Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BƏHMƏNYAR Mərzban oğlu Əbdülhəsən

  БЯЩМЯНЙАР Мярзбан оьлу Ябцлщясян (? – 1066) – Азярб. философу, Шярг перипатетизминин нцмайяндяси. Енсиклопедик алим Ибн Синанын (980–1037) ян эюркямли шаэирди вя давамчысыдыр. Мянбялярдя Б.-ын кийа (щаким, бащадыр) адландырылмасы онун мярзбанлар аилясиня мянсублуьуну эюстярир.
  Шярг перипатетизминин 11 ясрин орталарына аид мярщяляси билаваситя Б.-ын ады иля баьлыдыр. Варлыг тялими, идрак нязяриййяси вя мянтиг мясяляляри Б. фялсяфясиндя систем щалында эениш ишыгландырылмышдыр. Тялимдя варлыг зярури вя мцмкцн, сябяб вя нятиъя, илкин вя мейдана чыхмыш вя с. гисимляря бюлцнцр; зярури варлыг мювъудатын ясасыны тяшкил едир, ондан сонра мювъуд олан щяр шей мцмкцн варлыг сайылыр. Б. варлыьын гисимлярини гаршылыглы сурятдя арашдырараг йазыр ки, зярури варлыг гейри- мювъудлуьунун фярз едилмяси мцмкцн олмайан варлыгдыр; мцмкцн варлыг ися ня варлыьы, ня дя йохлуьу ъящятдян зяруридир. Б.-ын фикринъя, зярури варлыгда щеч бир мащиййят йохдур, мащиййят йалныз мцмкцн варлыг цчцндцр. Зярури варлыг яввялъя субстансийадан ибарят мащиййяти, сонра ися башгаларыны ямяля эятирир. Мащиййятя малик щяр бир шей нятиъядир. Зярури варлыг иля мцмкцн варлыг арасында мцнасибяти илк сябяб иля нятиъя арасындакы мцнасибят кими нязярдян кечирян Б.-ын сябябиййят щаггында тялими дини идеолоэийайа тамамиля зиддир. Динлярдя халиг вя мяхлугат арасында сябябиййят ялагяси йохдур, Аллащ йаратдыгларындан заманъа габагдыр. Перипатетиклярин, о ъцмлядян Б.-ын тялиминдя ися мцмкцн варлыг айрылыгда йох, зярури варлыгла бирликдя ябядидир.
  Шярг перипатетикляри мювъудатын ямяля эялмясини изащ едяркян неоплатончу еманасийа нязяриййясиня ясасланмыш, лакин ону ейниля тякрарламайараг юз тялимляриня уйьун шякилдя ишляйиб-щазырламышдылар. Б. йарадыъылыьынын мцяййян дюврцня гядяр еманасийа нязяриййясиня шцбщя иля йанашса да, сонра сяляфляри иля разылашмышдыр.
  Б. мювъудатын бцтцн мяртябялярини нязярдян кечирир: илк сябяб, илк нятиъя, материйа вя формадан тяшяккцл тапмыш эюй сфералары, онлара аид планетляр, фяал яглляр вя няфсляр, нящайят, цнсцрляр алями. Дцнйанын вящдятини гябул едян Б. эюстярир ки, дцнйанын заманъа башланьыъы йохдур, о, язяли вя ябядидир.
  Б.-ын варлыг тялиминдя мцмкцн варлыг юз нювбясиндя субстансийа (ял-ъювщяр) вя аксиденсийа (ял-арад) олмагла ики гисмя бюлцнцр. Субстансийа ися материйа, форма, ъисм, няфс вя яглдян ибарят беш щиссяйя айрылыр. Б.-йя эюря, материйа, форма вя ъисм мадди субстансийа; материйа вя форманын вящдятини ифадя едян ъисм мцряк- кяб субстансийа; няфс вя ягл мцъярряд дяркедиъи субстансийадыр. Сонунъу ики субстансийа арасында фярг бундадыр ки, ягл маддя иля тямасда олмадыьы щалда, няфс ъисмлярдя гярар тута билир. Няфс нябати, щейвани, инсани олмагла цч нювя айрылыр.
  Аксиденсийалары ики гисмя бюлян Б. онлардан бязисини, мяс., кямиййят вя кейфиййяти тясяввцр етмяк цчцн онларын юз субстратынын кифайят олдуьуну, бязи аксиденсийалары, мяс., йердя галан диэяр категорийалары тясяввцр етмяк цчцн ися кянар шейляря ещтийаъ дуйулдуьуну йазыр. Аксиденсийаларын икинъи гисми йедди категорийада ифадя олунур: мцнасибят, мякан, заман, вязиййят, маликиййят, тясиретмя вя тясирлянмя. Б. Аристотел вя Ибн Синанын категорийаларла ялагядар мювгейиндян чыхыш едяряк, щярякяти потенсиаллыгдан актуаллыьа тядриъи кечид кими сяъиййяляндирир, ону материйадан айры тясяввцр етмир, щяр бир щярякятин йалныз ъисмлярдя мювъуд олдуьуну эюстярирди. Б. щярякятин кямиййят, кейфиййят, мякан вя вязиййятя эюря типляри олдуьуну гейд едир, фикри ися инсан зещнинин щярякяти адландырырды. Б.-ын варлыг тялиминдя заман щярякят мигдары кими изащ олунур: “Ъисм юлчцнцн мювъудлуьу цчцн сябяб олдуьу кими, щярякят дя заманын мювъудлуьу цчцн сябябдир”. Ъисм, онун щярякяти вя заман бир-бириндян айрылмаздыр, бири диэяринин мювъудлуьу цчцн шяртдир.
