Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏDİİ OYMA

  БЯДИИ ОЙМА – декоратив сянятин ян гядим вя эениш йайылмыш нювляриндян бири; даш, аьаъ, кяъ, метал, сцмцк вя с. материаллар цзяриндя ойма цсулу иля бядии ишлямя. Б.о.-нын мцстягил саhяси глиптикадыр. Мцхтялиф нювляри вар. Щ ц н д ц р  р е л й е ф л и  Б.о. цчцн чохпланлы композисийа, тясвир формаларынын габарыглыьы, ишыг тязадларынын кяскинлийи вя с. характерикдир. Й а с т ы  р е л й е ф л и  Б.о., адятян, силует характерли дайаз релйеф ямяля эятирир. Д я р и н л я ш д и р и л м и ш Б.о.-да hяндяси нахышлар ачылыр, дырнагшякилли вя айпара орнамент елементляри нягш едилир. К о н т у р хятлярля ишлянмиш Б.о.-да hамар фон цзяриндя дяринляшдирилмиш ъизэилярин декоратив аhянэдарлыьы излянир. Ш я б я к я л  и (ачыг) Б.о.-да фон олмур, бир тяряфдян диэяр тяряфя кечян ишыг золаглары декоратив композисийа еффекти ямяля эятирир. Й а п ы ш д ы р м а Б.о.-да кясилмиш сцжетли рясм вя йахуд орнамент hамар лювhяйя йапышдырылыр.

           Ойма бязякли тахта сандыг. 19 яср. Нахчыван.

  Аьаъдан ойма мямулатларына лак цзлцк чякилиб мумланыр, гатран, йахуд шяффаф бойа иля тон верилир, гызыл суйу чякилир, онлар мцхтялиф бойаларла рянэлянир вя нахышланыр, алова, йахуд hися верилир; сцмцк мямулатлар ися пардахланыр, онлара парафин hопдурулур. Шцмшад аьаъынын, ъюкя, говаг, чинар, аьъагайын, фыстыг вя с. аьаъларын одунъаглары, эипс вя яhянэдашы, нефрит, йяшям, малахит вя с. сцхурлар ясас Б.о. материалыдыр. Сцмцк цзяриндя Б.о.-да фил диши, буйнуз вя с.-дян истифадя едилир. Б.о. ишляри бычаг, балта, искяня, мцхтялиф кясиъи вя йонуъу алятляр, мишарлар, електрик дязэаhлары васитясиля эюрцлцр.

  Азярб.-да эениш йайылмыш Б.о.-дан мемарлыг тикинтиляринин дахили вя хариъи тяртибатында, мцхтялиф мяишят яшйаларынын бязядилмясиндя истифадя едилмишдир. Бакы, Шяки, Эянъя, Шамахы, Губа, Нахчыван вя с.-лярдяки мадди мядяниййят абидяляри вя гядим мяишят яшйаларында Б.о. сянятинин эюзял нцмуняляри галмышдыр. Нахчыван бцрцнъ долчасы (1190, Лувр, Парис), Ширван бцрцнъ афтафасы (12–13 ясрляр, Кливленд музейи, АБШ), Шяки ханларынын сарайында эяъ цзяриндя ойулмуш бязякляр (18–19 ясрляр), еляъя дя респ.-нын мцхтялиф р-нларындан тапылмыш гябирцстц дашлар, ат вя гоч фигурлары Азярб. Б.о. сянятинин классик нцмуняляриндяндир.


