Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏFƏROV SAMİR QADİR OĞLU

  ЪЯФЯРОВ Самир Гадир оьлу (д.19.11.1976, Нах. МР, Бабяк р-нунун Нещрям к.) – Азярб. мцьянниси (тенор). Азярб. Респ. халг артисти (2012). Азярб. Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят Ун-тини (1997) вя Бакы Мусиги Академийасыны (2001, Ф. Гасымованын синфини) битирмишдир. 2003–05 иллярдя Москвада Г.П. Вишневскайанын Опера ифачылыьы мяркязиндя тящсилини давам етдирмишдир. 2009 илдян Азярб. Дювлят Опера вя Балет Театрынын солистидир. Ясас партийалары: Короьлу (“Короьлу”, Ц. Ща- ъыбяйли), Онеэин (“Йевэени Онеэин”, П.И. Чайковски), Щерсог, Алфред (“Риголетто”, “Травиата”, Ъ. Верди), Туридду (“Кянд намусу”, П. Масканйи). Н.А. Римски-Корсаков вя С.В. Рахманиновун ясярляриндян айры-айры партийалары ифа етмишдир. Азярб. Милли Консерваторийасында педагожи фяалиййят эюстярир (2012 илдян). Хариъи юлкялярдя гастрол сяфярляриндя олмушдур. 

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏFƏROV SAMİR QADİR OĞLU

  ЪЯФЯРОВ Самир Гадир оьлу (д.19.11.1976, Нах. МР, Бабяк р-нунун Нещрям к.) – Азярб. мцьянниси (тенор). Азярб. Респ. халг артисти (2012). Азярб. Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят Ун-тини (1997) вя Бакы Мусиги Академийасыны (2001, Ф. Гасымованын синфини) битирмишдир. 2003–05 иллярдя Москвада Г.П. Вишневскайанын Опера ифачылыьы мяркязиндя тящсилини давам етдирмишдир. 2009 илдян Азярб. Дювлят Опера вя Балет Театрынын солистидир. Ясас партийалары: Короьлу (“Короьлу”, Ц. Ща- ъыбяйли), Онеэин (“Йевэени Онеэин”, П.И. Чайковски), Щерсог, Алфред (“Риголетто”, “Травиата”, Ъ. Верди), Туридду (“Кянд намусу”, П. Масканйи). Н.А. Римски-Корсаков вя С.В. Рахманиновун ясярляриндян айры-айры партийалары ифа етмишдир. Азярб. Милли Консерваторийасында педагожи фяалиййят эюстярир (2012 илдян). Хариъи юлкялярдя гастрол сяфярляриндя олмушдур. 

  CƏFƏROV SAMİR QADİR OĞLU

  ЪЯФЯРОВ Самир Гадир оьлу (д.19.11.1976, Нах. МР, Бабяк р-нунун Нещрям к.) – Азярб. мцьянниси (тенор). Азярб. Респ. халг артисти (2012). Азярб. Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят Ун-тини (1997) вя Бакы Мусиги Академийасыны (2001, Ф. Гасымованын синфини) битирмишдир. 2003–05 иллярдя Москвада Г.П. Вишневскайанын Опера ифачылыьы мяркязиндя тящсилини давам етдирмишдир. 2009 илдян Азярб. Дювлят Опера вя Балет Театрынын солистидир. Ясас партийалары: Короьлу (“Короьлу”, Ц. Ща- ъыбяйли), Онеэин (“Йевэени Онеэин”, П.И. Чайковски), Щерсог, Алфред (“Риголетто”, “Травиата”, Ъ. Верди), Туридду (“Кянд намусу”, П. Масканйи). Н.А. Римски-Корсаков вя С.В. Рахманиновун ясярляриндян айры-айры партийалары ифа етмишдир. Азярб. Милли Консерваторийасында педагожи фяалиййят эюстярир (2012 илдян). Хариъи юлкялярдя гастрол сяфярляриндя олмушдур.