Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏHAÜLLA


  БЯЩАЦЛЛА (ясл ады Мирзя Щцсейн Яли, 1817–92) – бящаилик тялиминин баниси вя Бабын давамчыларындан бири. Баб едам олунандан сонра Б. щябся алынмыш, Ирандан сцрэцн едилмиш (1852), Истанбул, Ядирня вя Аккада (Фялястиндя) йашамышдыр. Б. Бящаилийин ясасларыны “Китаби-ягдяс” (“Мцгяддяс китаб”) адлы ясяриндя (тягр. 1872) шярщ етмишдир. Б. хцсуси мцлкиййяти, иътимаи бярабярсизлийи мцдафия едир вя щакимиййятя гаршы чыхмаьы писляйирди. О, гярб дювлятляри иля “сцлщ шяраитиндя” йашамаг фикринин тяблиьатчысы иди.

  Яд.: Первый сб. посланий бабида Бехауллаха. Изд. В. Розен, СПБ, 1908.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏHAÜLLA


  БЯЩАЦЛЛА (ясл ады Мирзя Щцсейн Яли, 1817–92) – бящаилик тялиминин баниси вя Бабын давамчыларындан бири. Баб едам олунандан сонра Б. щябся алынмыш, Ирандан сцрэцн едилмиш (1852), Истанбул, Ядирня вя Аккада (Фялястиндя) йашамышдыр. Б. Бящаилийин ясасларыны “Китаби-ягдяс” (“Мцгяддяс китаб”) адлы ясяриндя (тягр. 1872) шярщ етмишдир. Б. хцсуси мцлкиййяти, иътимаи бярабярсизлийи мцдафия едир вя щакимиййятя гаршы чыхмаьы писляйирди. О, гярб дювлятляри иля “сцлщ шяраитиндя” йашамаг фикринин тяблиьатчысы иди.

  Яд.: Первый сб. посланий бабида Бехауллаха. Изд. В. Розен, СПБ, 1908.

  BƏHAÜLLA


  БЯЩАЦЛЛА (ясл ады Мирзя Щцсейн Яли, 1817–92) – бящаилик тялиминин баниси вя Бабын давамчыларындан бири. Баб едам олунандан сонра Б. щябся алынмыш, Ирандан сцрэцн едилмиш (1852), Истанбул, Ядирня вя Аккада (Фялястиндя) йашамышдыр. Б. Бящаилийин ясасларыны “Китаби-ягдяс” (“Мцгяддяс китаб”) адлы ясяриндя (тягр. 1872) шярщ етмишдир. Б. хцсуси мцлкиййяти, иътимаи бярабярсизлийи мцдафия едир вя щакимиййятя гаршы чыхмаьы писляйирди. О, гярб дювлятляри иля “сцлщ шяраитиндя” йашамаг фикринин тяблиьатчысы иди.

  Яд.: Первый сб. посланий бабида Бехауллаха. Изд. В. Розен, СПБ, 1908.