Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏDİİLİK


  БЯДИИЛИК – естетик категорийа; ядябиййат вя инъясянят ясярляринин ясас хцсусиййяти, сянятдя эюзяллик формасы; естетик мязиййятин йцксяк тязащцрц. Б.-ин ясас принсипини тарихилик, йяни ъямиййятин айры-айры инкишаф дюврляринин бядии функсийаларынын hямин дюврцн конкрет вязифя вя тялябляри иля диалектик цзви баьлылыьы тяшкил едир. Б.-ин зярури амили вя шярти б я д и и  и с т е д а д д ы р. Б. цч ясас аспектин вяhдяти кими дярк едилмялидир: йарадыъы шяхсиййят вя йарадыъылыг просеси, бядии ясяр вя онун ваhид бядии системи, гаврайыш просеси. Б.-дя ясярин заманла, дюврля ялагяси, онун дярин иътимаи-фялсяфи дяйяри мцhцм яhямиййят кясб едир. Бядиилик бу вя йа башга мязмундан иряли эялян ясас бядии ифадя васитяляринин уйьунлуьу, дахилян тяшкил олунмасы демякдир. Ясярин
  камил бядии дилдя олмасы Б.-ин мцщцм шяртляриндян биридир.

  Эениш мянада Б. сянятшцнаслыг категорийасы олуб, иътимаи шцурун башга нювляриндян фяргли олараг щяйатын образлы – бядии иникасыны верян сянятин цмуми нюв яламятини билдирир. Б.-дян кянар сянят йохдур. Дар мянада Б. камилликдир, ясяря обйектив сурятдя хас олан йцксяк естетик кейфиййяти, мцяллифин йарадыъылыг ниййятини, ясярдяки б я д и и  и д е й а н ы, б я д и и  h я г и г я т и охуъуйа, динляйиъийя, тамашачыйа олдуьу кими чатдыра билмяк сяняткарлыьыдыр.

  Яд.: Гарайев Й. Реализм: сянят вя hягигят. Б., 1980; Абдуллайев К. Мцяллиф–ясяр–охуъу. Б., 1985; Шамота Н. О художественности. М., 1958; Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975; Алибекова Г. Грани художественности. Б., 1981.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏDİİLİK


  БЯДИИЛИК – естетик категорийа; ядябиййат вя инъясянят ясярляринин ясас хцсусиййяти, сянятдя эюзяллик формасы; естетик мязиййятин йцксяк тязащцрц. Б.-ин ясас принсипини тарихилик, йяни ъямиййятин айры-айры инкишаф дюврляринин бядии функсийаларынын hямин дюврцн конкрет вязифя вя тялябляри иля диалектик цзви баьлылыьы тяшкил едир. Б.-ин зярури амили вя шярти б я д и и  и с т е д а д д ы р. Б. цч ясас аспектин вяhдяти кими дярк едилмялидир: йарадыъы шяхсиййят вя йарадыъылыг просеси, бядии ясяр вя онун ваhид бядии системи, гаврайыш просеси. Б.-дя ясярин заманла, дюврля ялагяси, онун дярин иътимаи-фялсяфи дяйяри мцhцм яhямиййят кясб едир. Бядиилик бу вя йа башга мязмундан иряли эялян ясас бядии ифадя васитяляринин уйьунлуьу, дахилян тяшкил олунмасы демякдир. Ясярин
  камил бядии дилдя олмасы Б.-ин мцщцм шяртляриндян биридир.

  Эениш мянада Б. сянятшцнаслыг категорийасы олуб, иътимаи шцурун башга нювляриндян фяргли олараг щяйатын образлы – бядии иникасыны верян сянятин цмуми нюв яламятини билдирир. Б.-дян кянар сянят йохдур. Дар мянада Б. камилликдир, ясяря обйектив сурятдя хас олан йцксяк естетик кейфиййяти, мцяллифин йарадыъылыг ниййятини, ясярдяки б я д и и  и д е й а н ы, б я д и и  h я г и г я т и охуъуйа, динляйиъийя, тамашачыйа олдуьу кими чатдыра билмяк сяняткарлыьыдыр.

  Яд.: Гарайев Й. Реализм: сянят вя hягигят. Б., 1980; Абдуллайев К. Мцяллиф–ясяр–охуъу. Б., 1985; Шамота Н. О художественности. М., 1958; Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975; Алибекова Г. Грани художественности. Б., 1981.

  BƏDİİLİK


  БЯДИИЛИК – естетик категорийа; ядябиййат вя инъясянят ясярляринин ясас хцсусиййяти, сянятдя эюзяллик формасы; естетик мязиййятин йцксяк тязащцрц. Б.-ин ясас принсипини тарихилик, йяни ъямиййятин айры-айры инкишаф дюврляринин бядии функсийаларынын hямин дюврцн конкрет вязифя вя тялябляри иля диалектик цзви баьлылыьы тяшкил едир. Б.-ин зярури амили вя шярти б я д и и  и с т е д а д д ы р. Б. цч ясас аспектин вяhдяти кими дярк едилмялидир: йарадыъы шяхсиййят вя йарадыъылыг просеси, бядии ясяр вя онун ваhид бядии системи, гаврайыш просеси. Б.-дя ясярин заманла, дюврля ялагяси, онун дярин иътимаи-фялсяфи дяйяри мцhцм яhямиййят кясб едир. Бядиилик бу вя йа башга мязмундан иряли эялян ясас бядии ифадя васитяляринин уйьунлуьу, дахилян тяшкил олунмасы демякдир. Ясярин
  камил бядии дилдя олмасы Б.-ин мцщцм шяртляриндян биридир.

  Эениш мянада Б. сянятшцнаслыг категорийасы олуб, иътимаи шцурун башга нювляриндян фяргли олараг щяйатын образлы – бядии иникасыны верян сянятин цмуми нюв яламятини билдирир. Б.-дян кянар сянят йохдур. Дар мянада Б. камилликдир, ясяря обйектив сурятдя хас олан йцксяк естетик кейфиййяти, мцяллифин йарадыъылыг ниййятини, ясярдяки б я д и и  и д е й а н ы, б я д и и  h я г и г я т и охуъуйа, динляйиъийя, тамашачыйа олдуьу кими чатдыра билмяк сяняткарлыьыдыр.

  Яд.: Гарайев Й. Реализм: сянят вя hягигят. Б., 1980; Абдуллайев К. Мцяллиф–ясяр–охуъу. Б., 1985; Шамота Н. О художественности. М., 1958; Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975; Алибекова Г. Грани художественности. Б., 1981.