  Б. идрак просесинин бир-бири иля баьлы олан ики мярщялядян – щисси вя ягли мярщялядян кечдийини гябул едир. Идракын щисси мярщяляси юз нювбясиндя ики гисмя бюлцнцр: биринъи гисмя хариъи щиссляр (ял-щявасс яз-защиря), икинъи гисмя ися дахили щиссляр (ял-щявасс ял-батиня) аид едилир. Тохунма, дадбилмя, ийбилмя, ешитмя вя эюрмя хариъи щиссляр; мцштяряк щисс, вящм, хяйал, йахуд тясвир едян гцввя, йадда сахлайан гцввя, йахуд йаддаш, тяхяййцл, йахуд тяфяккцр гцввяси ися дахили щисслярдир.
  Б. хариъи вя дахили щисс мярщялялярини бир-бири иля вящдятдя, бири диэярини тамамлайан идрак мярщяляси кими эютцрцрдц. Щисси гцввялярин фяалиййяти бядянин мцвафиг цзвляриндян асылыдыр, щисси идрак мцяййян бир цзвя эюря вя онун тясирлянмяси сайясиндя мцмкцн олур. “Щяр бир дяркедилян шей дяркедяндя тязащцр едир”. Дуйьулар вя няфсин диэяр дяркедиъи гцввяляри мадди варлыгларын суряти, иникасыдыр.
  Б.-ын фялсяфясиндя ягли идрак мясяляляри дя эениш ишыгландырылыр. Б.-а эюря, шейлярин хариъи ъящятлярини гаврамаг щисси идрак, онларын мащиййятини дярк етмяк ися йалныз ягли идрак сайясиндя мцмкцндцр. Инсани няфсдя фяал вя билян гцввяляр мювъуддур. Бядяни идаря едян фяал няфси гцввя ямяли ягли, билян няфси гцввя ися нязяри ягли шяртляндирир. Б. нязяри ягл вя ямяли ягл арасындакы мцнасибятдя биринъийя цстцнлцк верир, онун ямяли ягл тяряфиндян идаря етмясини мягбул сайыр.
  Б. инсанда нязяри яглин формаларыны эениш шярщ едяряк идрак габилиййятинин мцхтялиф ъящятлярини, хцсусиййятлярини эюстярир: потенсиал ягл, вярдишля олан ягл, актуал ягл вя газанылмыш ягл нязяри яглин мяртябялярини тяшкил едир. Потенсиал ягл ейни заманда щяйулани ягл, йахуд тясирлянмиш ягл адландырылыр вя ягли шейлярин дярк олунмасы цчцн халис габилиййят сайылыр. Б.-ын тялиминдя вярдишля олан ягл “биринъи ягли мялуматлары”, йяни щисслярин (дуйьуларын, гаврайышларын) васитясиля газанылмыш анлайышлары вя аксиоматик мцддяалары, актуал ягл ися “икинъи ягли мялуматлары”, йяни “биринъи ягли мялуматлар” ясасында газанылан анлайыш вя мцддяалары дярк етмяк габилиййятидир. Газанылмыш ягл бцтцн ягли шейляри дярк етмяк мяртябясиндя олан актуал яглдир.
  Б.-а эюря, ягли идрак щисси идракын билаваситя давамы, сонракы мярщялясидир; идрак просесинин щяр бир мярщяляси юзцндян сонракы мярщяляни шяртляндирир; мяс., вярдишля олан ягл актуал ягля, щяйулани ягл вярдишля олан ягля, ямяли ягл бунларын щамысына, вящм ися ямяли ягля хидмят едир вя с.
  Фялсяфи билийин файдасына яхлаги кейфиййят бахымындан йанашан Б.-ын фикринъя, газанылмыш щяр бир билик инсанын мянявиййатыны эюзял мязиййятлярля зянэинляшдирмялидир, якс щалда щямин билик файдасыздыр. Б.-ын нязяриндя, вар-дювлятя щярис бир кясин щикмят елми олса да, щикмят зювгц йохдур. Камил инсанда ягли щязз щисси щязздян эцълцдцр – “щягиги щязз ягли щяздир”. Зира “ягли щязз дярдин тягиб етмядийи шяфадыр, хястялийин йахын дцшмядийи саьламлыгдыр”. Ягл бцтцн сярвятлярдян цстцндцр, чцнки “сярвят горунур, ягл ися (инсаны) горуйур”. Б.-ын идрак нязяриййяси юз мязмуну етибариля тякъя орта яср перипатетизминдя дейил, цмумиййятля бцтцн Шярг фялсяфи фикриндя мцщцм ящямиййятя маликдир.
  Б.-ын идрак нязяриййяси онун мянтиг тялими иля цзви сурятдя баьлыдыр. Йахын вя Орта Шярг юлкяляриндя даща чох мянтигчи кими мяшщур олан Б. мянтиги щям елм, щям дя сянят бахымындан гиймятляндирмиш, онун мювзу вя вязифяляри, анлайыш, тяриф вя гайдалары, хцсусян щюкм вя нятиъяйя даир мясяляляри эениш арашдырмышдыр.