  Яд.: Р а с и м  Я ф  я н д и. Азярбайъан декоратив тятбиги сянятляри (орта ясрляр). Б., 1976; й е н я  о н у н. Азярбайъан халг сяняти. Б., 1984;
  Д в о й  н и к о в а  Е.С., Л я м и  н И.В. Художественная обработка дерева. М., 1958; В а с и л  е н к о В.М. Русская народная резьба и роспись по дереву XVIII–XX вв. М., 1960.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏDİİ OYMA

  БЯДИИ ОЙМА – декоратив сянятин ян гядим вя эениш йайылмыш нювляриндян бири; даш, аьаъ, кяъ, метал, сцмцк вя с. материаллар цзяриндя ойма цсулу иля бядии ишлямя. Б.о.-нын мцстягил саhяси глиптикадыр. Мцхтялиф нювляри вар. Щ ц н д ц р  р е л й е ф л и  Б.о. цчцн чохпланлы композисийа, тясвир формаларынын габарыглыьы, ишыг тязадларынын кяскинлийи вя с. характерикдир. Й а с т ы  р е л й е ф л и  Б.о., адятян, силует характерли дайаз релйеф ямяля эятирир. Д я р и н л я ш д и р и л м и ш Б.о.-да hяндяси нахышлар ачылыр, дырнагшякилли вя айпара орнамент елементляри нягш едилир. К о н т у р хятлярля ишлянмиш Б.о.-да hамар фон цзяриндя дяринляшдирилмиш ъизэилярин декоратив аhянэдарлыьы излянир. Ш я б я к я л  и (ачыг) Б.о.-да фон олмур, бир тяряфдян диэяр тяряфя кечян ишыг золаглары декоратив композисийа еффекти ямяля эятирир. Й а п ы ш д ы р м а Б.о.-да кясилмиш сцжетли рясм вя йахуд орнамент hамар лювhяйя йапышдырылыр.

           Ойма бязякли тахта сандыг. 19 яср. Нахчыван.

  Аьаъдан ойма мямулатларына лак цзлцк чякилиб мумланыр, гатран, йахуд шяффаф бойа иля тон верилир, гызыл суйу чякилир, онлар мцхтялиф бойаларла рянэлянир вя нахышланыр, алова, йахуд hися верилир; сцмцк мямулатлар ися пардахланыр, онлара парафин hопдурулур. Шцмшад аьаъынын, ъюкя, говаг, чинар, аьъагайын, фыстыг вя с. аьаъларын одунъаглары, эипс вя яhянэдашы, нефрит, йяшям, малахит вя с. сцхурлар ясас Б.о. материалыдыр. Сцмцк цзяриндя Б.о.-да фил диши, буйнуз вя с.-дян истифадя едилир. Б.о. ишляри бычаг, балта, искяня, мцхтялиф кясиъи вя йонуъу алятляр, мишарлар, електрик дязэаhлары васитясиля эюрцлцр.

  Азярб.-да эениш йайылмыш Б.о.-дан мемарлыг тикинтиляринин дахили вя хариъи тяртибатында, мцхтялиф мяишят яшйаларынын бязядилмясиндя истифадя едилмишдир. Бакы, Шяки, Эянъя, Шамахы, Губа, Нахчыван вя с.-лярдяки мадди мядяниййят абидяляри вя гядим мяишят яшйаларында Б.о. сянятинин эюзял нцмуняляри галмышдыр. Нахчыван бцрцнъ долчасы (1190, Лувр, Парис), Ширван бцрцнъ афтафасы (12–13 ясрляр, Кливленд музейи, АБШ), Шяки ханларынын сарайында эяъ цзяриндя ойулмуш бязякляр (18–19 ясрляр), еляъя дя респ.-нын мцхтялиф р-нларындан тапылмыш гябирцстц дашлар, ат вя гоч фигурлары Азярб. Б.о. сянятинин классик нцмуняляриндяндир.


  Яд.: Р а с и м  Я ф  я н д и. Азярбайъан декоратив тятбиги сянятляри (орта ясрляр). Б., 1976; й е н я  о н у н. Азярбайъан халг сяняти. Б., 1984;
  Д в о й  н и к о в а  Е.С., Л я м и  н И.В. Художественная обработка дерева. М., 1958; В а с и л  е н к о В.М. Русская народная резьба и роспись по дереву XVIII–XX вв. М., 1960.

