Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏFƏROV NURƏDDİN CƏMALƏDDİN OĞLU


  ЪЯФЯРОВ Нуряддин Ъямаляддин оьлу (6.10.1933, Нуха (индики Шяки) ш.–15.7. 2007, Бакы; Шякидя дяфн олунуб) – йералты щидрогазодинамика, нефт вя газ йатагларынын ишлянилмяси сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (1992). 1959 илдя Азярб. Педагожи Ин-тунун (индики Азярб. Педагожи Ун-ти) физика-рийазиййат факцлтясини битирмишдир. 1965–2003 иллярдя Азярб. ЕА Дяниз Нефт вя Газ Йатагларынын Проблемляри Ин-тунда мцхтялиф вязифялярдя, 2003–07 иллярдя АМЕА-нын Эеолоэийа Ин-тунда елми мяслящятчи ишлямишдир. Тядгигатлары нефт вя газ йатагларынын ишлянилмясинин техноложи эюстяриъиляринин прогнозлашдырылмасынын садяляшдирилмяси вя етибарлылыьынын артырылмасы цчцн комплекс-аналитик вя аналитик рягямли щесабат цсулларынын ишляниб щазырланмасы сащясиндядир. Ъ. 130-дан чох елми мягалянин, о ъцмлядян 1 монографи- йанын мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар. И.М. Губкин ад. мцкафата лайиг эюрцлмцшдцр
  (1985).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏFƏROV NURƏDDİN CƏMALƏDDİN OĞLU


  ЪЯФЯРОВ Нуряддин Ъямаляддин оьлу (6.10.1933, Нуха (индики Шяки) ш.–15.7. 2007, Бакы; Шякидя дяфн олунуб) – йералты щидрогазодинамика, нефт вя газ йатагларынын ишлянилмяси сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (1992). 1959 илдя Азярб. Педагожи Ин-тунун (индики Азярб. Педагожи Ун-ти) физика-рийазиййат факцлтясини битирмишдир. 1965–2003 иллярдя Азярб. ЕА Дяниз Нефт вя Газ Йатагларынын Проблемляри Ин-тунда мцхтялиф вязифялярдя, 2003–07 иллярдя АМЕА-нын Эеолоэийа Ин-тунда елми мяслящятчи ишлямишдир. Тядгигатлары нефт вя газ йатагларынын ишлянилмясинин техноложи эюстяриъиляринин прогнозлашдырылмасынын садяляшдирилмяси вя етибарлылыьынын артырылмасы цчцн комплекс-аналитик вя аналитик рягямли щесабат цсулларынын ишляниб щазырланмасы сащясиндядир. Ъ. 130-дан чох елми мягалянин, о ъцмлядян 1 монографи- йанын мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар. И.М. Губкин ад. мцкафата лайиг эюрцлмцшдцр
  (1985).

  CƏFƏROV NURƏDDİN CƏMALƏDDİN OĞLU


  ЪЯФЯРОВ Нуряддин Ъямаляддин оьлу (6.10.1933, Нуха (индики Шяки) ш.–15.7. 2007, Бакы; Шякидя дяфн олунуб) – йералты щидрогазодинамика, нефт вя газ йатагларынын ишлянилмяси сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (1992). 1959 илдя Азярб. Педагожи Ин-тунун (индики Азярб. Педагожи Ун-ти) физика-рийазиййат факцлтясини битирмишдир. 1965–2003 иллярдя Азярб. ЕА Дяниз Нефт вя Газ Йатагларынын Проблемляри Ин-тунда мцхтялиф вязифялярдя, 2003–07 иллярдя АМЕА-нын Эеолоэийа Ин-тунда елми мяслящятчи ишлямишдир. Тядгигатлары нефт вя газ йатагларынын ишлянилмясинин техноложи эюстяриъиляринин прогнозлашдырылмасынын садяляшдирилмяси вя етибарлылыьынын артырылмасы цчцн комплекс-аналитик вя аналитик рягямли щесабат цсулларынын ишляниб щазырланмасы сащясиндядир. Ъ. 130-дан чох елми мягалянин, о ъцмлядян 1 монографи- йанын мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар. И.М. Губкин ад. мцкафата лайиг эюрцлмцшдцр
  (1985).