  Ибн Сина мянтиги тярязи адландырырды. Б. щямин мянада “юлчц” терминини ишлятмишди, чцнки онун фикринъя, мянтиг бир башга билийя кюмяк етмякля онун юлчцсц олур. Ахтарылан шей мянтиги олдугда, юлчц дя мцяййян ъящятдян материйа ола биляр. “Инсан йалныз дуйьудан эялян, йахуд дуйьунун тясдиглядийи шейя инаныр” – дейян Б.-а эюря, щисси гаврайышын вердийи билик мялумдур, нязяри елмлярин щяля дя дярк едилмямиш мцддяалары ися мяъщулдур. Б., мянтигин файдасыны, мялумдан мяъщула кечмяк йолларыны эюстярмякля, инсаны тяфяккцр хяталарындан горумасында эюрцрдц. Щяъминя вя мязмун дяринлийиня эюря Б.-ын йарадыъылыьында хцсуси йер тутан “Тящсил” ясяри цч китабдан [“Мянтиг” (“ял-Мянтиг”), “Метафизика” (“Елм ма бяд ят-тябия”) вя “Яйани мювъуд шейлярин щаллары” (“Ящвал яйан ял-мауъудат”)] ибарятдир. “Тящсил” ясяринин ярябъя орижиналынын мцхтялиф вахтларда кючцрцлмцш ялйазмасы нцсхяляри Бейрут, Гащиря, Тещран, Рампу вя дцнйанын башга мящшур китабханаларында вя фондларында сахланылыр. Б. иля Ибн Сина арасында эедян елми-фялсяфи мцбащисяляр ясас етибариля “Мцбащисяляр” китабында топланмышдыр. Б.-ын Ибн Синайа йаздыьы фялсяфи мяктублардан бир нечясинин ялйазмасы Дашкянддя вя С.- Петербургда сахланылыр.
  Орта ясрлярдя мцсялман Шяргиндя фялсяфи фикрин инкишафында Б.-ын бюйцк ролу олмушдур. Ябцлаббас Лявкяри, Юмяр Хяййам, Мящяммяд Илаги Б.-ын билава- ситя шаэирдляри, Ясиряддин Ябщяри, Яфзяляддин Хуняъи, Сираъяддин Урмяви, Нясиряддин Туси вя б. мящшур тябиятшцнас философлар онун мяктябинин йетирмяляридир.
  Ясярляри: Мянтиг. Тящсил; Метафизиканын мювзусу; Мювъудатын мяртябяляри. Яряб дилиндян тяръцмя едян: Закир Мяммядов. Шярг фялсяфяси (ЫХ–ХЫЫ ясрляр). Б., 1999.
  Яд.: Гусейнов Г.Н. Азербайжанский философ ХЫ века Абуль Гасан Бахманяр. ДАН Азерб.ССР, 1947, т. 3, № 5; Зякуйев Я.К. Бящмянйарын фялсяфяси эюрцшляри. Б., 1958; Мамедов Ш.Ф. Развитие философской мысли в Азербайджане. М., 1965; Мяммядов З.Ъ. Бящмянйарын фялсяфясиндя “илк сябяб” вя “нятиъя” анлайышларына даир. Азярб ССР ЕА Хябярляри (тарих, фялсяфя вя щцгуг серийасы), 1973, № 3; йеня онун, Бящмянйарын фялсяфяси. Б., 1983; йеня онун, Азярбайъан фялсяфяси тарихи. Б., 1994.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BƏHMƏNYAR Mərzban oğlu Əbdülhəsən

  БЯЩМЯНЙАР Мярзбан оьлу Ябцлщясян (? – 1066) – Азярб. философу, Шярг перипатетизминин нцмайяндяси. Енсиклопедик алим Ибн Синанын (980–1037) ян эюркямли шаэирди вя давамчысыдыр. Мянбялярдя Б.-ын кийа (щаким, бащадыр) адландырылмасы онун мярзбанлар аилясиня мянсублуьуну эюстярир.
  Шярг перипатетизминин 11 ясрин орталарына аид мярщяляси билаваситя Б.-ын ады иля баьлыдыр. Варлыг тялими, идрак нязяриййяси вя мянтиг мясяляляри Б. фялсяфясиндя систем щалында эениш ишыгландырылмышдыр. Тялимдя варлыг зярури вя мцмкцн, сябяб вя нятиъя, илкин вя мейдана чыхмыш вя с. гисимляря бюлцнцр; зярури варлыг мювъудатын ясасыны тяшкил едир, ондан сонра мювъуд олан щяр шей мцмкцн варлыг сайылыр. Б. варлыьын гисимлярини гаршылыглы сурятдя арашдырараг йазыр ки, зярури варлыг гейри- мювъудлуьунун фярз едилмяси мцмкцн олмайан варлыгдыр; мцмкцн варлыг ися ня варлыьы, ня дя йохлуьу ъящятдян зяруридир. Б.-ын фикринъя, зярури варлыгда щеч бир мащиййят йохдур, мащиййят йалныз мцмкцн варлыг цчцндцр. Зярури варлыг яввялъя субстансийадан ибарят мащиййяти, сонра ися башгаларыны ямяля эятирир. Мащиййятя малик щяр бир шей нятиъядир. Зярури варлыг иля мцмкцн варлыг арасында мцнасибяти илк сябяб иля нятиъя арасындакы мцнасибят кими нязярдян кечирян Б.-ын сябябиййят щаггында тялими дини идеолоэийайа тамамиля зиддир. Динлярдя халиг вя мяхлугат арасында сябябиййят ялагяси йохдур, Аллащ йаратдыгларындан заманъа габагдыр. Перипатетиклярин, о ъцмлядян Б.-ын тялиминдя ися мцмкцн варлыг айрылыгда йох, зярури варлыгла бирликдя ябядидир.
