Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏFƏROV MƏMMƏDTAĞİ İBRAHİM OĞLU

  ЪЯФЯРОВ Мяммядтаьы Ибращим оьлу (15.6.1936, Ерм. ССР, Амасийа р-нунун Охчуоьлу к. – 17.6.2007, Эянъя) – Азярб. торпагшцнасы. АМЕА-нын акад. (2001). К.т.е.д. (1973), проф. (1975). Азярб. Кянд Тясяррцфаты Ин-туну битирмишдир (1959). 1959–83-иллярдя щямин Ин- тда Кянд Тясяррцфаты истещсалынын тяшкили кафедра- сында мцхтялиф вязифялярдя чалышмышдыр. Азярб. Кянд Тясяррцфаты Ин-тунун ректору олмушдур (1983–89; 1995–2007). Тядгигатлары Азярб. торпагларында вя якинчилийиндя фосфатлар проблеминя, эцбрялямя системиня, иримигйаслы торпаг хяритяляринин тяртиби вя истифадясиня щяср едилмишдир. 200-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян икиъилдлик дярслийин, 8 дярс вясаитинин вя 1 монографийанын мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар. Ясяр и: Проблема фосфатов в почвах и земледелии Азербайджана, Б., 1982.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏFƏROV MƏMMƏDTAĞİ İBRAHİM OĞLU

  ЪЯФЯРОВ Мяммядтаьы Ибращим оьлу (15.6.1936, Ерм. ССР, Амасийа р-нунун Охчуоьлу к. – 17.6.2007, Эянъя) – Азярб. торпагшцнасы. АМЕА-нын акад. (2001). К.т.е.д. (1973), проф. (1975). Азярб. Кянд Тясяррцфаты Ин-туну битирмишдир (1959). 1959–83-иллярдя щямин Ин- тда Кянд Тясяррцфаты истещсалынын тяшкили кафедра- сында мцхтялиф вязифялярдя чалышмышдыр. Азярб. Кянд Тясяррцфаты Ин-тунун ректору олмушдур (1983–89; 1995–2007). Тядгигатлары Азярб. торпагларында вя якинчилийиндя фосфатлар проблеминя, эцбрялямя системиня, иримигйаслы торпаг хяритяляринин тяртиби вя истифадясиня щяср едилмишдир. 200-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян икиъилдлик дярслийин, 8 дярс вясаитинин вя 1 монографийанын мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар. Ясяр и: Проблема фосфатов в почвах и земледелии Азербайджана, Б., 1982.

  CƏFƏROV MƏMMƏDTAĞİ İBRAHİM OĞLU

  ЪЯФЯРОВ Мяммядтаьы Ибращим оьлу (15.6.1936, Ерм. ССР, Амасийа р-нунун Охчуоьлу к. – 17.6.2007, Эянъя) – Азярб. торпагшцнасы. АМЕА-нын акад. (2001). К.т.е.д. (1973), проф. (1975). Азярб. Кянд Тясяррцфаты Ин-туну битирмишдир (1959). 1959–83-иллярдя щямин Ин- тда Кянд Тясяррцфаты истещсалынын тяшкили кафедра- сында мцхтялиф вязифялярдя чалышмышдыр. Азярб. Кянд Тясяррцфаты Ин-тунун ректору олмушдур (1983–89; 1995–2007). Тядгигатлары Азярб. торпагларында вя якинчилийиндя фосфатлар проблеминя, эцбрялямя системиня, иримигйаслы торпаг хяритяляринин тяртиби вя истифадясиня щяср едилмишдир. 200-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян икиъилдлик дярслийин, 8 дярс вясаитинин вя 1 монографийанын мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар. Ясяр и: Проблема фосфатов в почвах и земледелии Азербайджана, Б., 1982.