о. бядии цмумиляшдирмянин нятиъяси кими мейдана чыхыр. Ядябиййат вя инъясянятдя Б.о. цмумилийин фярди, hям дя конкрет тязаhцр формасы кими реаллашыр. Онун цчцн фярдиляшдирмя, типикляшдирмя мцhцм шяртдир. Б.о. сянятин идраки функсийасы иля баьлы олуб, эерчякликля сяняткар арасында юзцнямяхсус диалогдур, сяняткар фантазийасы (бах Бядии тяхяййцл), дуйум, илhам вя с. субйектив амиллярля дя билаваситя ялагядардыр. Б.о. йарадылмасы цч мярhяляни (сяняткар-ясяр-охуъу; мусигидя динляйиъи, театрда вя тясвири сянятдя тамашачы вя с.) бирляшдирир. Б.о. тяъяссцмцн формасындан асылы олараг, тясвири, яйани вя с. олур. О, инсанларын мяняви hяйатына, hиссляриня, аьлына эцълц тясир эюстярир.

  Яд.: А б д у л л а й е в  К. Сяняткар – ясяр – охуъу. Б., 1985; В я л и й е в К. Сюзцн сеhри. Б., 1987; А л и б е к о в а  Г. Грани художественности. Б., 1981; Л е й з е р о в Н.Л. Образность в искусстве. М., 1974; Х р а п ч е н к о М.Б. Горизонты художественного образа. М., 1982; В я л и й е в  И.Ю. Ядябиййатда инсан консепсийасы. Б., 1999.

  BƏDİİ OBRAZ


  БЯДИИ ОБРАЗ – эерчяклийин йалныз инъясянятя мяхсус спесифик иникас вя идрак цсулуну сяъиййяляндирян естетик категорийа. Бядии ясярдя йарадыъылыгла тяъяссцм етдирилян hяр шей (инсан сурятляри, халг, мцhарибя, тябият образлары вя с.) Б.о. адландырылыр. Бядиилийин ясас мейарларындан бири, эерчяклийи естетик идеал мювгейиндян якс етдирмяйин формасы олан Б.о. бядии цмумиляшдирмянин нятиъяси кими мейдана чыхыр. Ядябиййат вя инъясянятдя Б.о. цмумилийин фярди, hям дя конкрет тязаhцр формасы кими реаллашыр. Онун цчцн фярдиляшдирмя, типикляшдирмя мцhцм шяртдир. Б.о. сянятин идраки функсийасы иля баьлы олуб, эерчякликля сяняткар арасында юзцнямяхсус диалогдур, сяняткар фантазийасы (бах Бядии тяхяййцл), дуйум, илhам вя с. субйектив амиллярля дя билаваситя ялагядардыр. Б.о. йарадылмасы цч мярhяляни (сяняткар-ясяр-охуъу; мусигидя динляйиъи, театрда вя тясвири сянятдя тамашачы вя с.) бирляшдирир. Б.о. тяъяссцмцн формасындан асылы олараг, тясвири, яйани вя с. олур. О, инсанларын мяняви hяйатына, hиссляриня, аьлына эцълц тясир эюстярир.

  Яд.: А б д у л л а й е в  К. Сяняткар – ясяр – охуъу. Б., 1985; В я л и й е в К. Сюзцн сеhри. Б., 1987; А л и б е к о в а  Г. Грани художественности. Б., 1981; Л е й з е р о в Н.Л. Образность в искусстве. М., 1974; Х р а п ч е н к о М.Б. Горизонты художественного образа. М., 1982; В я л и й е в  И.Ю. Ядябиййатда инсан консепсийасы. Б., 1999.