  Шярг перипатетикляри мювъудатын ямяля эялмясини изащ едяркян неоплатончу еманасийа нязяриййясиня ясасланмыш, лакин ону ейниля тякрарламайараг юз тялимляриня уйьун шякилдя ишляйиб-щазырламышдылар. Б. йарадыъылыьынын мцяййян дюврцня гядяр еманасийа нязяриййясиня шцбщя иля йанашса да, сонра сяляфляри иля разылашмышдыр.
  Б. мювъудатын бцтцн мяртябялярини нязярдян кечирир: илк сябяб, илк нятиъя, материйа вя формадан тяшяккцл тапмыш эюй сфералары, онлара аид планетляр, фяал яглляр вя няфсляр, нящайят, цнсцрляр алями. Дцнйанын вящдятини гябул едян Б. эюстярир ки, дцнйанын заманъа башланьыъы йохдур, о, язяли вя ябядидир.
  Б.-ын варлыг тялиминдя мцмкцн варлыг юз нювбясиндя субстансийа (ял-ъювщяр) вя аксиденсийа (ял-арад) олмагла ики гисмя бюлцнцр. Субстансийа ися материйа, форма, ъисм, няфс вя яглдян ибарят беш щиссяйя айрылыр. Б.-йя эюря, материйа, форма вя ъисм мадди субстансийа; материйа вя форманын вящдятини ифадя едян ъисм мцряк- кяб субстансийа; няфс вя ягл мцъярряд дяркедиъи субстансийадыр. Сонунъу ики субстансийа арасында фярг бундадыр ки, ягл маддя иля тямасда олмадыьы щалда, няфс ъисмлярдя гярар тута билир. Няфс нябати, щейвани, инсани олмагла цч нювя айрылыр.
  Аксиденсийалары ики гисмя бюлян Б. онлардан бязисини, мяс., кямиййят вя кейфиййяти тясяввцр етмяк цчцн онларын юз субстратынын кифайят олдуьуну, бязи аксиденсийалары, мяс., йердя галан диэяр категорийалары тясяввцр етмяк цчцн ися кянар шейляря ещтийаъ дуйулдуьуну йазыр. Аксиденсийаларын икинъи гисми йедди категорийада ифадя олунур: мцнасибят, мякан, заман, вязиййят, маликиййят, тясиретмя вя тясирлянмя. Б. Аристотел вя Ибн Синанын категорийаларла ялагядар мювгейиндян чыхыш едяряк, щярякяти потенсиаллыгдан актуаллыьа тядриъи кечид кими сяъиййяляндирир, ону материйадан айры тясяввцр етмир, щяр бир щярякятин йалныз ъисмлярдя мювъуд олдуьуну эюстярирди. Б. щярякятин кямиййят, кейфиййят, мякан вя вязиййятя эюря типляри олдуьуну гейд едир, фикри ися инсан зещнинин щярякяти адландырырды. Б.-ын варлыг тялиминдя заман щярякят мигдары кими изащ олунур: “Ъисм юлчцнцн мювъудлуьу цчцн сябяб олдуьу кими, щярякят дя заманын мювъудлуьу цчцн сябябдир”. Ъисм, онун щярякяти вя заман бир-бириндян айрылмаздыр, бири диэяринин мювъудлуьу цчцн шяртдир.
  Б. идрак просесинин бир-бири иля баьлы олан ики мярщялядян – щисси вя ягли мярщялядян кечдийини гябул едир. Идракын щисси мярщяляси юз нювбясиндя ики гисмя бюлцнцр: биринъи гисмя хариъи щиссляр (ял-щявасс яз-защиря), икинъи гисмя ися дахили щиссляр (ял-щявасс ял-батиня) аид едилир. Тохунма, дадбилмя, ийбилмя, ешитмя вя эюрмя хариъи щиссляр; мцштяряк щисс, вящм, хяйал, йахуд тясвир едян гцввя, йадда сахлайан гцввя, йахуд йаддаш, тяхяййцл, йахуд тяфяккцр гцввяси ися дахили щисслярдир.
  Б. хариъи вя дахили щисс мярщялялярини бир-бири иля вящдятдя, бири диэярини тамамлайан идрак мярщяляси кими эютцрцрдц. Щисси гцввялярин фяалиййяти бядянин мцвафиг цзвляриндян асылыдыр, щисси идрак мцяййян бир цзвя эюря вя онун тясирлянмяси сайясиндя мцмкцн олур. “Щяр бир дяркедилян шей дяркедяндя тязащцр едир”. Дуйьулар вя няфсин диэяр дяркедиъи гцввяляри мадди варлыгларын суряти, иникасыдыр.
