Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏHAİLİK


  БЯЩАИЛИК – исламда дини-сийаси ъяряйан. Йахын Шярг, Гярби Авропа юлкяляриндя, АБШ-да, гисмян дя чар Русийасында йайылмышды. Баниси Бабын шаэирди, Бящаулла (“Аллащын нуру”) лягяби иля мяшщур олан Мирзя Щцсейн Яли иди. Б. 19 ясрин орталарында Иранда – баби цсйанларынын мяьлубиййятиндян сонра тягибдян гачан бабилярин тяригяти кими йаранмышды. Бящаилярин фикринъя, Аллаща ситайишин мащиййяти сянят, тиъарят вя с. иля мяшьул олмагдадыр. Бабилийин бир сыра цнсцрляриндян имтина едян Б.-ин ясас мцддяалары Бящацлланын Гураны вя Бабын “Бяйан”ыны явяз етмяк мягсядиля йаздыьы “Ян мцгяддяс китаб”да (“Китаби-ягдяс”) верилмишдир. Хцсуси мцлкиййяти мцдафия едян Б. милли сярщядляри, дювлят мцстягилляйини вя суверенлийини инкар едир, елм иля дини бирляшдирмяйи зярури сайырды. Б. инсанлары “гардашлыьа” сяслямякля мцстямлякячилийя гаршы мцбаризядян ял чякмяйи тялгин едирди. Чар Русийасы бящаиляря щимайячи мцнасибят эюстярирди. Бящацлланын вариси Ябдцлбяща (1844–1921) Б.-и фяал тяблиь етдийи цчцн Инэилтяря щюкцмяти она сер титулу вермишди. Икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонра бящаиляр “ващид дцнйа дювляти” йарадылмасына чаьырырдылар. Б.-ин ясас мяркязляри АБШ-да вя АФР-дядир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏHAİLİK


  БЯЩАИЛИК – исламда дини-сийаси ъяряйан. Йахын Шярг, Гярби Авропа юлкяляриндя, АБШ-да, гисмян дя чар Русийасында йайылмышды. Баниси Бабын шаэирди, Бящаулла (“Аллащын нуру”) лягяби иля мяшщур олан Мирзя Щцсейн Яли иди. Б. 19 ясрин орталарында Иранда – баби цсйанларынын мяьлубиййятиндян сонра тягибдян гачан бабилярин тяригяти кими йаранмышды. Бящаилярин фикринъя, Аллаща ситайишин мащиййяти сянят, тиъарят вя с. иля мяшьул олмагдадыр. Бабилийин бир сыра цнсцрляриндян имтина едян Б.-ин ясас мцддяалары Бящацлланын Гураны вя Бабын “Бяйан”ыны явяз етмяк мягсядиля йаздыьы “Ян мцгяддяс китаб”да (“Китаби-ягдяс”) верилмишдир. Хцсуси мцлкиййяти мцдафия едян Б. милли сярщядляри, дювлят мцстягилляйини вя суверенлийини инкар едир, елм иля дини бирляшдирмяйи зярури сайырды. Б. инсанлары “гардашлыьа” сяслямякля мцстямлякячилийя гаршы мцбаризядян ял чякмяйи тялгин едирди. Чар Русийасы бящаиляря щимайячи мцнасибят эюстярирди. Бящацлланын вариси Ябдцлбяща (1844–1921) Б.-и фяал тяблиь етдийи цчцн Инэилтяря щюкцмяти она сер титулу вермишди. Икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонра бящаиляр “ващид дцнйа дювляти” йарадылмасына чаьырырдылар. Б.-ин ясас мяркязляри АБШ-да вя АФР-дядир.

  BƏHAİLİK


  БЯЩАИЛИК – исламда дини-сийаси ъяряйан. Йахын Шярг, Гярби Авропа юлкяляриндя, АБШ-да, гисмян дя чар Русийасында йайылмышды. Баниси Бабын шаэирди, Бящаулла (“Аллащын нуру”) лягяби иля мяшщур олан Мирзя Щцсейн Яли иди. Б. 19 ясрин орталарында Иранда – баби цсйанларынын мяьлубиййятиндян сонра тягибдян гачан бабилярин тяригяти кими йаранмышды. Бящаилярин фикринъя, Аллаща ситайишин мащиййяти сянят, тиъарят вя с. иля мяшьул олмагдадыр. Бабилийин бир сыра цнсцрляриндян имтина едян Б.-ин ясас мцддяалары Бящацлланын Гураны вя Бабын “Бяйан”ыны явяз етмяк мягсядиля йаздыьы “Ян мцгяддяс китаб”да (“Китаби-ягдяс”) верилмишдир. Хцсуси мцлкиййяти мцдафия едян Б. милли сярщядляри, дювлят мцстягилляйини вя суверенлийини инкар едир, елм иля дини бирляшдирмяйи зярури сайырды. Б. инсанлары “гардашлыьа” сяслямякля мцстямлякячилийя гаршы мцбаризядян ял чякмяйи тялгин едирди. Чар Русийасы бящаиляря щимайячи мцнасибят эюстярирди. Бящацлланын вариси Ябдцлбяща (1844–1921) Б.-и фяал тяблиь етдийи цчцн Инэилтяря щюкцмяти она сер титулу вермишди. Икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонра бящаиляр “ващид дцнйа дювляти” йарадылмасына чаьырырдылар. Б.-ин ясас мяркязляри АБШ-да вя АФР-дядир.