Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏHMƏN MİRZƏ QACAR

  БЯЩМЯН МИРЗЯ ГАЪАР, Ябдцссямяд Бящацддявля (1811–84, Шуша) – тарихчи; Аббас Мирзянин оьлудур. Фарс дилиндя йазылмыш “Мящяммяд шащ тязкиряси” (1832) вя “Шащяншаща миннятдарлыг” (1871) вя с. ясярлярин мцяллифидир. 1842 илдян Ъянуби Азярб.-ын щакими олмушдур. Баш вязир Щаъы Мирзя Аьасынын фитняси иля гардашы Мящяммяд шащын [1834–48] эюзцндян салынмышды. 1848 илдя Тифлися эялмиш, Русийа тябяялийини гябул едиб, даими йашамаг мягсядиля Шушайа кючмцшдцр (1851). Ясярляри АМЕА-нын М. Фцзули ад. Ялйазмалар Ин-тунда сахланылыр.


Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏHMƏN MİRZƏ QACAR

  БЯЩМЯН МИРЗЯ ГАЪАР, Ябдцссямяд Бящацддявля (1811–84, Шуша) – тарихчи; Аббас Мирзянин оьлудур. Фарс дилиндя йазылмыш “Мящяммяд шащ тязкиряси” (1832) вя “Шащяншаща миннятдарлыг” (1871) вя с. ясярлярин мцяллифидир. 1842 илдян Ъянуби Азярб.-ын щакими олмушдур. Баш вязир Щаъы Мирзя Аьасынын фитняси иля гардашы Мящяммяд шащын [1834–48] эюзцндян салынмышды. 1848 илдя Тифлися эялмиш, Русийа тябяялийини гябул едиб, даими йашамаг мягсядиля Шушайа кючмцшдцр (1851). Ясярляри АМЕА-нын М. Фцзули ад. Ялйазмалар Ин-тунда сахланылыр.


  BƏHMƏN MİRZƏ QACAR

  БЯЩМЯН МИРЗЯ ГАЪАР, Ябдцссямяд Бящацддявля (1811–84, Шуша) – тарихчи; Аббас Мирзянин оьлудур. Фарс дилиндя йазылмыш “Мящяммяд шащ тязкиряси” (1832) вя “Шащяншаща миннятдарлыг” (1871) вя с. ясярлярин мцяллифидир. 1842 илдян Ъянуби Азярб.-ын щакими олмушдур. Баш вязир Щаъы Мирзя Аьасынын фитняси иля гардашы Мящяммяд шащын [1834–48] эюзцндян салынмышды. 1848 илдя Тифлися эялмиш, Русийа тябяялийини гябул едиб, даими йашамаг мягсядиля Шушайа кючмцшдцр (1851). Ясярляри АМЕА-нын М. Фцзули ад. Ялйазмалар Ин-тунда сахланылыр.