  Б.-ын фялсяфясиндя ягли идрак мясяляляри дя эениш ишыгландырылыр. Б.-а эюря, шейлярин хариъи ъящятлярини гаврамаг щисси идрак, онларын мащиййятини дярк етмяк ися йалныз ягли идрак сайясиндя мцмкцндцр. Инсани няфсдя фяал вя билян гцввяляр мювъуддур. Бядяни идаря едян фяал няфси гцввя ямяли ягли, билян няфси гцввя ися нязяри ягли шяртляндирир. Б. нязяри ягл вя ямяли ягл арасындакы мцнасибятдя биринъийя цстцнлцк верир, онун ямяли ягл тяряфиндян идаря етмясини мягбул сайыр.
  Б. инсанда нязяри яглин формаларыны эениш шярщ едяряк идрак габилиййятинин мцхтялиф ъящятлярини, хцсусиййятлярини эюстярир: потенсиал ягл, вярдишля олан ягл, актуал ягл вя газанылмыш ягл нязяри яглин мяртябялярини тяшкил едир. Потенсиал ягл ейни заманда щяйулани ягл, йахуд тясирлянмиш ягл адландырылыр вя ягли шейлярин дярк олунмасы цчцн халис габилиййят сайылыр. Б.-ын тялиминдя вярдишля олан ягл “биринъи ягли мялуматлары”, йяни щисслярин (дуйьуларын, гаврайышларын) васитясиля газанылмыш анлайышлары вя аксиоматик мцддяалары, актуал ягл ися “икинъи ягли мялуматлары”, йяни “биринъи ягли мялуматлар” ясасында газанылан анлайыш вя мцддяалары дярк етмяк габилиййятидир. Газанылмыш ягл бцтцн ягли шейляри дярк етмяк мяртябясиндя олан актуал яглдир.
  Б.-а эюря, ягли идрак щисси идракын билаваситя давамы, сонракы мярщялясидир; идрак просесинин щяр бир мярщяляси юзцндян сонракы мярщяляни шяртляндирир; мяс., вярдишля олан ягл актуал ягля, щяйулани ягл вярдишля олан ягля, ямяли ягл бунларын щамысына, вящм ися ямяли ягля хидмят едир вя с.
  Фялсяфи билийин файдасына яхлаги кейфиййят бахымындан йанашан Б.-ын фикринъя, газанылмыш щяр бир билик инсанын мянявиййатыны эюзял мязиййятлярля зянэинляшдирмялидир, якс щалда щямин билик файдасыздыр. Б.-ын нязяриндя, вар-дювлятя щярис бир кясин щикмят елми олса да, щикмят зювгц йохдур. Камил инсанда ягли щязз щисси щязздян эцълцдцр – “щягиги щязз ягли щяздир”. Зира “ягли щязз дярдин тягиб етмядийи шяфадыр, хястялийин йахын дцшмядийи саьламлыгдыр”. Ягл бцтцн сярвятлярдян цстцндцр, чцнки “сярвят горунур, ягл ися (инсаны) горуйур”. Б.-ын идрак нязяриййяси юз мязмуну етибариля тякъя орта яср перипатетизминдя дейил, цмумиййятля бцтцн Шярг фялсяфи фикриндя мцщцм ящямиййятя маликдир.
  Б.-ын идрак нязяриййяси онун мянтиг тялими иля цзви сурятдя баьлыдыр. Йахын вя Орта Шярг юлкяляриндя даща чох мянтигчи кими мяшщур олан Б. мянтиги щям елм, щям дя сянят бахымындан гиймятляндирмиш, онун мювзу вя вязифяляри, анлайыш, тяриф вя гайдалары, хцсусян щюкм вя нятиъяйя даир мясяляляри эениш арашдырмышдыр.
  Ибн Сина мянтиги тярязи адландырырды. Б. щямин мянада “юлчц” терминини ишлятмишди, чцнки онун фикринъя, мянтиг бир башга билийя кюмяк етмякля онун юлчцсц олур. Ахтарылан шей мянтиги олдугда, юлчц дя мцяййян ъящятдян материйа ола биляр. “Инсан йалныз дуйьудан эялян, йахуд дуйьунун тясдиглядийи шейя инаныр” – дейян Б.-а эюря, щисси гаврайышын вердийи билик мялумдур, нязяри елмлярин щяля дя дярк едилмямиш мцддяалары ися мяъщулдур. Б., мянтигин файдасыны, мялумдан мяъщула кечмяк йолларыны эюстярмякля, инсаны тяфяккцр хяталарындан горумасында эюрцрдц. Щяъминя вя мязмун дяринлийиня эюря Б.-ын йарадыъылыьында хцсуси йер тутан “Тящсил” ясяри цч китабдан [“Мянтиг” (“ял-Мянтиг”), “Метафизика” (“Елм ма бяд ят-тябия”) вя “Яйани мювъуд шейлярин щаллары” (“Ящвал яйан ял-мауъудат”)] ибарятдир. “Тящсил” ясяринин ярябъя орижиналынын мцхтялиф вахтларда кючцрцлмцш ялйазмасы нцсхяляри Бейрут, Гащиря, Тещран, Рампу вя дцнйанын башга мящшур китабханаларында вя фондларында сахланылыр. Б. иля Ибн Сина арасында эедян елми-фялсяфи мцбащисяляр ясас етибариля “Мцбащисяляр” китабында топланмышдыр. Б.-ын Ибн Синайа йаздыьы фялсяфи мяктублардан бир нечясинин ялйазмасы Дашкянддя вя С.- Петербургда сахланылыр.