  BƏDİİ OYMA

  БЯДИИ ОЙМА – декоратив сянятин ян гядим вя эениш йайылмыш нювляриндян бири; даш, аьаъ, кяъ, метал, сцмцк вя с. материаллар цзяриндя ойма цсулу иля бядии ишлямя. Б.о.-нын мцстягил саhяси глиптикадыр. Мцхтялиф нювляри вар. Щ ц н д ц р  р е л й е ф л и  Б.о. цчцн чохпланлы композисийа, тясвир формаларынын габарыглыьы, ишыг тязадларынын кяскинлийи вя с. характерикдир. Й а с т ы  р е л й е ф л и  Б.о., адятян, силует характерли дайаз релйеф ямяля эятирир. Д я р и н л я ш д и р и л м и ш Б.о.-да hяндяси нахышлар ачылыр, дырнагшякилли вя айпара орнамент елементляри нягш едилир. К о н т у р хятлярля ишлянмиш Б.о.-да hамар фон цзяриндя дяринляшдирилмиш ъизэилярин декоратив аhянэдарлыьы излянир. Ш я б я к я л  и (ачыг) Б.о.-да фон олмур, бир тяряфдян диэяр тяряфя кечян ишыг золаглары декоратив композисийа еффекти ямяля эятирир. Й а п ы ш д ы р м а Б.о.-да кясилмиш сцжетли рясм вя йахуд орнамент hамар лювhяйя йапышдырылыр.

           Ойма бязякли тахта сандыг. 19 яср. Нахчыван.

  Аьаъдан ойма мямулатларына лак цзлцк чякилиб мумланыр, гатран, йахуд шяффаф бойа иля тон верилир, гызыл суйу чякилир, онлар мцхтялиф бойаларла рянэлянир вя нахышланыр, алова, йахуд hися верилир; сцмцк мямулатлар ися пардахланыр, онлара парафин hопдурулур. Шцмшад аьаъынын, ъюкя, говаг, чинар, аьъагайын, фыстыг вя с. аьаъларын одунъаглары, эипс вя яhянэдашы, нефрит, йяшям, малахит вя с. сцхурлар ясас Б.о. материалыдыр. Сцмцк цзяриндя Б.о.-да фил диши, буйнуз вя с.-дян истифадя едилир. Б.о. ишляри бычаг, балта, искяня, мцхтялиф кясиъи вя йонуъу алятляр, мишарлар, електрик дязэаhлары васитясиля эюрцлцр.

  Азярб.-да эениш йайылмыш Б.о.-дан мемарлыг тикинтиляринин дахили вя хариъи тяртибатында, мцхтялиф мяишят яшйаларынын бязядилмясиндя истифадя едилмишдир. Бакы, Шяки, Эянъя, Шамахы, Губа, Нахчыван вя с.-лярдяки мадди мядяниййят абидяляри вя гядим мяишят яшйаларында Б.о. сянятинин эюзял нцмуняляри галмышдыр. Нахчыван бцрцнъ долчасы (1190, Лувр, Парис), Ширван бцрцнъ афтафасы (12–13 ясрляр, Кливленд музейи, АБШ), Шяки ханларынын сарайында эяъ цзяриндя ойулмуш бязякляр (18–19 ясрляр), еляъя дя респ.-нын мцхтялиф р-нларындан тапылмыш гябирцстц дашлар, ат вя гоч фигурлары Азярб. Б.о. сянятинин классик нцмуняляриндяндир.


  Яд.: Р а с и м  Я ф  я н д и. Азярбайъан декоратив тятбиги сянятляри (орта ясрляр). Б., 1976; й е н я  о н у н. Азярбайъан халг сяняти. Б., 1984;
  Д в о й  н и к о в а  Е.С., Л я м и  н И.В. Художественная обработка дерева. М., 1958; В а с и л  е н к о В.М. Русская народная резьба и роспись по дереву XVIII–XX вв. М., 1960.