Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏDİİ ÜSUL

  БЯДИИ ЦСУЛ – инъясянятдя, хцсусян бядии ядябиййатда сяняткарын гаршыйа гойдуьу мягсяди орижинал, даhа емосионал тярздя чатдырмаг цчцн истифадя етдийи манера. Ясярин композисийасы, гурулушу, цслубу, сцжетин эедиши, образларын дцшдцйц вязиййят, йазычы тящкийяси вя с. иля баьлы олур. Бязян Б.ц. йарадыъылыг методу иля ейниляшдирился дя, метод даща эениш анлайышдыр.

   Йарадыъылыг ахтарышлары сяняткара мцхтялиф васитя вя цсуллардан (мифик, яфсаняви елементлярдян, метафорик васитялярдян, заман етибариля мцхтялиф дюврляря мяхсус hадися вя характерлярин ялагяляндирилмясиндян, гротеск вя фантастика нц- муняляриндян) бяhрялянмяйя имкан верир.

   Инъясянятин мцхтялиф сащяляри (ряссамлыг, щейкялтярашлыг, кино сяняти вя с.) Б.ц.-ларын рянэарянэлийиня эюря фярглянир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏDİİ ÜSUL

  БЯДИИ ЦСУЛ – инъясянятдя, хцсусян бядии ядябиййатда сяняткарын гаршыйа гойдуьу мягсяди орижинал, даhа емосионал тярздя чатдырмаг цчцн истифадя етдийи манера. Ясярин композисийасы, гурулушу, цслубу, сцжетин эедиши, образларын дцшдцйц вязиййят, йазычы тящкийяси вя с. иля баьлы олур. Бязян Б.ц. йарадыъылыг методу иля ейниляшдирился дя, метод даща эениш анлайышдыр.

   Йарадыъылыг ахтарышлары сяняткара мцхтялиф васитя вя цсуллардан (мифик, яфсаняви елементлярдян, метафорик васитялярдян, заман етибариля мцхтялиф дюврляря мяхсус hадися вя характерлярин ялагяляндирилмясиндян, гротеск вя фантастика нц- муняляриндян) бяhрялянмяйя имкан верир.

   Инъясянятин мцхтялиф сащяляри (ряссамлыг, щейкялтярашлыг, кино сяняти вя с.) Б.ц.-ларын рянэарянэлийиня эюря фярглянир.

  BƏDİİ ÜSUL

  БЯДИИ ЦСУЛ – инъясянятдя, хцсусян бядии ядябиййатда сяняткарын гаршыйа гойдуьу мягсяди орижинал, даhа емосионал тярздя чатдырмаг цчцн истифадя етдийи манера. Ясярин композисийасы, гурулушу, цслубу, сцжетин эедиши, образларын дцшдцйц вязиййят, йазычы тящкийяси вя с. иля баьлы олур. Бязян Б.ц. йарадыъылыг методу иля ейниляшдирился дя, метод даща эениш анлайышдыр.

   Йарадыъылыг ахтарышлары сяняткара мцхтялиф васитя вя цсуллардан (мифик, яфсаняви елементлярдян, метафорик васитялярдян, заман етибариля мцхтялиф дюврляря мяхсус hадися вя характерлярин ялагяляндирилмясиндян, гротеск вя фантастика нц- муняляриндян) бяhрялянмяйя имкан верир.

   Инъясянятин мцхтялиф сащяляри (ряссамлыг, щейкялтярашлыг, кино сяняти вя с.) Б.ц.-ларын рянэарянэлийиня эюря фярглянир.