  Орта ясрлярдя мцсялман Шяргиндя фялсяфи фикрин инкишафында Б.-ын бюйцк ролу олмушдур. Ябцлаббас Лявкяри, Юмяр Хяййам, Мящяммяд Илаги Б.-ын билава- ситя шаэирдляри, Ясиряддин Ябщяри, Яфзяляддин Хуняъи, Сираъяддин Урмяви, Нясиряддин Туси вя б. мящшур тябиятшцнас философлар онун мяктябинин йетирмяляридир.
  Ясярляри: Мянтиг. Тящсил; Метафизиканын мювзусу; Мювъудатын мяртябяляри. Яряб дилиндян тяръцмя едян: Закир Мяммядов. Шярг фялсяфяси (ЫХ–ХЫЫ ясрляр). Б., 1999.
  Яд.: Гусейнов Г.Н. Азербайжанский философ ХЫ века Абуль Гасан Бахманяр. ДАН Азерб.ССР, 1947, т. 3, № 5; Зякуйев Я.К. Бящмянйарын фялсяфяси эюрцшляри. Б., 1958; Мамедов Ш.Ф. Развитие философской мысли в Азербайджане. М., 1965; Мяммядов З.Ъ. Бящмянйарын фялсяфясиндя “илк сябяб” вя “нятиъя” анлайышларына даир. Азярб ССР ЕА Хябярляри (тарих, фялсяфя вя щцгуг серийасы), 1973, № 3; йеня онун, Бящмянйарын фялсяфяси. Б., 1983; йеня онун, Азярбайъан фялсяфяси тарихи. Б., 1994.

  BƏHMƏNYAR Mərzban oğlu Əbdülhəsən

  БЯЩМЯНЙАР Мярзбан оьлу Ябцлщясян (? – 1066) – Азярб. философу, Шярг перипатетизминин нцмайяндяси. Енсиклопедик алим Ибн Синанын (980–1037) ян эюркямли шаэирди вя давамчысыдыр. Мянбялярдя Б.-ын кийа (щаким, бащадыр) адландырылмасы онун мярзбанлар аилясиня мянсублуьуну эюстярир.
  Шярг перипатетизминин 11 ясрин орталарына аид мярщяляси билаваситя Б.-ын ады иля баьлыдыр. Варлыг тялими, идрак нязяриййяси вя мянтиг мясяляляри Б. фялсяфясиндя систем щалында эениш ишыгландырылмышдыр. Тялимдя варлыг зярури вя мцмкцн, сябяб вя нятиъя, илкин вя мейдана чыхмыш вя с. гисимляря бюлцнцр; зярури варлыг мювъудатын ясасыны тяшкил едир, ондан сонра мювъуд олан щяр шей мцмкцн варлыг сайылыр. Б. варлыьын гисимлярини гаршылыглы сурятдя арашдырараг йазыр ки, зярури варлыг гейри- мювъудлуьунун фярз едилмяси мцмкцн олмайан варлыгдыр; мцмкцн варлыг ися ня варлыьы, ня дя йохлуьу ъящятдян зяруридир. Б.-ын фикринъя, зярури варлыгда щеч бир мащиййят йохдур, мащиййят йалныз мцмкцн варлыг цчцндцр. Зярури варлыг яввялъя субстансийадан ибарят мащиййяти, сонра ися башгаларыны ямяля эятирир. Мащиййятя малик щяр бир шей нятиъядир. Зярури варлыг иля мцмкцн варлыг арасында мцнасибяти илк сябяб иля нятиъя арасындакы мцнасибят кими нязярдян кечирян Б.-ын сябябиййят щаггында тялими дини идеолоэийайа тамамиля зиддир. Динлярдя халиг вя мяхлугат арасында сябябиййят ялагяси йохдур, Аллащ йаратдыгларындан заманъа габагдыр. Перипатетиклярин, о ъцмлядян Б.-ын тялиминдя ися мцмкцн варлыг айрылыгда йох, зярури варлыгла бирликдя ябядидир.
  Шярг перипатетикляри мювъудатын ямяля эялмясини изащ едяркян неоплатончу еманасийа нязяриййясиня ясасланмыш, лакин ону ейниля тякрарламайараг юз тялимляриня уйьун шякилдя ишляйиб-щазырламышдылар. Б. йарадыъылыьынын мцяййян дюврцня гядяр еманасийа нязяриййясиня шцбщя иля йанашса да, сонра сяляфляри иля разылашмышдыр.
  Б. мювъудатын бцтцн мяртябялярини нязярдян кечирир: илк сябяб, илк нятиъя, материйа вя формадан тяшяккцл тапмыш эюй сфералары, онлара аид планетляр, фяал яглляр вя няфсляр, нящайят, цнсцрляр алями. Дцнйанын вящдятини гябул едян Б. эюстярир ки, дцнйанын заманъа башланьыъы йохдур, о, язяли вя ябядидир.
  Б.-ын варлыг тялиминдя мцмкцн варлыг юз нювбясиндя субстансийа (ял-ъювщяр) вя аксиденсийа (ял-арад) олмагла ики гисмя бюлцнцр. Субстансийа ися материйа, форма, ъисм, няфс вя яглдян ибарят беш щиссяйя айрылыр. Б.-йя эюря, материйа, форма вя ъисм мадди субстансийа; материйа вя форманын вящдятини ифадя едян ъисм мцряк- кяб субстансийа; няфс вя ягл мцъярряд дяркедиъи субстансийадыр. Сонунъу ики субстансийа арасында фярг бундадыр ки, ягл маддя иля тямасда олмадыьы щалда, няфс ъисмлярдя гярар тута билир. Няфс нябати, щейвани, инсани олмагла цч нювя айрылыр.
  Аксиденсийалары ики гисмя бюлян Б. онлардан бязисини, мяс., кямиййят вя кейфиййяти тясяввцр етмяк цчцн онларын юз субстратынын кифайят олдуьуну, бязи аксиденсийалары, мяс., йердя галан диэяр категорийалары тясяввцр етмяк цчцн ися кянар шейляря ещтийаъ дуйулдуьуну йазыр. Аксиденсийаларын икинъи гисми йедди категорийада ифадя олунур: мцнасибят, мякан, заман, вязиййят, маликиййят, тясиретмя вя тясирлянмя. Б. Аристотел вя Ибн Синанын категорийаларла ялагядар мювгейиндян чыхыш едяряк, щярякяти потенсиаллыгдан актуаллыьа тядриъи кечид кими сяъиййяляндирир, ону материйадан айры тясяввцр етмир, щяр бир щярякятин йалныз ъисмлярдя мювъуд олдуьуну эюстярирди. Б. щярякятин кямиййят, кейфиййят, мякан вя вязиййятя эюря типляри олдуьуну гейд едир, фикри ися инсан зещнинин щярякяти адландырырды. Б.-ын варлыг тялиминдя заман щярякят мигдары кими изащ олунур: “Ъисм юлчцнцн мювъудлуьу цчцн сябяб олдуьу кими, щярякят дя заманын мювъудлуьу цчцн сябябдир”. Ъисм, онун щярякяти вя заман бир-бириндян айрылмаздыр, бири диэяринин мювъудлуьу цчцн шяртдир.
  Б. идрак просесинин бир-бири иля баьлы олан ики мярщялядян – щисси вя ягли мярщялядян кечдийини гябул едир. Идракын щисси мярщяляси юз нювбясиндя ики гисмя бюлцнцр: биринъи гисмя хариъи щиссляр (ял-щявасс яз-защиря), икинъи гисмя ися дахили щиссляр (ял-щявасс ял-батиня) аид едилир. Тохунма, дадбилмя, ийбилмя, ешитмя вя эюрмя хариъи щиссляр; мцштяряк щисс, вящм, хяйал, йахуд тясвир едян гцввя, йадда сахлайан гцввя, йахуд йаддаш, тяхяййцл, йахуд тяфяккцр гцввяси ися дахили щисслярдир.
  Б. хариъи вя дахили щисс мярщялялярини бир-бири иля вящдятдя, бири диэярини тамамлайан идрак мярщяляси кими эютцрцрдц. Щисси гцввялярин фяалиййяти бядянин мцвафиг цзвляриндян асылыдыр, щисси идрак мцяййян бир цзвя эюря вя онун тясирлянмяси сайясиндя мцмкцн олур. “Щяр бир дяркедилян шей дяркедяндя тязащцр едир”. Дуйьулар вя няфсин диэяр дяркедиъи гцввяляри мадди варлыгларын суряти, иникасыдыр.
  Б.-ын фялсяфясиндя ягли идрак мясяляляри дя эениш ишыгландырылыр. Б.-а эюря, шейлярин хариъи ъящятлярини гаврамаг щисси идрак, онларын мащиййятини дярк етмяк ися йалныз ягли идрак сайясиндя мцмкцндцр. Инсани няфсдя фяал вя билян гцввяляр мювъуддур. Бядяни идаря едян фяал няфси гцввя ямяли ягли, билян няфси гцввя ися нязяри ягли шяртляндирир. Б. нязяри ягл вя ямяли ягл арасындакы мцнасибятдя биринъийя цстцнлцк верир, онун ямяли ягл тяряфиндян идаря етмясини мягбул сайыр.
  Б. инсанда нязяри яглин формаларыны эениш шярщ едяряк идрак габилиййятинин мцхтялиф ъящятлярини, хцсусиййятлярини эюстярир: потенсиал ягл, вярдишля олан ягл, актуал ягл вя газанылмыш ягл нязяри яглин мяртябялярини тяшкил едир. Потенсиал ягл ейни заманда щяйулани ягл, йахуд тясирлянмиш ягл адландырылыр вя ягли шейлярин дярк олунмасы цчцн халис габилиййят сайылыр. Б.-ын тялиминдя вярдишля олан ягл “биринъи ягли мялуматлары”, йяни щисслярин (дуйьуларын, гаврайышларын) васитясиля газанылмыш анлайышлары вя аксиоматик мцддяалары, актуал ягл ися “икинъи ягли мялуматлары”, йяни “биринъи ягли мялуматлар” ясасында газанылан анлайыш вя мцддяалары дярк етмяк габилиййятидир. Газанылмыш ягл бцтцн ягли шейляри дярк етмяк мяртябясиндя олан актуал яглдир.
  Б.-а эюря, ягли идрак щисси идракын билаваситя давамы, сонракы мярщялясидир; идрак просесинин щяр бир мярщяляси юзцндян сонракы мярщяляни шяртляндирир; мяс., вярдишля олан ягл актуал ягля, щяйулани ягл вярдишля олан ягля, ямяли ягл бунларын щамысына, вящм ися ямяли ягля хидмят едир вя с.
  Фялсяфи билийин файдасына яхлаги кейфиййят бахымындан йанашан Б.-ын фикринъя, газанылмыш щяр бир билик инсанын мянявиййатыны эюзял мязиййятлярля зянэинляшдирмялидир, якс щалда щямин билик файдасыздыр. Б.-ын нязяриндя, вар-дювлятя щярис бир кясин щикмят елми олса да, щикмят зювгц йохдур. Камил инсанда ягли щязз щисси щязздян эцълцдцр – “щягиги щязз ягли щяздир”. Зира “ягли щязз дярдин тягиб етмядийи шяфадыр, хястялийин йахын дцшмядийи саьламлыгдыр”. Ягл бцтцн сярвятлярдян цстцндцр, чцнки “сярвят горунур, ягл ися (инсаны) горуйур”. Б.-ын идрак нязяриййяси юз мязмуну етибариля тякъя орта яср перипатетизминдя дейил, цмумиййятля бцтцн Шярг фялсяфи фикриндя мцщцм ящямиййятя маликдир.
  Б.-ын идрак нязяриййяси онун мянтиг тялими иля цзви сурятдя баьлыдыр. Йахын вя Орта Шярг юлкяляриндя даща чох мянтигчи кими мяшщур олан Б. мянтиги щям елм, щям дя сянят бахымындан гиймятляндирмиш, онун мювзу вя вязифяляри, анлайыш, тяриф вя гайдалары, хцсусян щюкм вя нятиъяйя даир мясяляляри эениш арашдырмышдыр.
  Ибн Сина мянтиги тярязи адландырырды. Б. щямин мянада “юлчц” терминини ишлятмишди, чцнки онун фикринъя, мянтиг бир башга билийя кюмяк етмякля онун юлчцсц олур. Ахтарылан шей мянтиги олдугда, юлчц дя мцяййян ъящятдян материйа ола биляр. “Инсан йалныз дуйьудан эялян, йахуд дуйьунун тясдиглядийи шейя инаныр” – дейян Б.-а эюря, щисси гаврайышын вердийи билик мялумдур, нязяри елмлярин щяля дя дярк едилмямиш мцддяалары ися мяъщулдур. Б., мянтигин файдасыны, мялумдан мяъщула кечмяк йолларыны эюстярмякля, инсаны тяфяккцр хяталарындан горумасында эюрцрдц. Щяъминя вя мязмун дяринлийиня эюря Б.-ын йарадыъылыьында хцсуси йер тутан “Тящсил” ясяри цч китабдан [“Мянтиг” (“ял-Мянтиг”), “Метафизика” (“Елм ма бяд ят-тябия”) вя “Яйани мювъуд шейлярин щаллары” (“Ящвал яйан ял-мауъудат”)] ибарятдир. “Тящсил” ясяринин ярябъя орижиналынын мцхтялиф вахтларда кючцрцлмцш ялйазмасы нцсхяляри Бейрут, Гащиря, Тещран, Рампу вя дцнйанын башга мящшур китабханаларында вя фондларында сахланылыр. Б. иля Ибн Сина арасында эедян елми-фялсяфи мцбащисяляр ясас етибариля “Мцбащисяляр” китабында топланмышдыр. Б.-ын Ибн Синайа йаздыьы фялсяфи мяктублардан бир нечясинин ялйазмасы Дашкянддя вя С.- Петербургда сахланылыр.
  Орта ясрлярдя мцсялман Шяргиндя фялсяфи фикрин инкишафында Б.-ын бюйцк ролу олмушдур. Ябцлаббас Лявкяри, Юмяр Хяййам, Мящяммяд Илаги Б.-ын билава- ситя шаэирдляри, Ясиряддин Ябщяри, Яфзяляддин Хуняъи, Сираъяддин Урмяви, Нясиряддин Туси вя б. мящшур тябиятшцнас философлар онун мяктябинин йетирмяляридир.
  Ясярляри: Мянтиг. Тящсил; Метафизиканын мювзусу; Мювъудатын мяртябяляри. Яряб дилиндян тяръцмя едян: Закир Мяммядов. Шярг фялсяфяси (ЫХ–ХЫЫ ясрляр). Б., 1999.
  Яд.: Гусейнов Г.Н. Азербайжанский философ ХЫ века Абуль Гасан Бахманяр. ДАН Азерб.ССР, 1947, т. 3, № 5; Зякуйев Я.К. Бящмянйарын фялсяфяси эюрцшляри. Б., 1958; Мамедов Ш.Ф. Развитие философской мысли в Азербайджане. М., 1965; Мяммядов З.Ъ. Бящмянйарын фялсяфясиндя “илк сябяб” вя “нятиъя” анлайышларына даир. Азярб ССР ЕА Хябярляри (тарих, фялсяфя вя щцгуг серийасы), 1973, № 3; йеня онун, Бящмянйарын фялсяфяси. Б., 1983; йеня онун, Азярбайъан фялсяфяси тарихи. Б., 1994.